1. Godine trideset šeste carovanja Asina izide Vasa car Izrailjev na Judu, i stade zidati Ramu da ne da nikomu otići k Asi caru Judinu ni od njega doći. 1.Car. 15, 17. 1.Car. 16, 5. 1.Dnev. 15, 9.
 2. Tada uze Asa srebro i zlato iz riznica doma Gospodnjega i doma careva, i posla Ven-Adadu caru Sirskomu, koji življaše u Damasku, i poruči: 1.Car. 15, 18.
 3. Vjera je između mene i tebe, između oca mojega i oca tvojega, evo šaljem ti srebra i zlata, hajde, pokvari vjeru koju imaš s Vasom carem Izrailjevijem, eda bi otišao od mene.
 4. I posluša Ven-Adad cara Asu, i posla vojvode svoje na gradove Izrailjeve, i osvojiše Ijon i Dan i Avel-Majim i sve gradove Neftalimove u kojima bijahu žitnice.
 5. A kad Vasa to ču, presta zidati Ramu i ostavi djelo svoje.
 6. Tada car Asa uze sav narod Judin, te odnesoše kamenje iz Rame i drvo, čim zidaše Vasa, i od njega sazida Gavaju i Mispu. Jer. 41, 9.
 7. A u to vrijeme dođe Ananije vidjelac k Asi caru Judinu i reče mu: što si se pouzdao u cara Sirskoga a nijesi se pouzdao u Gospoda Boga svojega, zato se vojska cara Sirskoga izmače iz tvojih ruku. 1.Car. 16, 1. 2.Dnev. 19, 2. Psal. 146, 3. Isa. 31, 1. Jer. 17, 5. Ef. 1, 12.
 8. Nijesu li Etiopljani i Luveji imali velike vojske s vrlo mnogo kola i konjika? pa kad si se pouzdao u Gospoda, dade ti ih u ruke. 2.Dnev. 14, 9.
 9. Jer oči Gospodnje gledaju po svoj zemlji da bi pokazivao silu svoju prema onima kojima je srce cijelo prema njemu. Ludo si u tom radio; zato će otsele biti ratovi na te. 1.Sam. 13, 13. 1.Car. 15, 32. 1.Dnev. 21, 8. 2.Dnev. 6, 20. Jov 34, 21. Prič. 5, 21. Jer. 5, 21. Jer. 16, 17. Zah. 4, 10. Mat. 5, 22. 1.Kor. 15, 36. Jevr. 4, 13. 1.Pet. 3, 12.
 10. Tada se Asa razgnjevi na proroka, i vrže ga u tamnicu, jer se rasrdi na nj za to; i potlači Asa neke iz naroda u to vrijeme. 2.Dnev. 18, 26. Mat. 14, 3.
 11. Ali gle, djela Asina, prva i pošljednja, eno zapisana su u knjizi o carevima Judinijem i Izrailjevijem.
 12. I razbolje se Asa trideset devete godine carovanja svojega od nogu, i bolest njegova bi vrlo teška, ali ni u bolesti svojoj ne traži Gospoda nego ljekare. 5.Moj. 28, 22. 1.Car. 15, 23. Jer. 17, 5.
 13. I tako počinu Asa kod otaca svojih, i umrije četrdeset prve godine carovanja svojega.
 14. I pogreboše ga u grobu njegovu, koji iskopa sebi u gradu Davidovu, i metnuše ga na postelju koju bješe napunio mirisavijeh stvari i masti zgotovljenijeh vještinom apotekarskom, i spališe mu ih vrlo mnogo. 1.Moj. 50, 2. Jer. 34, 5. Mar. 16, 1.