1. U početku bješe riječ, i riječ bješe u Boga, i Bog bješe riječ. Prič. 8, 30. Isa. 9, 6. Zah. 13, 7. Fil. 2, 6. Otkr. 19, 13. ČV
 2. Ona bješe u početku u Boga. Prič. 8, 30.
 3. Sve je kroz nju postalo, i bez nje ništa nije postalo što je postalo. 1.Moj. 1, 1. PH
 4. U njoj bješe život, i život bješe vidjelo ljudima. PHČVČVČV
 5. I vidjelo se svijetli u tami, i tama ga ne obuze. Jovan 3, 19. ČVČV
 6. Posla Bog čovjeka po imenu Jovana. Mal. 3, 1.
 7. Ovaj dođe za svjedočanstvo da svjedoči za vidjelo da svi vjeruju kroza nj.
 8. On ne bješe vidjelo, nego da svjedoči za vidjelo. Dela. 13, 25.
 9. Bješe vidjelo istinito koje obasjava svakoga čovjeka koji dolazi na svijet. Isa. 49, 6. PHČV
 10. Na svijetu bješe, i svijet kroza nj posta, i svijet ga ne pozna. Psal. 33, 6. 1.Kor. 8, 6.
 11. K svojima dođe, i svoji ga ne primiše. Psal. 69, 8. Luka 19, 14. ČV
 12. A koji ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji vjeruju u ime njegovo, Isa. 56, 5. Rim. 8, 15. 2.Pet. 1, 4. ČVČV
 13. Koji se ne rodiše od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. 5.Moj. 30, 6. Jak. 1, 18.
 14. I riječ postade tijelo i useli se u nas puno blagodati i istine; i vidjesmo slavu njegovu, slavu, kao jedinorodnoga od oca. Isa. 40, 5. Mat. 1, 20. Mat. 17, 2. Jovan 2, 11. Rim. 1, 3. Kol. 2, 3. 1.Tim. 3, 16. Jevr. 2, 14. ČVČVČVČV
 15. Jovan svjedoči za njega i viče govoreći: ovaj bješe za koga rekoh: koji za mnom ide preda mnom postade, jer prije mene bješe. Kol. 1, 17.
 16. I od punosti njegove mi svi uzesmo blagodat za blagodaću. Ef. 1, 6. ČV
 17. Jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade od Isusa Hrista. 2.Moj. 20, 1. Jer. 31, 32. Luka 14, 6. Rim. 5, 21.
 18. Boga niko nije vidio nikad: jedinorodni sin koji je u naručju očinom, on ga javi. 2.Moj. 33, 20. Prič. 8, 30. Jovan 6, 46. 1.Jov. 4, 9. PH
 19. I ovo je svjedočanstvo Jovanovo kad poslaše Jevreji iz Jerusalima sveštenike i Levite da ga zapitaju: ko si ti? Luka 3, 15.
 20. I on prizna, i ne zataja, i prizna: ja nijesam Hristos. Jovan 1, 8. Jovan 3, 28. Dela. 13, 25.
 21. I zapitaše ga: ko si dakle? Jesi li Ilija? I reče: nijesam. Jesi li prorok? I odgovori: nijesam. Mal. 4, 5. Luka 1, 17.
 22. A oni mu rekoše: ko si? da možemo kazati onima što su nas poslali: šta kažeš za sebe?
 23. Reče: ja sam glas onoga što viče u pustinji: poravnite put Gospodnji; kao što kaza Isaija prorok. Isa. 40, 3. Jovan 3, 28.
 24. I bijahu poslanici od fariseja,
 25. I zapitaše ga govoreći mu: zašto dakle kršćavaš kad ti nijesi Hristos ni Ilija ni prorok?
 26. Odgovori im Jovan govoreći: ja kršćavam vodom, a među vama stoji koga vi ne znate.Mal. 3, 1.
 27. On je onaj što će doći za mnom, koji bješe preda mnom; kome ja nijesam dostojan odriješiti remena na obući njegovoj. Jovan 10, 41. ČV
 28. Ovo bi u Vitavari preko Jordana gdje Jovan kršćavaše.
 29. A sjutradan vidje Jovan Isusa gdje ide k njemu, i reče: gle, jagnje Božije koje uze na se grijehe svijeta. 2.Moj. 12, 3. Isa. 53, 7. Jovan 1, 36. 1.Kor. 15, 3. Gal. 1, 4. Jevr. 1, 3. Jevr. 2, 17. Jevr. 9, 28. 1.Pet. 1, 19. 1.Jov. 2, 2. Otkr. 1, 5. Otkr. 5, 6. PHPHČVČVČVČVČV
 30. Ovo je onaj za koga ja rekoh: za mnom ide čovjek koji preda mnom postade, jer prije mene bješe. Jovan 10, 41.
 31. I ja ga ne znadoh: nego da se javi Izrailju zato ja dođoh da krstim vodom.
 32. I svjedoči Jovan govoreći: vidjeh Duha gdje silazi s neba kao golub i stade na njemu. Mar. 1, 10.
 33. I ja ga ne znadoh; nego onaj koji me posla da krstim vodom on mi reče: na koga vidiš da silazi Duh i stoji na njemu to je onaj koji će krstiti Duhom svetijem. Jovan 14, 26. Jovan 20, 22. Dela. 1, 5. Dela. 2, 4. Dela. 4, 8. Dela. 4, 31. Dela. 7, 55.
 34. I ja vidjeh i zasvjedočih da je ovaj sin Božij. Jovan 10, 41.
 35. A sjutradan opet stajaše Jovan i dvojica od učenika njegovijeh,
 36. I vidjevši Isusa gdje ide, reče: gle, jagnje Božije.
 37. I čuše ga oba učenika kad govoraše, i otidoše za Isusom.
 38. A Isus obazrevši se i vidjevši ih gdje idu za njim, reče im: šta ćete? A oni mu rekoše: Ravi! (koje znači: učitelju) gdje stojiš?
 39. I reče im: dođite i vidite. I otidoše, i vidješe gdje stajaše; i ostaše u njega onaj dan. A bijaše oko devetoga sahata.
 40. A jedan od dvojice koji čuše od Jovana i iđahu za njim bijaše Andrija brat Simona Petra; Mat. 4, 18.
 41. On nađe najprije brata svojega Simona, i reče mu: mi nađosmo Mesiju, koje znači Hristos.
 42. I dovede ga k Isusu. A Isus pogledavši na nj reče: ti si Simon, sin Jonin; ti ćeš se zvati Kifa, koje znači Petar.
 43. A sjutradan namisli izići u Galileju, i nađe Filipa, i reče mu: hajde za mnom.
 44. A Filip bješe iz Vitsaide iz grada Andrijna i Petrova.Jovan 12, 21.
 45. Filip nađe Natanaila, i reče mu: za koga Mojsije u zakonu pisa i proroci, nađosmo ga, Isusa sina Josifova iz Nazareta. 1.Moj. 3, 15. 1.Moj. 22, 18. 1.Moj. 49, 10. 4.Moj. 21, 9. 5.Moj. 18, 18. Psal. 16, 9. Psal. 132, 11. Isa. 9, 6. Isa. 40, 10. Isa. 50, 6. Jer. 23, 5. Jer. 33, 14. Jezek. 34, 23. Mih. 5, 2. Mih. 7, 20. Zah. 6, 12. Zah. 9, 9. Jovan 21, 2. ČVČV
 46. I reče mu Natanailo: iz Nazareta može li biti što dobro? Reče mu Filip: dođi i vidi. Isa. 53, 2. ČV
 47. A Isus vidjevši Natanaila gdje ide k njemu reče za njega: evo pravoga Izrailjca u kome nema lukavstva. PH
 48. Reče mu Natanailo: kako me poznaješ? Odgovori Isus i reče mu: prije nego te pozva Filip vidjeh te kad bijaše pod smokvom. PH
 49. Odgovori Natanailo i reče mu: Ravi! ti si sin Božij, ti si car Izrailjev. Mat. 21, 5. Mat. 27, 11. Mar. 15, 2. Luka 23, 3. Jovan 18, 33. Jovan 19, 14.
 50. Odgovori Isus i reče mu: što ti kazah da te vidjeh pod smokvom zato vjeruješ; vidjećeš više od ovoga. ČV
 51. I reče mu: zaista, zaista vam kažem: otsele ćete vidjeti nebo otvoreno i anđele Božije gdje se penju i silaze k sinu čovječijemu. 1.Moj. 28, 12. Dan. 7, 13. PH