1. I kad svrši Isus riječi ove, otide iz Galileje, i dođe u okoline Judejske preko Jordana. Mar. 10, 1. Jovan 10, 40.
 2. I za njim idoše ljudi mnogi i iscijeli ih ondje. Mat. 12, 15.
 3. I pristupiše k njemu fariseji da ga kušaju, i rekoše mu: može li čovjek pustiti ženu svoju za svaku krivicu?
 4. A on odgovarajući reče im: nijeste li čitali da je onaj koji je u početku stvorio čovjeka muža i ženu stvorio ih? 1.Moj. 1, 27. 1.Moj. 5, 2. Mal. 2, 15.
 5. I reče: zato ostaviće čovjek oca svojega i mater, i prilijepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno tijelo. 1.Moj. 2, 24. 1.Kor. 6, 16. Ef. 5, 31.
 6. Tako nijesu više dvoje, nego jedno tijelo; a što je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja.
 7. Rekoše mu: zašto dakle Mojsije zapovijeda da se da knjiga raspusna, i da se pusti? 5.Moj. 24, 1.
 8. Reče im: Mojsije je vama dopustio po tvrđi vašega srca puštati svoje žene; a ispočetka nije bilo tako.Jer. 6, 16. Mar. 10, 5.
 9. Nego ja vam kažem: ako ko pusti svoju ženu, osim za kurvarstvo, i oženi se drugom, čini preljubu; i koji uzme puštenicu čini preljubu.Mat. 5, 32. Mar. 10, 11. Luka 16, 18. 1.Kor. 7, 4. 1.Kor. 7, 10.
 10. Rekoše mu učenici njegovi: ako je tako čovjeku sa ženom, nije se dobro ženiti. 1.Moj. 2, 18. Prič. 5, 18. Prič. 18, 22. Prič. 21, 19. 1.Tim. 4, 3. 1.Tim. 5, 11.
 11. A on reče im: ne mogu svi primiti tijeh riječi do oni kojima je dano. 1.Kor. 7, 2. 1.Kor. 7, 7. 1.Kor. 7, 9. 1.Kor. 7, 17.
 12. Jer ima uškopljenika koji su se tako rodili iz utrobe materine; a ima uškopljenika koje su ljudi uškopili; a ima uškopljenika koji su sami sebe uškopili carstva radi nebeskoga. Ko može primiti neka primi. 1.Kor. 7, 7. 1.Kor. 7, 32. 1.Kor. 7, 34. 1.Kor. 9, 5. 1.Kor. 9, 15.
 13. Tada privedoše k njemu djecu da metne ruke na njih, i da se pomoli Bogu; a učenici zabranjivahu im. Mar. 10, 13. Luka 18, 15.
 14. A Isus reče: ostavite djecu i ne zabranjujte im dolaziti k meni; jer je takovijeh carstvo nebesko.Mat. 18, 3. 1.Pet. 2, 1.
 15. I metnuvši na njih ruke otide odande.
 16. I gle, neko pristupivši reče mu: učitelju blagi! kakovo ću dobro da učinim da imam život vječni? Luka 10, 25.
 17. A on reče mu: što me zoveš blagijem? niko nije blag osim jednoga Boga. A ako želiš ući u život, drži zapovijesti. 1.Sam. 2, 2.
 18. Reče mu: koje? A Isus reče: da ne ubiješ; ne činiš preljube; ne ukradeš; ne svjedočiš lažno; 2.Moj. 20, 13. 5.Moj. 5, 17.
 19. Poštuj oca i mater; i ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. 3.Moj. 19, 3. 3.Moj. 19, 18. Prič. 30, 17. Mat. 15, 4. Mat. 22, 39. Mar. 12, 31. Rim. 13, 9. Gal. 5, 14. Ef. 6, 1. Jak. 2, 8.
 20. Reče mu mladić: sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje; šta mi još treba?
 21. Reče mu Isus: ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima; i imaćeš blago na nebu; pa hajde za mnom.Luka 12, 33. Luka 16, 9. Dela. 2, 45. Dela. 4, 34. 1.Tim. 6, 18.
 22. A kad ču mladić riječ, otide žalostan; jer bijaše vrlo bogat.
 23. A Isus reče učenicima svojijem: zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko. Jov 31, 24. Psal. 62, 10. Mat. 13, 22. Mar. 10, 24. 1.Kor. 1, 26. 1.Tim. 6, 9.
 24. I još vam kažem: lakše je kamili proći kroz iglene uši negoli bogatome ući u carstvo Božije.Mar. 10, 25.
 25. A kad to čuše učenici, divljahu se vrlo govoreći: ko se dakle može spasti?
 26. A Isus pogledavši na njih reče im: ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće. 1.Moj. 18, 14. Jov 42, 2. Jer. 32, 17. Dan. 2, 11. Zah. 8, 6. Mar. 10, 27. Luka 1, 37. Jevr. 7, 27.
 27. Tada odgovori Petar i reče mu: eto mi smo ostavili sve i za tobom idemo: šta će dakle biti nama? 5.Moj. 33, 9. Mat. 4, 20. Mat. 9, 9. Mar. 1, 17. Mar. 10, 28. Luka 5, 11. Luka 18, 28.
 28. A Isus reče im: zaista vam kažem da ćete vi koji idete za mnom, u drugom rođenju, kad sjede sin čovječij na prijestolu slave svoje, sješćete i vi na dvanaest prijestola i suditi nad dvanaest koljena Izrailjevijeh.Dan. 7, 22. Luka 22, 28. 1.Kor. 6, 2. 2.Kor. 5, 17. Otkr. 2, 26.
 29. I svaki, koji ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili mater, ili ženu, ili djecu, ili zemlju, imena mojega radi, primiće sto puta onoliko, i dobiće život vječni.
 30. Ali će mnogi prvi biti pošljednji i pošljednji prvi. Mat. 20, 16. Mar. 10, 31.