1. Svidje se Dariju te postavi nad carstvom sto i pedeset upravitelja da budu nad svijem carstvom; Jest. 1, 1.
 2. A nad njima tri starješine, od kojih jedan bješe Danilo, kojima će upravitelji davati račune da ne bi caru bilo štete. 1.Sam. 2, 30. Dan. 5, 7.
 3. A taj Danilo nadvišivaše starješine i upravitelje, jer u njemu bješe velik duh i car mišljaše da ga postavi nad svijem carstvom svojim. Prič. 3, 35. Dan. 5, 12.
 4. Tada starješine i upravitelji gledahu kako bi našli što da zabave Danilu radi carstva; ali ne mogahu naći zabave ni pogrješke, jer bješe vjeran, i ne nalažaše se u njega pogrješke ni mane.Prop. 4, 4. Mar. 14, 55. Fil. 2, 15. 1.Pet. 2, 12.
 5. Tada rekoše oni ljudi: nećemo naći na toga Danila ništa, ako ne nađemo što na nj radi zakona Boga njegova.
 6. Tada dođoše starješine i upravitelji k caru, i rekoše mu ovako: Darije care, da si živ dovijeka. Nem. 2, 3. Dan. 2, 4.
 7. Sve starješine u carstvu, poglavari i upravitelji, vijećnici i vojvode dogovoriše se da se postavi carska naredba i oštra zabrana da ko bi se god zamolio za što kome god bogu ili čovjeku za trideset dana osim tebi, care, da se baci u jamu lavovsku.
 8. Zato, care, postavi tu zabranu i napiši da se ne može promijeniti, po zakonu Midskom i Persijskom, koji je nepromjenit. Jest. 1, 19.
 9. I car Darije napisa knjigu i zabranu. Psal. 118, 9. Dan. 6, 12.
 10. A Danilo kad dozna da je knjiga napisana, otide svojoj kući, gdje bijahu otvoreni prozori u njegovoj sobi prema Jerusalimu, i padaše na koljena svoja tri puta na dan i moljaše se i hvalu davaše Bogu svojemu kao što činjaše prije. 1.Car. 8, 29. 1.Car. 8, 48. 1.Car. 18, 36. 2.Dnev. 6, 38. Psal. 5, 7. Psal. 55, 17. Psal. 95, 6. Jona 2, 5. Mat. 10, 32. Luka 22, 41. Dela. 2, 1. Dela. 2, 15. 1.Sol. 5, 17.
 11. Tada se sabraše oni ljudi, i nađoše Danila gdje se moli i pripada Bogu svojemu.
 12. I otidoše te rekoše caru za carsku zabranu: nijesi li napisao zapovijest, da ko bi se god zamolio kome god bogu ili čovjeku za trideset dana, osim tebi, care, da se baci u jamu lavovsku? Car odgovori i reče: tako je po zakonu Midskom i Persijskom, koji je nepromjenit.Dan. 3, 8.
 13. Tada odgovoriše i rekoše caru: Danilo, koji je između roblja Judina, ne haje za te, care, ni za zabranu koju si napisao, nego se moli tri puta na dan svojom molitvom. Jest. 3, 8. Dan. 1, 6. Dan. 3, 12. Dan. 5, 13. Dela. 17, 7.
 14. Tada car čuvši to ožalosti se vrlo, i naumi da izbavi Danila, i truđaše se do zahoda sunčanoga da ga izbavi. Dan. 3, 13. Mat. 27, 17. Mar. 6, 26.
 15. Tada oni ljudi sabraše se kod cara i rekoše caru: znaj, care, da je zakon u Midijana i Persijana da se nikakva zabrana i naredba, koju postavi car, ne mijenja.
 16. Tada car reče te dovedoše Danila i baciše ga u jamu lavovsku; i car progovori i reče Danilu: Bog tvoj, kojemu bez prestanka služiš, neka te izbavi. Isa. 41, 10. 2.Kor. 1, 10.
 17. I donesoše kamen i metnuše jami na vrata, i car ga zapečati svojim prstenom i prstenom svojih knezova da se ništa ne promijeni za Danila. Jest. 3, 12. Plač. 3, 53. Mat. 27, 66. Mar. 15, 46. Otkr. 20, 3.
 18. Tada otide car u svoj dvor, i prenoći ne jedavši niti dopustivši da mu se donese što čim bi se razveselio, i ne može zaspati.Jest. 6, 1. Psal. 77, 4. Dan. 2, 1.
 19. Potom car usta ujutru rano i otide brže k jami lavovskoj.
 20. I kad dođe k jami, viknu Danila žalosnijem glasom; i progovori car i reče Danilu: Danilo, slugo Boga živoga, Bog tvoj, kojemu služiš bez prestanka, može li te izbaviti od lavova? 1.Moj. 18, 14. Jer. 32, 17. Zah. 8, 6. Mat. 19, 26. Luka 1, 37.
 21. Tada Danilo reče caru: care, da si živ dovijeka! Dan. 2, 4.
 22. Bog moj posla anđela svojega i zatvori usta lavovima, te mi ne naudiše; jer se nađoh čist pred njim, a ni tebi, care, ne učinih zla. 1.Sam. 17, 37. Jer. 37, 18. Dan. 3, 28. Dela. 12, 11. 2.Tim. 4, 17. Jevr. 1, 14. Jevr. 11, 33.
 23. Tada se car veoma obradova tomu, i zapovjedi da izvade Danila iz jame. I izvadiše Danila iz jame, i ne nađe se rane na njemu, jer vjerova Bogu svojemu. Mar. 16, 18.
 24. Potom zapovjedi car, te dovedoše ljude koji bijahu optužili Danila, i baciše u jamu lavovsku njih, djecu njihovu i žene njihove; i još ne dođoše na dno jami, a lavovi ih zgrabiše i sve im kosti potrše. 5.Moj. 19, 19. 5.Moj. 24, 16. Jest. 9, 10.
 25. Tada car Darije pisa svijem narodima i plemenima i jezicima što življahu u svoj zemlji: mir da vam se umnoži. Dan. 3, 4. Dan. 4, 1.
 26. Od mene je zapovijest da se u svoj državi carstva mojega svak boji i straši Boga Danilova, jer je on Bog živi, koji ostaje dovijeka, i carstvo se njegovo neće rasuti, i vlast će njegova biti do kraja; Psal. 99, 1. Dan. 2, 44. Dan. 3, 29. Dan. 4, 3. Dan. 4, 34. Luka 1, 33.
 27. On izbavlja i spasava, i čini znake i čudesa na nebu i na zemlji, on je izbavio Danila od sile lavovske. Dan. 4, 3.
 28. I taj Danilo bijaše srećan za carovanja Darijeva i za carovanja Kira Persijanca. Jezd. 1, 1. Dan. 1, 21.