1. I izišavši Isus iđaše od crkve, i pristupiše k njemu učenici njegovi da mu pokažu građevinu crkvenu. 2.Car. 20, 15. Mar. 13, 1. Luka 21, 5.
 2. A Isus reče im: ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem: neće ostati ovdje ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti. 1.Car. 9, 7. Jer. 5, 10. Jer. 26, 18. Dan. 9, 26. Mih. 3, 12. Luka 19, 44. VB
 3. A kad sjeđaše na gori Maslinskoj pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći: kaži nam kad će to biti? i kakav je znak tvojega dolaska i pošljetka vijeka? Jezek. 7, 2. Mat. 24, 30. 1.Sol. 5, 1. VB
 4. I odgovarajući Isus reče im: čuvajte se da vas ko ne prevari. Ef. 5, 6. Kol. 2, 8. Kol. 2, 18. 2.Sol. 2, 3. 1.Jov. 4, 1.
 5. Jer će mnogi doći u ime moje govoreći: ja sam Hristos. I mnoge će prevariti. Jer. 14, 14. Jer. 23, 21. Jovan 5, 43. Dela. 5, 36.
 6. Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite; jer treba da to sve bude. Ali nije još tada pošljedak.1.Sol. 2, 16.
 7. Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo; i biće gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svijetu. Isa. 19, 2. Agej 2, 22. Zah. 14, 13. Luka 21, 10.
 8. A to je sve početak stradanja.
 9. Tada će vas predati na muke, i pobiće vas, i svi će narodi omrznuti na vas imena mojega radi. Dela. 4, 2. Dela. 7, 59. Dela. 12, 1. Jevr. 12, 3. 1.Pet. 4, 12. Otkr. 2, 10. Otkr. 2, 13.
 10. I tada će se mnogi sablazniti, i drug druga izdaće, i omrznuće drug na druga. 2.Tim. 1, 15. 2.Tim. 4, 10. 2.Tim. 4, 16.
 11. I izići će mnogi lažni proroci i prevariće mnoge. Dela. 20, 29. 2.Kor. 11, 13. 1.Tim. 4, 1. 2.Pet. 2, 1. 1.Jov. 2, 18. 1.Jov. 2, 26. Juda 1, 4.
 12. I što će se bezakonje umnožiti, ohladnjeće ljubav mnogijeh.
 13. Ali koji pretrpi do kraja blago njemu. Jevr. 3, 6.
 14. I propovjediće se ovo jevanđelje o carstvu po svemu svijetu za svjedočanstvo svijem narodima. I tada će doći pošljedak. Rim. 10, 18. Kol. 1, 6. Kol. 1, 23.
 15. Kad dakle ugledate mrzost opušćenja, o kojoj govori prorok Danilo, gdje stoji na mjestu svetome (koji čita da razumije): Dan. 9, 23. Dan. 9, 27. Dan. 12, 11. VBČV
 16. Tada koji budu u Judeji neka bježe u gore; VB
 17. I koji bude na krovu da ne silazi uzeti što mu je u kući;
 18. I koji bude u polju da se ne vrati natrag da uzme haljine svoje.
 19. A teško trudnima i dojilicama u te dane. Luka 21, 23. Luka 23, 29.
 20. Nego se molite Bogu da ne bude bježan vaša u zimu ni u subotu;
 21. Jer će biti nevolja velika kakova nije bila od postanja svijeta dosad niti će biti; Psal. 69, 22. Isa. 65, 12. Isa. 66, 15. Jezek. 5, 9. Dan. 9, 12. Dan. 9, 26. Dan. 12, 1. Joil 2, 2.
 22. I da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao; ali izbranijeh radi skratiće se dani oni. Isa. 65, 8. Zah. 14, 2.
 23. Tada ako vam ko reče: evo ovdje je Hristos ili ondje, ne vjerujte.
 24. Jer će izići lažni hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izbrane. 5.Moj. 13, 1. Rim. 8, 28. 2.Sol. 2, 9. 2.Tim. 2, 19. 1.Pet. 1, 5. Otkr. 13, 13.
 25. Eto vam kazah naprijed.
 26. Ako vam dakle reku: evo ga u pustinji, ne izlazite; evo ga u sobama, ne vjerujte.
 27. Jer kako što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, taki će biti dolazak sina čovječijega. Jezek. 1, 14. VB
 28. Jer gdje je strvina onamo će se i orlovi kupiti. Jov 39, 33. Luka 17, 37.
 29. I odmah će po nevolji dana tijeh sunce pomrčati, i mjesec svoju svjetlost izgubiti, i zvijezde s neba spasti, i sile nebeske pokrenuti se. Isa. 13, 10. Jezek. 32, 7. Dan. 7, 11. Joil 2, 31. Dela. 2, 20. Otkr. 6, 12.
 30. I tada će se pokazati znak sina čovječijega na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće sina čovječijega gdje ide na oblacima nebeskima sa silom i slavom velikom. Dan. 7, 13. Zah. 12, 11. Zah. 12, 12. Mar. 13, 4. Otkr. 1, 7. VB
 31. I poslaće anđele svoje s velikijem glasom trubnijem; i sabraće izbrane njegove od četiri vjetra, od kraja do kraja nebesa. 1.Kor. 15, 52. 1.Sol. 4, 16. VBVB
 32. Od smokve naučite se priči: kad se već njezine grane pomlade i ulistaju, znate da je blizu ljeto. Luka 21, 29.
 33. Tako i vi kad vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata.
 34. Zaista vam kažem: ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude. Mat. 16, 28. Mat. 23, 36.
 35. Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći. Psal. 102, 26. Isa. 34, 4. Isa. 51, 6. Jer. 31, 35. Mat. 5, 18. Mar. 13, 31. Luka 21, 33. Jevr. 1, 11. 2.Pet. 3, 7. 2.Pet. 3, 10. Otkr. 6, 14. VB
 36. A o danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do otac moj sam.Zah. 14, 7. Dela. 1, 7. 1.Sol. 5, 2. 2.Pet. 3, 10.
 37. Jer kako što je bilo u vrijeme Nojevo tako će biti i dolazak sina čovječijega. Luka 17, 26.
 38. Jer kako što pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onoga dana kad Noje uđe u kovčeg, 1.Moj. 6, 3. Luka 17, 26. Luka 20, 34. 1.Pet. 3, 20.
 39. I ne osjetiše dok ne dođe potop i odnese sve; tako će biti i dolazak sina čovječijega. 1.Moj. 7, 21. Dan. 12, 10. VB
 40. Tada će biti dva na njivi; jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti.
 41. Dvije će mljeti na žrvnjevima; jedna će se uzeti, a druga će se ostaviti. Luka 17, 35.
 42. Stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš.
 43. Ali ovo znajte: kad bi znao domaćin u koje će vrijeme doći lupež, čuvao bi i ne bi dao potkopati kuće svoje. 1.Sol. 5, 6. Otkr. 3, 3. Otkr. 16, 15.
 44. Zato i vi budite gotovi; jer u koji čas ne mislite doći će sin čovječij.
 45. Ko je dakle taj vjerni i mudri sluga kojega je postavio gospodar njegov nad svojima domašnjima da im daje hranu na obrok? Mat. 25, 23. 1.Kor. 4, 2. Jevr. 3, 5.
 46. Blago tome sluzi kojega došavši gospodar njegov nađe da izvršuje tako. Mat. 25, 34. 1.Tim. 4, 7. Otkr. 16, 15.
 47. Zaista vam kažem: postaviće ga nad svijem imanjem svojim.
 48. Ako li taj rđavi sluga reče u srcu svome: neće moj gospodar još zadugo doći; Jezek. 12, 27. VBVB
 49. I počne biti svoje drugare, i jesti i piti s pijanicama; VB
 50. Doći će gospodar toga sluge u dan kad se ne nada, i u čas kad ne misli.VB
 51. I rasjeći će ga napola, i daće mu platu kao i licemjerima; ondje će biti plač i škrgut zuba.Psal. 11, 6. Mat. 25, 30. Luka 12, 46. VB