1. Tada reče Samuilo svemu Izrailju: eto, poslušao sam glas vaš u svemu što mi rekoste, i postavih cara nad vama. 1.Sam. 8, 5. 1.Sam. 10, 24.
 2. I sada eto, car ide pred vama, a ja sam ostario i osijedio; i sinovi moji eto su među vama; i ja sam išao pred vama od mladosti svoje do danas. 4.Moj. 27, 17. 1.Sam. 8, 20.
 3. Evo me; odgovorite mi pred Gospodom i pred pomazanikom njegovijem. Kome sam uzeo vola ili kome sam uzeo magarca? kome sam učinio nasilje? kome sam učinio krivo? ili iz čije sam ruke uzeo poklon, da bih stiskao oči njega radi? pak ću vam vratiti.4.Moj. 16, 15. 5.Moj. 16, 19. Dela. 20, 33. 1.Sol. 2, 5.
 4. A oni rekoše: nijesi nam učinio sile niti si kome učinio krivo, niti si uzeo što iz čije ruke.
 5. Jošte im reče: svjedok je Gospod na vas, i svjedok je pomazanik njegov danas, da nijeste našli ništa u mojim rukama. I rekoše: svjedok je. 2.Moj. 22, 4. Psal. 17, 3. Jovan 18, 38. Dela. 23, 9. 2.Kor. 1, 12.
 6. Tada reče Samuilo narodu: Gospod je koji je postavio Mojsija i Arona, i koji je izveo oce vaše iz zemlje Misirske. 2.Moj. 6, 26. Isu. 12, 13. Mih. 6, 4.
 7. Sada dakle stanite da se prem s vama pred Gospodom za sva dobra što je činio Gospod vama i vašim ocima. Isa. 1, 18. Isa. 5, 3. Mih. 6, 2.
 8. Pošto dođe Jakov u Misir, vikaše oci vaši ka Gospodu, i Gospod posla Mojsija i Arona, koji izvedoše oce vaše iz Misira i naseliše ih na ovom mjestu.
 9. Ali zaboraviše Gospoda Boga svojega, te ih dade u ruke Sisari vojvodi Asorskom, i u ruke Filistejima, i u ruke caru Moavskomu, koji vojevaše na njih.
 10. Ali vikaše ka Gospodu i rekoše: sagriješismo što ostavismo Gospoda i služismo Valima i Astarotama; ali sada izbavi nas iz ruku neprijatelja naših, pa ćemo ti služiti.
 11. I Gospod posla Jerovala i Vedana i Jeftaja i Samuila, i ote vas iz ruku neprijatelja vaših unaokolo, te živjeste bez straha.
 12. Ali kad vidjeste Nasa cara Amonskoga gdje dođe na vas, rekoste mi: ne, nego car neka caruje nad nama, premda Gospod Bog vaš bješe car vaš. 1.Moj. 17, 7. Sud. 8, 23. 1.Sam. 8, 7.
 13. Sada dakle, eto cara kojega izabraste, kojega iskaste; evo, Gospod je postavio cara nad vama.Os. 13, 11.
 14. Ako se uzbojite Gospoda, i njemu uzaslužite, i uzaslušate glas njegov i ne usprotivite se zapovijesti Gospodnjoj, tada ćete i vi i car vaš koji caruje nad vama ići za Gospodom Bogom svojim. 5.Moj. 6, 13. 5.Moj. 10, 12. 5.Moj. 13, 4. 5.Moj. 17, 19. Isu. 24, 14. Psal. 81, 13. Prop. 8, 12. Isa. 3, 10.
 15. Ako li ne uzaslušate glasa Gospodnjega, nego se usprotivite zapovijesti Gospodnjoj, tada će biti ruka Gospodnja protiv vas kao što je bila protiv otaca vaših. 3.Moj. 26, 14. 5.Moj. 28, 15. Isu. 24, 20.
 16. Ali stanite sada jošte, i vidite ovu stvar veliku koju će učiniti Gospod pred vašim očima.
 17. Nije li danas žetva pšenična? Ja ću prizvati Gospoda, i spustiće gromove i dažd, da razumijete i vidite koliko je zlo što učiniste pred Gospodom iskavši sebi cara. Isu. 10, 12. Isu. 10, 13. 1.Sam. 7, 9. 1.Sam. 8, 6. 1.Sam. 8, 7. Prič. 26, 1. Jak. 5, 16.
 18. Tada Samuilo zavapi ka Gospodu, i Gospod spusti gromove i dažd u taj dan; i sav se narod poboja vrlo Gospoda i Samuila. 2.Moj. 13, 1. Jezd. 10, 9. Jov 37, 13.
 19. I reče sav narod Samuilu: moli se za sluge svoje Gospodu Bogu svojemu da ne pomremo; jer dodasmo k svijem grijesima svojim zlo ištući sebi cara. 1.Moj. 20, 7. 2.Moj. 9, 28. Dela. 8, 24. Jak. 5, 15. 1.Jov. 5, 16. PH
 20. Tada reče Samuilo narodu: ne bojte se, vi ste učinili sve ovo zlo; ali ne otstupajte od Gospoda, nego služite Gospodu svijem srcem svojim.2.Moj. 32, 30.
 21. Ne otstupajte; jer biste pošli za ništavim stvarima, koje ne pomažu, niti izbavljaju, jer su ništave. Jer. 16, 19. Avak. 2, 18. 1.Kor. 8, 4.
 22. Jer Gospod neće ostaviti naroda svojega radi velikoga imena svojega; jer Gospodu bi volja da vas učini svojim narodom. Psal. 106, 8. Jer. 14, 21. Mal. 1, 2. Mat. 11, 26. Jovan 15, 16. Rim. 11, 1.
 23. A meni ne dao Bog da zgriješim Gospodu i prestanem moliti se za vas; nego ću vas upućivati na put dobar i prav. 1.Car. 8, 36. 2.Dnev. 6, 27. Jer. 6, 16. 1.Kor. 9, 16.
 24. Samo se Bojte Gospoda i služite mu istinito, svijem srcem svojim, jer vidite, kakve je velike stvari učinio za vas. 2.Sam. 7, 15. Psal. 78, 70. Psal. 89, 20. Dela. 13, 22.
 25. Ako li zlo uščinite, propašćete i vi i car vaš. 5.Moj. 28, 36. Isu. 24, 20.