1. Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista i brata Timotija,
 2. Svetima koji su u Kolosima i vjernoj braći u Hristu Isusu: blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Ef. 6, 21.
 3. Zahvaljujemo Bogu i ocu Gospoda svojega Isusa Hrista, moleći se svagda za vas,
 4. Čuvši vjeru vašu u Hrista Isusa, i ljubav koju imate k svima svetima,Ef. 1, 15. Jevr. 6, 10.
 5. Za nad ostavljeni vama na nebesima, za koji naprijed čuste u riječi istine jevanđelja, Mat. 5, 12. 1.Pet. 1, 4.
 6. Koje je u vama, kao i u svemu svijetu, i plodno je i raste, kao i u vama, od onoga dana kako čuste i razumjeste blagodat Božiju u istini, Psal. 110, 3. Mat. 24, 14. Jovan 15, 16. Ef. 3, 2. 1.Pet. 5, 12.
 7. Kao što i doznaste od Epafrasa, ljubaznoga našeg drugara u služenju, koji je za vas vjerni sluga Hristov, Filim. 1, 23.
 8. Koji nam i javi vašu ljubav u duhu. Rim. 15, 30.
 9. Toga radi i mi od onoga dana kako čusmo ne prestajemo za vas moliti se Bogu i iskati da se ispunite poznanjem volje njegove u svakoj premudrosti i razumu duhovnome, Rim. 12, 2. Ef. 1, 15. VB
 10. Da živite pristojno Bogu na svako ugađanje i u svakome dobrom djelu da budete plodni, i da rastete u poznanju Božijemu, Jovan 15, 16. 1.Sol. 2, 12. 1.Sol. 4, 1. VB
 11. Jačajući svakom snagom po sili slave njegove, i u svakom trpljenju i dugom podnošenju s radošću; Dela. 5, 41. VB
 12. Zahvaljujući Bogu i ocu, koji nas prizva u dijel našljedstva svetijeh u vidjelu; Rim. 8, 17. Gal. 4, 7. Ef. 5, 20.
 13. Koji nas izbavi od vlasti tamne, i premjesti nas u carstvo sina ljubavi svoje, Jevr. 2, 14. 2.Pet. 1, 11. PHČV
 14. U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom i oproštenje grijeha;
 15. Koji je obličje Boga što se ne vidi, koji je rođen prije svake tvari. Psal. 89, 27. Jovan 14, 9. Jevr. 1, 3. Otkr. 3, 14.
 16. Jer kroz njega bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prijestoli ili gospodstva ili poglavarstva, ili vlasti: sve se kroza nj i za nj sazda. Jovan 1, 3. Rim. 11, 36. 1.Pet. 3, 22. VB
 17. I on je prije svega, i sve je u njemu. Jovan 17, 5.
 18. I on je glava tijelu crkve, koji je početak i prvorođeni iz mrtvijeh, da bude on u svemu prvi; Jovan 11, 25. Dela. 26, 23. Otkr. 1, 5.
 19. Jer bi volja očina da se u nj useli sva punina, Mat. 28, 18. Jovan 1, 16. Ef. 1, 23.
 20. I kroza nj da primiri sve sa sobom, umirivši krvlju krsta njegova, kroza nj sve, bilo na zemlji ili na nebu.
 21. I vas koji ste nekad bili odlučeni i neprijatelji kroz pomisli u zlijem djelima,
 22. A sad vas primiri u tijelu mesa njegova smrću njegovom, da vas svete i bez mane i bez krivice izvede preda se; Ef. 2, 15.
 23. Ako samo ostanete u vjeri utemeljeni i tvrdi, i nepokretni od nada jevanđelja, koje čuste, koje je propovijedano svoj tvari pod nebom, kojemu ja Pavle postadoh sluga. Dela. 16, 5. ČV
 24. Sad se radujem u svojemu stradanju za vas, i dovršujem nedostatak nevolja Hristovijeh na tijelu svojemu za tijelo njegovo koje je crkva, Ef. 1, 23. Fil. 3, 10.
 25. Kojoj ja postadoh sluga po naredbi Božijoj koja mi je dana među vama da ispunim riječ Božiju,
 26. Tajnu koja je bila sakrivena od postanja svijeta i naraštaja, a sad se javi svetima njegovijem, Rim. 16, 25.
 27. Kojima Bog naumi pokazati kako je bogata slava tajne ove među neznabošcima, koje je Hristos u vama, nad slave; 1.Tim. 1, 1.
 28. Kojega mi propovijedamo svjetujući svakoga čovjeka, i učeći svakoj premudrosti, da pokažemo svakoga čovjeka savršena u Hristu Isusu.
 29. Za što se i trudim i borim po njegovoj moći koja u meni silno čini.1.Kor. 12, 6.