1. Ugledajte se dakle na Boga, kao ljubazna djeca, 3.Moj. 11, 45. Mat. 5, 45. Luka 6, 36. Ef. 4, 32.
 2. I živite u ljubavi, kao što je i Hristos ljubio nas, i predade sebe za nas u prilog i žrtvu Bogu na slatki miris. 1.Moj. 8, 21. 3.Moj. 1, 9. Jovan 13, 34. ČV
 3. A kurvarstvo i svaka nečistota i lakomstvo da se i ne spominje među vama, kao što se pristoji svetima;
 4. Tako i sramotne i lude riječi, ili šale, što se ne pristoji; nego još zahvaljivanje. Rim. 1, 28.
 5. Jer ovo da znate da nijedan kurvar, ili nečist, ili tvrdica (koji je idolopoklonik), neće imati dijela u carstvu Hrista i Boga. Otkr. 22, 15. VB
 6. Niko da vas ne vara praznijem riječima; jer ovijeh radi ide gnjev Božij na sinove nepokornosti. Jer. 29, 8. Mat. 24, 4.
 7. Ne bivajte dakle zajedničari njihovi. 2.Kor. 6, 14.
 8. Jer bijaste negda tama, a sad ste vidjelo u Gospodu: kao djeca vidjela živite; Isa. 9, 2. Luka 16, 8. Jovan 8, 12. 1.Jov. 2, 9.
 9. Jer je rod duhovni u svakoj dobroti i pravdi i istini.
 10. Istražujte što je Bogu ugodno. Psal. 19, 7. Psal. 19, 11. Rim. 12, 2. Rim. 14, 18. Fil. 1, 10. Jevr. 12, 28.
 11. I ne pristajte na bezrodna djela tame, nego još karajte. 3.Moj. 19, 17. Jov 24, 13. Jov 24, 17.
 12. Jer je sramno i govoriti šta oni tajno čine.
 13. A sve za što se kara, vidjelo objavljuje; jer sve što se objavljuje, vidjelo je; Jevr. 4, 13.
 14. Zato govori: ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvijeh, i obasjaće te Hristos. Isa. 60, 1. Jezek. 37, 4. Jovan 5, 25. Rim. 6, 4. Ef. 2, 5. ČV
 15. Gledajte dakle da uredno živite, ne kao nemudri, nego kao mudri;
 16. Pazite na vrijeme, jer su dani zli.
 17. Toga radi ne budite nerazumni, nego poznajte što je volja Božija. Rim. 12, 2. Kol. 4, 5. 1.Sol. 4, 3.
 18. I ne opijajte se vinom, u kome je kurvarstvo, nego se još ispunjavajte duhom,
 19. Govoreći među sobom u psalmima i pojanju i pjesmama duhovnijem, pjevajući i pripijevajući u srcima svojijem Gospodu; Kol. 3, 16. Jak. 5, 13.
 20. Zahvaljujući za svašto u ime Gospoda našega Isusa Hrista Bogu i ocu; Jov 1, 21.
 21. Slušajući se među sobom u strahu Božijemu. Fil. 2, 3.
 22. Žene! slušajte svoje muževe kao Gospoda. 1.Moj. 3, 16.
 23. Jer je muž glava ženi kao što je i Hristos glava crkvi, i on je spasitelj tijela.
 24. No kao što crkva sluša Hrista tako i žene svoje muževe u svemu.
 25. Muževi! ljubite svoje žene kao što i Hristos ljubi crkvu, i sebe predade za nju,
 26. Da je osveti očistivši je kupanjem vodenijem u riječi; Jovan 3, 5. Jovan 15, 3. Jevr. 10, 22.
 27. Da je metne preda se slavnu crkvu, koja nema mane ni mrštine, ili takoga čega, nego da bude sveta i bez mane.
 28. Tako su dužni muževi ljubiti svoje žene kao svoja tjelesa; jer koji ljubi svoju ženu, sebe samoga ljubi.
 29. Jer niko ne omrznu kad na svoje tijelo, nego ga hrani i grije, kao i Gospod crkvu.
 30. Jer smo udi tijela njegova, od mesa njegova, i od kostiju njegovijeh.
 31. Toga radi ostaviće čovjek oca svojega i mater, i prilijepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno tijelo.
 32. Tajna je ovo velika; a ja govorim za Hrista i za crkvu.
 33. Ali i vi svaki da ljubi onako svoju ženu kao i sebe samoga; a žena da se boji svojega muža.