1. Vjera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo, i dokazivanje onoga što ne vidimo. Rim. 8, 24.
 2. Jer u njoj stari dobiše svjedočanstvo. Jevr. 12, 1.
 3. Vjerom poznajemo da je svijet riječju Božijom svršen, da je sve što vidimo iz ništa postalo.Psal. 148, 5. Jovan 1, 3.
 4. Vjerom prinese Avelj Bogu veću žrtvu nego Kain, kroz koju dobi svjedočanstvo da je pravednik, kad Bog posvjedoči za dare njegove; i kroz nju on mrtav još govori. 1.Moj. 4, 4. 1.Jov. 3, 12.
 5. Vjerom bi Enoh prenesen da ne vidi smrti; i ne nađe se, jer ga Bog premjesti, jer prije nego ga premjesti, dobi svjedočanstvo da ugodi Bogu. 1.Moj. 5, 22. 1.Moj. 5, 24. 1.Sol. 4, 17.
 6. A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj koji hoće da dođe k Bogu, valja da vjeruje da ima Bog i da plaća onima koji ga traže. Jovan 3, 18. Jovan 3, 36. VBPHČV
 7. Vjerom Noje primivši zapovijest i pobojavši se onoga šta još ne vidje, načini kovčeg za spasenije doma svojega, kojijem osudi sav svijet, i posta našljednik pravde po vjeri.1.Moj. 6, 13. 1.Moj. 7, 23. Jezek. 33, 5. Rim. 3, 22. Fil. 3, 9.
 8. Vjerom posluša Avraam kad bi pozvan da iziđe u zemlju koju šćaše da primi u našljedstvo, i iziđe ne znajući kuda ide. ČV
 9. Vjerom dođe Avraam u zemlju obećanu, kao u tuđu, i u kolibama življaše s Isakom i s Jakovom, sunašljednicima obećanja toga. 1.Moj. 12, 8. 1.Moj. 25, 27.
 10. Jer čekaše grad koji ima temelje, kojemu je zidar i tvorac Bog. Isa. 14, 32.
 11. Vjerom i sama Sara nerotkinja primi silu da zatrudni, i rodi preko vremena starosti; jer držaše za vjerna onoga koji obeća. 1.Moj. 17, 19. Luka 1, 36. Rim. 4, 19.
 12. Zato se i rodiše od jednoga, još gotovo mrtvoga, kao zvijezde nebeske mnoštvom, i kao nebrojeni pijesak pokraj mora. Rim. 4, 19.
 13. U vjeri pomriješe svi ovi ne primivši obećanja, nego ga vidjevši izdaleka, i poklonivši mu se, i priznavši da su gosti i došljaci na zemlji. 1.Moj. 47, 9. 1.Moj. 49, 10. 4.Moj. 24, 17. Jovan 8, 56.
 14. Jer koji tako govore pokazuju da traže otačanstva. Jevr. 13, 14. VB
 15. I da bi se oni opomenuli onoga iz kojega iziđoše, imali bi vrijeme da se vrate. VB
 16. Ali sad bolje žele, to jest nebesko. Zato se Bog ne stidi njih nazivati se Bog njihov; jer im pripravi grad.2.Moj. 3, 6. 2.Moj. 3, 15. Fil. 3, 20. VB
 17. Vjerom privede Avraam Isaka kad bi kušan, i jedinorodnoga prinošaše, pošto bješe primio obećanje, 1.Moj. 22, 1. Jak. 2, 21.
 18. U kojemu bješe kazano: u Isaku nazvaće ti se sjeme; 1.Moj. 21, 12.
 19. Pomislivši da je Bog kadar i iz mrtvijeh vaskrsnuti; zato ga i uze za priliku.
 20. Vjerom blagoslovi Isak Jakova i Isava u stvarima koje će doći. 1.Moj. 27, 27.
 21. Vjerom blagoslovi Jakov umirući svakoga sina Josifova, i pokloni se vrhu palice njegove. 1.Moj. 47, 31. 1.Moj. 48, 5. 1.Moj. 48, 15.
 22. Vjerom se opominja Josif umirući izlaska sinova Izrailjevijeh, i zapovijeda za kosti svoje. 1.Moj. 50, 24. 2.Moj. 13, 19.
 23. Vjerom Mojsija, pošto se rodi, kriše tri mjeseca roditelji njegovi, jer vidješe krasno dijete, i ne pobojaše se zapovijesti careve.2.Moj. 1, 16. 2.Moj. 2, 2.
 24. Vjerom Mojsije, kad bi veliki, ne htjede da se naziva sin kćeri Faraonove; 2.Moj. 2, 11.
 25. I volje stradati s narodom Božijim, negoli imati zemaljsku sladost grijeha: Psal. 84, 10. Mat. 5, 10.
 26. Državši sramotu Hristovu za veće bogatstvo od svega blaga Misirskoga; jer gledaše na platu.
 27. Vjerom ostavi Misir, ne pobojavši se ljutine careve; jer se držaše onoga koji se ne vidi, kao da ga viđaše. 2.Moj. 10, 29. Rim. 8, 25.
 28. Vjerom učini pashu i proljev krvi, da se onaj koji gubljaše prvorođene ne dotakne do njih. 2.Moj. 12, 21.
 29. Vjerom prijeđoše Crveno More kao po suhoj zemlji; koje i Misirci okušavši potopiše se.
 30. Vjerom padoše zidovi Jerihonski, kad se obilazi oko njih sedam dana. Isu. 6, 20.
 31. Vjerom Raav kurva ne pogibe s nevjernicima, primivši uhode s mirom, i izvedavši ih drugijem putem. Jak. 2, 25.
 32. I šta ću još da kažem? Jer mi ne bi dostalo vremena kad bih stao pripovijedati o Gedeonu, i o Varaku i Samsonu i Jeftaju, o Davidu i Samuilu, i o drugijem prorocima, Sud. 4, 6. Sud. 6, 11. Sud. 11, 1. Sud. 13, 24. 1.Sam. 1, 20. 1.Sam. 16, 1.
 33. Koji vjerom pobijediše carstva, učiniše pravdu, dobiše obećanja, zatvoriše usta lavovima, 1.Sam. 17, 34. Dan. 6, 22.
 34. Ugasiše silu ognjenu, utekoše od oštrica mača, ojačaše od nemoći, postaše jaki u bitkama, rastjeraše vojske tuđe; 1.Sam. 14, 13. 1.Sam. 17, 34. 1.Sam. 17, 51. 2.Car. 20, 7. Psal. 6, 8. Dan. 3, 25. Dan. 3, 27. Dan. 6, 22.
 35. Žene primiše svoje mrtve iz vaskrsenija; a drugi biše pobijeni, ne primivši izbavljenja, da dobiju bolje vaskrsenije; 1.Car. 17, 22. 2.Car. 4, 35. 2.Car. 4, 37. Dan. 11, 33. Dela. 22, 25. VB
 36. A drugi ruganje i boj podnesoše, pa još i okove i tamnice; 1.Moj. 39, 20. Jer. 20, 2. VB
 37. Kamenjem pobijeni biše, pretrveni biše, iskušani biše, od mača pomriješe; idoše u kožusima i u kozijim kožama, u sirotinji, u nevolji, u sramoti;1.Car. 21, 13. 2.Car. 1, 8. 2.Dnev. 24, 21. Dela. 7, 58. VB
 38. Kojijeh ne bijaše dostojan svijet, po pustinjama potucaše se, i po gorama i po pećinama i po rupama zemaljskijem. 1.Car. 18, 4. VB
 39. I ovi svi dobivši svjedočanstvo vjerom ne primiše obećanja;
 40. Jer Bog nešto bolje za nas odredi, da ne prime bez nas savršenstva. Rim. 11, 26. Otkr. 6, 11.