1. Ako dobro uzaslušaš glas Gospoda Boga svojega držeći i tvoreći sve zapovijesti njegove, koje ti ja danas zapovijedam, uzvisiće te Gospod Bog tvoj više svijeh naroda na zemlji. 2.Moj. 15, 26. 3.Moj. 26, 3. 1.Dnev. 14, 2. Psal. 106, 3. Isa. 1, 19. Isa. 3, 10. Jer. 11, 4. Rim. 2, 10.
 2. I doći će na te svi ovi blagoslovi, i steći će ti se, ako uzaslušaš glas Gospoda Boga svojega.5.Moj. 30, 1. Zah. 1, 6.
 3. Blagosloven ćeš biti u gradu, i blagosloven ćeš biti u polju, 1.Moj. 39, 5. Psal. 128, 1. Psal. 128, 4.
 4. Blagosloven će biti plod utrobe tvoje, i plod zemlje tvoje i plod stoke tvoje, mlad goveda tvojih i stada ovaca tvojih. 1.Moj. 22, 17. 1.Tim. 4, 8.
 5. Blagoslovena će biti kotarica tvoja i naćve tvoje.
 6. Blagosloven ćeš biti kad dolaziš i blagosloven ćeš biti kad polaziš. Psal. 121, 8.
 7. Daće ti Gospod neprijatelje tvoje koji ustanu na te da ih biješ; jednijem će putem doći na te, a na sedam će putova bježati od tebe. 2.Sam. 22, 38.
 8. Gospod će poslati blagoslov da bude s tobom u žitnicama tvojim i u svemu za što se prihvatiš rukom svojom, i blagosloviće te u zemlji koju ti daje Gospod Bog tvoj.3.Moj. 25, 21. 5.Moj. 15, 10.
 9. Postaviće te Gospod da mu budeš narod svet, kao što ti se zakleo, ako uzdržiš zapovijesti Gospoda Boga svojega i uzideš putovima njegovijem. 1.Moj. 17, 7. 2.Moj. 19, 5. Isa. 1, 26. Tit. 2, 14.
 10. I vidjeće svi narodi na zemlji da se ime Gospodnje priziva na tebe, i bojaće se tebe. 4.Moj. 6, 27. 2.Dnev. 7, 14. ČV
 11. I učiniće Gospod da si obilan svakim dobrom, plodom utrobe svoje i plodom stoke svoje i plodom zemlje svoje na zemlji za koju se zakleo Gospod ocima tvojim da će ti je dati. Prič. 10, 22.
 12. Otvoriće ti Gospod dobru riznicu svoju, nebo, da da dažd zemlji tvojoj na vrijeme, i blagosloviće svako djelo ruku tvojih, te ćeš davati u zajam mnogim narodima, a sam nećeš uzimati u zajam. Jak. 1, 18.
 13. I učiniće te Gospod Bog tvoj da si glava a ne rep, i bićeš samo gore a nećeš biti dolje, ako uzaslušaš zapovijesti Gospoda Boga svojega, koje ti danas ja zapovijedam, da ih držiš i tvoriš,2.Sam. 22, 44.
 14. I ne otstupiš ni od jedne riječi koju vam danas ja zapovijedam, ni nadesno ni nalijevo, pristajući za drugim bogovima da im služiš.Isu. 1, 7. 2.Car. 22, 2.
 15. Ali ako ne uzaslušaš glasa Gospoda Boga svojega da držiš i tvoriš sve zapovijesti njegove i uredbe njegove, koje ti ja danas zapovijedam, doći će na tebe sve ove kletve i stignuće te.3.Moj. 26, 14. 2.Dnev. 34, 24. Plač. 2, 17. Dan. 9, 11. Os. 7, 12. Mal. 2, 2. Rim. 2, 8.
 16. Proklet ćeš biti u gradu, i proklet ćeš biti u polju.
 17. Prokleta će biti kotarica tvoja i naćve tvoje.
 18. Proklet će biti plod utrobe tvoje i plod zemlje tvoje, mlad goveda tvojih i stada ovaca tvojih. Isa. 3, 1. Avak. 3, 17.
 19. Proklet ćeš biti kad dolaziš, i proklet ćeš biti kad polaziš.
 20. Poslaće Gospod na tebe kletvu, rasap i pogibao u svemu za što se prihvatiš rukom svojom i što uzradiš, dokle se ne zatreš i propadneš na prečac za zla djela svoja kojima si me odustavio.Psal. 80, 16. Prič. 3, 33. Isa. 30, 17. Isa. 51, 20. Zah. 5, 3. Mal. 2, 2.
 21. Učiniće Gospod Bog tvoj da se prilijepi za te pomor, dokle te ne istrijebi sa zemlje u koju ideš da je naslijediš. 3.Moj. 26, 25. 4.Moj. 14, 12. Jer. 16, 4. Amos 4, 10. Mat. 24, 7.
 22. Udariće te Gospod suhom bolešću i vrućicom, i groznicom i žegom i mačem, i sušom i medljikom, koje će te goniti dokle ne propadneš. 3.Moj. 26, 16.
 23. A nebo nad glavom tvojom biće od mjedi a zemlja pod tobom od gvožđa.
 24. Učiniće Gospod da dažd zemlji tvojoj bude prah i pepeo, koji će padati s neba na te, dokle se ne istrijebiš.
 25. Daće te Gospod Bog tvoj neprijateljima tvojim da te biju; jednijem ćeš putem izaći na njih, a na sedam ćeš putova bježati od njih, i potucaćeš se po svijem carstvima na zemlji. 5.Moj. 32, 30. Isu. 7, 8. 2.Dnev. 28, 8. Isa. 30, 17. Jer. 15, 4. Jezek. 23, 46.
 26. I mrtvo tijelo tvoje biće hrana svijem pticama nebeskim i zvijerju zemaljskom, niti će biti ko da ih poplaši. Jer. 15, 3.
 27. Udariće te Gospod prištevima Misirskim i šuljevima i šugom i krastama, da se nećeš moći iscijeliti.2.Moj. 9, 9. 1.Sam. 5, 6. Psal. 78, 66.
 28. Udariće te Gospod ludilom i šljepotom i bjesnilom.
 29. I pipaćeš u podne, kao što pipa slijepac po mraku, niti ćeš imati napretka na putovima svojim; i činiće ti se krivo i otimaće se od tebe jednako, i neće biti nikoga da ti pomože.
 30. Oženićeš se, a drugi će spavati sa tvojom ženom; sazidaćeš kuću, a nećeš sjedjeti u njoj; posadićeš vinograd, a nećeš ga brati.Jov 31, 10. Jer. 8, 10.
 31. Vo tvoj klaće se na tvoje oči, a ti ga nećeš jesti; magarac tvoj oteće se pred tobom, i neće ti se vratiti; ovce tvoje daće se neprijatelju tvojemu, i neće biti nikoga da ti pomože.
 32. Sinovi tvoji i kćeri tvoje daće se drugomu narodu, a oči će tvoje gledati i kapaće jednako za njima, a neće biti snage u ruci tvojoj. Joil 3, 6.
 33. Rod zemlje tvoje i svu muku tvoju izješće narod, kojega ne znaš, i činiće ti krivo i gaziće te jednako. 3.Moj. 26, 16. Jer. 5, 17. Jezek. 25, 4.
 34. I poludjećeš od onoga što ćeš gledati svojim očima. Jer. 39, 6.
 35. Udariće te Gospod prištem zlim u koljenima i na golijenima, da se nećeš moći iscijeliti, od stopala noge tvoje do tjemena.
 36. Odvešće Gospod tebe i cara tvojega, kojega postaviš nad sobom, u narod kojega nijesi znao ti ni stari tvoji, i ondje ćeš služiti drugim bogovima, drvetu i kamenu. 2.Car. 17, 4. 2.Car. 25, 7. 2.Car. 25, 11. 2.Dnev. 33, 11. Jer. 16, 13. Jer. 39, 1.
 37. I bićeš čudo i priča i potsmijeh svijem narodima, u koje te odvede Gospod. 1.Car. 9, 7. Psal. 44, 14. Jer. 24, 9. Zah. 8, 13.
 38. Mnogo ćeš sjemena iznijeti u polje, a malo ćeš sabrati, jer će ga izjesti skakavci.2.Moj. 10, 4. Joil 1, 4. Mih. 6, 15. Agej 1, 6.
 39. Vinograde ćeš saditi i radićeš ih, a nećeš piti vina niti ćeš ih brati, jer će izjesti crvi.
 40. Imaćeš maslina po svijem krajevima svojim, ali se nećeš uljem namazati, jer će opasti masline tvoje.
 41. Rodićeš sinove i kćeri, ali neće biti tvoji; jer će otići u ropstvo. 5.Moj. 28, 32. Jer. 52, 28.
 42. Sve voće tvoje i rod zemlje tvoje izješće bube.
 43. Stranac koji je kod tebe popeće se nada te visoko, a ti ćeš sići dolje veoma nisko.
 44. On će ti davati u zajam, a ti nećeš njemu davati u zajam; on će postati glava, a ti ćeš postati rep. Jezd. 9, 7. Plač. 1, 5.
 45. I doći će na te sve ove kletve i goniće te i stizaće te, dokle se ne istrijebiš, jer nijesi slušao glasa Gospoda Boga svojega i držao zapovijesti njegove i uredbe njegove, koje ti je zapovjedio.
 46. I one će biti znak i čudo na tebi i na sjemenu tvojemu dovijeka. 4.Moj. 26, 10. Isa. 8, 18. Jezek. 5, 15. Jezek. 14, 8.
 47. Jer nijesi služio Bogu svojemu radosna i vesela srca u svakom obilju. Nem. 9, 35.
 48. I služićeš neprijatelju svojemu, kojega će Gospod poslati na tebe, u gladi i u žeđi, u golotinji i u svakoj oskudici; i metnuće ti gvozden jaram na vrat, dokle te ne satre. Isa. 47, 6. Jer. 27, 12. Jer. 28, 14. Mat. 11, 29.
 49. Podignuće Gospod na tebe narod iz daleka, s kraja zemlje, koji će doletjeti kao orao, narod, kojemu jezika nećeš razumjeti,Isa. 39, 3. Jer. 5, 15. Jer. 6, 22. Jer. 48, 40. Jer. 49, 22. Plač. 4, 19. Jezek. 17, 3. Os. 8, 1. Luka 19, 43.
 50. Narod bezdušan, koji neće mariti za starca niti će djeteta žaliti. 2.Dnev. 36, 17. Isa. 47, 6. Dan. 7, 4. Dan. 8, 23. Avak. 1, 12.
 51. I izješće plod stoke tvoje i plod zemlje tvoje, dokle se ne istrijebiš; i neće ti ostaviti ništa, ni žita ni vina ni ulja, ni ploda goveda tvojih ni stada ovaca tvojih, dokle te ne zatre. Isa. 1, 7. Isa. 62, 8. Jer. 5, 15.
 52. I stegnuće te po svijem mjestima tvojim, dokle ne popadaju zidovi tvoji visoki i tvrdi, u koje se uzdaš, po svoj zemlji tvojoj; stegnuće te po svijem mjestima tvojim, po svoj zemlji tvojoj, koju ti da Gospod Bog tvoj;2.Car. 25, 1. Jer. 37, 8. Mat. 22, 7.
 53. Te ćeš u tjeskobi i u nevolji kojom će ti pritužiti neprijatelji tvoji jesti plod utrobe svoje, meso od sinova svojih i od kćeri svojih, koje ti da Gospod Bog tvoj. 3.Moj. 26, 29. 2.Car. 6, 28. Jer. 19, 9. Plač. 2, 20. Plač. 4, 10. Luka 21, 23.
 54. Čovjek koji je bio mek i vrlo nježan među vama prozliće se prema bratu svojemu i prema miloj ženi svojoj i prema ostalijem sinovima, koji mu ostanu,1.Moj. 31, 2.
 55. Te neće dati nikome između njih mesa od sinova svojih koje će jesti, jer neće imati ništa drugo u nevolji i tjeskobi, kojom će ti pritužiti neprijatelj tvoj po svijem mjestima tvojim.
 56. Žena koja je bila meka i vrlo nježna među vama, koja od mekote i nježnosti nije bila navikla stajati nogom svojom na zemlju, prozliće se prema milome mužu svom i prema sinu svom i prema kćeri svojoj, Jer. 6, 2. Mih. 1, 16.
 57. I posteljici, koja izide između nogu njezinijeh, i djeci koju rodi; jer će ih jesti krišom u oskudici svakoj od nevolje i od tjeskobe, kojom će ti pritužiti neprijatelj tvoj po svijem mjestima tvojim. Plač. 4, 10.
 58. Ako ne uzdržiš i ne ustvoriš sve riječi ovoga zakona, koje su napisane u ovoj knjizi, ne bojeći se slavnoga i strašnoga imena Gospoda Boga svojega, 2.Moj. 6, 3. Psal. 20, 1. Psal. 83, 18. Psal. 99, 3. Psal. 113, 3. Isa. 29, 23. Isa. 42, 8. Isa. 57, 15. Mal. 1, 14. Mal. 2, 3. Mal. 4, 2. Fil. 2, 10.
 59. Pustiće Gospod na tebe i na sjeme tvoje zla čudesna, velika i duga, bolesti ljute i duge. 1.Car. 9, 7. 1.Car. 9, 9. 2.Dnev. 21, 12. Plač. 1, 9. Plač. 1, 12. Plač. 4, 12. Dan. 9, 12.
 60. I obratiće na tebe sve pomore Misirske, od kojih si se plašio, i prilijepiće se za tebe.
 61. I sve bolesti i sva zla, koja nijesu zapisana u knjizi ovoga zakona, pustiće Gospod na tebe, dokle se ne istrijebiš.
 62. I ostaće vas malo, a pređe vas bijaše mnogo kao zvijezda nebeskih; jer nijesi slušao glasa Gospoda Boga svojega. Jer. 5, 15. Jer. 42, 2.
 63. I kao što vam se Gospod radovao dobro vam čineći i množeći vas, tako će vam se Gospod radovati zatirući vas i istrebljujući vas; i nestaće vas sa zemlje u koju idete da je naslijedite. Prič. 1, 26. Isa. 1, 24. Isa. 62, 5. Jer. 32, 41. Mih. 7, 18. Sof. 3, 17. Luka 15, 6.
 64. I rasijaće te Gospod po svima narodima s jednoga kraja zemlje do drugoga, i ondje ćeš služiti drugim bogovima, kojih nijesi znao ti ni oci tvoji, drvetu i kamenu. 3.Moj. 26, 33. Nem. 1, 8. Zah. 2, 6.
 65. Ali u onijem narodima nećeš odahnuti, niti će se stopalo noge tvoje odmoriti; nego će ti Gospod dati ondje srce plašljivo, oči iščiljele i dušu iznemoglu. 1.Moj. 8, 9. 3.Moj. 26, 36. Isa. 57, 21. Amos 9, 4. ČV
 66. I život će tvoj biti kao da visi prema tebi, i plašićeš se noću i danju, i nećeš biti miran životom svojim.
 67. Jutrom ćeš govoriti: kamo da je veče! a večerom ćeš govoriti: kamo da je jutro! od straha kojim će se strašiti srce tvoje, i od onoga što ćeš gledati očima svojima. Jov 7, 4.
 68. I vratiće te Gospod u Misir na lađama, putem za koji ti rekoh: nećeš ga više vidjeti. I ondje ćete se prodavati neprijateljima svojim da budete robovi i robinje, a neće biti kupca. Jer. 43, 7. Os. 8, 13.