1. Pazite da pravdu svoju ne činite pred ljudima da vas oni vide; inače plate nemate od oca svojega koji je na nebesima. Mat. 23, 5.
 2. Kad dakle daješ milostinju, ne trubi pred sobom, kao što čine licemjeri po zbornicama i po ulicama da ih hvale ljudi. Zaisto vam kažem: primili su platu svoju. Rim. 12, 8.
 3. A ti kad činiš milostinju, da ne zna ljevaka tvoja što čini desnica tvoja.
 4. Tako da bude milostinja tvoja tajna; i otac tvoj koji vidi tajno, platiće tebi javno.
 5. I kad se moliš Bogu, ne budi kao licemjeri, koji rado po zbornicama i na raskršću po ulicama stoje i mole se da ih vide ljudi. Zaisto vam kažem da su primili platu svoju.
 6. A ti kad se moliš, uđi u klijet svoju, i zatvorivši vrata svoja, pomoli se ocu svojemu koji je u tajnosti; i otac tvoj koji vidi tajno, platiće tebi javno. 2.Car. 4, 33. Jer. 17, 10.
 7. A kad se molite, ne govorite mnogo, kao neznabošci; jer oni misle da će za mnoge riječi svoje biti uslišeni.1.Car. 18, 26. Prop. 5, 2.
 8. Vi dakle ne budite kao oni; jer zna otac vaš šta vam treba prije molitve vaše; Psal. 139, 2.
 9. Ovako dakle molite se vi: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje; 5.Moj. 32, 6. Isa. 50, 6. Mat. 23, 9. Luka 11, 2. Rim. 8, 15. 1.Kor. 8, 6. Jevr. 12, 9.
 10. Da dođe carstvo tvoje; da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu; Psal. 103, 20.
 11. Hljeb naš potrebni daj nam danas; Jov 23, 12. Prič. 30, 8.
 12. I oprosti nam dugove naše kao i mi što opraštamo dužnicima svojijem; PH
 13. I ne navedi nas u napast; no izbavi nas oda zla. Jer je tvoje carstvo, i sila, i slava vavijek. Amin. 1.Dnev. 29, 11. Psal. 141, 4. Mat. 26, 41. Jovan 17, 15. 1.Kor. 10, 13. Gal. 1, 4. Jak. 1, 13. Otkr. 3, 10.
 14. Jer ako opraštate ljudima grijehe njihove, oprostiće i vama otac vaš nebeski. Mar. 11, 25. Ef. 4, 32. Kol. 3, 13.
 15. Ako li ne opraštate ljudima grijeha njihovijeh, ni otac vaš neće oprostiti vama grijeha vašijeh. Mat. 18, 35. Jak. 2, 13.
 16. A kad postite, ne budite žalosni kao licemjeri; jer oni načine blijeda lica svoja da ih vide ljudi gdje poste. Zaisto vam kažem da su primili platu svoju. Isa. 58, 5.
 17. A ti kad postiš, namaži glavu svoju, i lice svoje umij, 2.Sam. 12, 20.
 18. Da te ne vide ljudi gdje postiš, nego otac tvoj koji je u tajnosti; i otac tvoj koji vidi tajno, platiće tebi javno.
 19. Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gdje moljac i rđa kvari, i gdje lupeži potkopavaju i kradu; Jov 24, 16. Prič. 23, 4. Avd. 1, 6. 1.Tim. 6, 17. Jevr. 13, 5.
 20. Nego sabirajte sebi blago na nebu, gdje ni moljac ni rđa ne kvari, i gdje lupeži ne potkopavaju i ne kradu. Mat. 19, 21. Luka 12, 33. 1.Tim. 6, 19. 1.Pet. 1, 4.
 21. Jer gdje je vaše blago, ondje će biti i srce vaše.
 22. Svijeća je tijelu oko. Ako dakle bude oko tvoje zdravo, sve će tijelo tvoje svijetlo biti. Psal. 119, 18. Luka 11, 34.
 23. Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će tijelo tvoje tamno biti. Ako je dakle vidjelo što je u tebi tama, akamoli tama? Rim. 1, 21. 2.Kor. 4, 4.
 24. Niko ne može dva gospodara služiti: jer ili će na jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili jednome voljeti, a za drugog ne mariti. Ne možete Bogu služiti i mamoni. Luka 16, 13. Gal. 1, 10. 1.Tim. 6, 17. Jak. 4, 4. 1.Jov. 2, 15.
 25. Zato vam kažem: ne brinite se za život svoj, šta ćete jesti, ili šta ćete piti; ni za tijelo svoje, u što ćete se obući. Nije li život pretežniji od hrane, i tijelo od odijela?3.Moj. 25, 20.
 26. Pogledajte na ptice nebeske kako ne siju, niti žnju, ni sabiraju u žitnice; pa otac vaš nebeski hrani ih. Nijeste li vi mnogo pretežniji od njih? Jov 39, 3. Psal. 50, 11. Psal. 147, 9. PHČV
 27. A ko od vas brinući se može primaknuti rastu svojemu lakat jedan?
 28. I za odijelo što se brinete? Pogledajte na ljiljane u polju kako rastu; ne trude se niti predu. PH
 29. Ali ja vam kažem da ni Solomun u svoj svojoj slavi ne obuče se kao jedan od njih.
 30. A kad travu po polju, koja danas jest a sjutra se u peć baca, Bog tako odijeva; akamoli vas, malovjerni?PH
 31. Ne brinite se dakle govoreći: šta ćemo jesti, ili, šta ćemo piti, ili, čim ćemo se odjenuti?
 32. Jer sve ovo neznabošci ištu; a zna i otac vaš nebeski da vama treba sve ovo. Psal. 23, 1. Fil. 4, 19.
 33. Nego ištite najprije carstva Božijega, i pravde njegove, i ovo će vam se sve dodati. 1.Car. 3, 13. Psal. 34, 9. Zah. 8, 12. Mar. 10, 30. Luka 12, 31. ČV
 34. Ne brinite se dakle za sjutra; jer sjutra brinuće se za se. Dosta je svakom danu zla svoga.