1. Svaka duša da se pokorava vlastima koje vladaju; jer nema vlasti da nije od Boga, a što su vlasti, od Boga su postavljene. Prič. 8, 15. Dan. 2, 21. Jovan 19, 11. 1.Kor. 7, 21. Tit. 3, 1.
 2. Tako koji se suproti vlasti suproti se naredbi Božijoj; a koji se suprote primiće grijeh na sebe.
 3. Jer knezovi nijesu strah dobrijem djelima nego zlijem. Hoćeš li pak da se ne bojiš vlasti, čini dobro, i imaćeš hvalu od nje; 2.Sam. 23, 3. Psal. 94, 20. 1.Pet. 3, 13.
 4. Jer je sluga Božij tebi za dobro. Ako li zlo činiš, boj se; jer uzalud ne nosi mača, jer je Božij sluga, osvetnik na gnjev onome koji zlo čini. 5.Moj. 22, 18. Psal. 101, 5.
 5. Tako se valja pokoravati ne samo od straha nego i po savjesti. Prop. 8, 2.
 6. Jer zato i poreze dajete; jer su sluge Božije koje su za to isto postavljene.
 7. Podajte dakle svakome šta ste dužni: kome dakle porezu, porezu; a kome carinu, carinu; a kome strah, strah; a kome čast, čast. 3.Moj. 19, 36. 1.Sam. 12, 18. Prič. 3, 27. Prič. 24, 21. Luka 20, 25. Ef. 6, 5.
 8. I ne budite nikome ništa dužni osim da ljubite jedan drugoga; jer koji ljubi drugoga zakon ispuni. Mat. 7, 12.
 9. Jer ovo: ne čini preljube, ne ubij, ne ukradi, ne svjedoči lažno, ne zaželi, i ako ima još kakva druga zapovijest, u ovoj se riječi izvršuje, to jest: ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe.3.Moj. 19, 18. Mat. 22, 39. Luka 10, 27. Gal. 5, 14.
 10. Ljubav ne čini zla bližnjemu; daklem je ljubav izvršenje zakona. Gal. 5, 14.
 11. I znajući ovo vrijeme da je već čas došao da ustanemo od sna; jer nam je sad bliže spasenije negoli kad vjerovasmo. 1.Kor. 15, 34.
 12. Noć prođe a dan se približi: da odbacimo dakle sva djela tamna, i da se obučemo u oružje vidjela. Ef. 6, 13.
 13. Da hodimo pošteno kao po danu: ne u žderanju i pijanstvu, ne u kurvarstvu i nečistoti, ne u svađanju i zavisti; Fil. 2, 3. Fil. 4, 8. Jak. 3, 14. 1.Pet. 2, 1.
 14. Nego se obucite u Gospoda našega Isusa Hrista; i tijelu ne ugađajte po željama.Gal. 3, 27. Gal. 5, 16.