1. U taj će dan biti otvoren izvor domu Davidovu i stanovnicima Jerusalimskim za grijeh i za nečistotu. Isa. 1, 16. Jezek. 36, 29. Jovan 1, 29. 1.Kor. 6, 11. Jevr. 9, 14. 1.Pet. 1, 19. 1.Jov. 1, 7. Otkr. 1, 5.
  2. I u taj ću dan, govori Gospod nad vojskama, istrijebiti iz zemlje imena idolima da se više ne spominju, i proroke i nečisti duh ukloniću iz zemlje.2.Moj. 23, 13. 5.Moj. 12, 3. Jezek. 12, 24. 2.Pet. 2, 1.
  3. I ako ko još usprorokuje, reći će mu otac njegov i mati njegova, koji ga rodiše: nećeš biti živ, jer si govorio laž u ime Gospodnje. I otac će ga njegov i mati njegova, koji ga rodiše, probosti, što prorokova. 5.Moj. 13, 6.
  4. I u taj će se dan stidjeti proroci svaki svoje utvare, kad bi prorokovao, i neće se ogrtati plaštem od kostrijeti da bi lagali. 2.Car. 1, 8. Isa. 20, 2. Mih. 3, 7.
  5. Nego će svaki reći: nijesam prorok, ratar sam, jer me čovjek najmi od mladosti moje.
  6. I ako mu ko reče: kake su ti to rane na ruku? on će odgovoriti: dopadoh ih u kući prijatelja svojih.
  7. Maču, ustani na pastira mojega i na čovjeka druga mojega, govori Gospod nad vojskama, udari pastira, i ovce će se razbjeći, ali ću okrenuti ruku svoju k malima. 2.Sam. 17, 2. Isa. 40, 11. Isa. 53, 4. Isa. 53, 6. Mar. 14, 27. Luka 12, 32. Jovan 1, 29. Jovan 10, 30. Jevr. 13, 20. ČVČV
  8. I u svoj zemlji, govori Gospod, dva će se dijela istrijebiti u njoj i poginuti, a treći će ostati u njoj; Rim. 11, 5.
  9. I tu ću trećinu metnuti u oganj, i pretopiću ih kako se pretapa srebro, i okušaću ih kako se kuša zlato; oni će prizvati ime moje, i ja ću im se odazvati i reći ću: to je moj narod; a oni će reći: Gospod je Bog naš. Psal. 66, 10. Isa. 48, 10. Jer. 24, 5. Mal. 3, 4. 1.Pet. 1, 6. Otkr. 2, 10.