1. Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite ga na visini. Mar. 11, 10.
 2. Hvalite ga, svi anđeli njegovi, hvalite ga, sve vojske njegove! Dan. 7, 10. Jevr. 1, 7.
 3. Hvalite ga, sunce i mjeseče, hvalite ga, sve zvijezde sjajne!
 4. Hvalite ga, nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima! 1.Car. 8, 27.
 5. Neka hvale ime Gospodnje, jer on zapovjedi i stvoriše se. Psal. 33, 9. Jevr. 11, 3.
 6. Postavi ih zasvagda i zavavijek, dade naredbu, koja neće proći. Jov 38, 33. Jer. 31, 36. Jer. 33, 25.
 7. Hvalite Gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdane; Isa. 43, 20.
 8. Oganj i grad, snijeg i magla, vjetar silni, koji izvršuje riječ njegovu,Jov 37, 12.
 9. Gore i svi humovi, rodna drveta i svi kedri, Isa. 49, 13.
 10. Zvijeri i sva stoka, bubine i ptice krilate,
 11. Carevi zemaljski i svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske, Dela. 17, 28.
 12. Momci i djevojke, starci i djeca,
 13. Neka hvale ime Gospodnje; jer je samo njegovo ime uzvišeno, slava njegova na zemlji i na nebu. Isa. 6, 3. Fil. 2, 9.
 14. On je uzvisio rog naroda svojega, slavu svijeh svetaca svojih, sinova Izrailjevih, naroda, koji je blizu njega.Ef. 2, 17. 1.Pet. 2, 9.