1. Car Navuhodonosor načini zlatan lik, kojemu visina bješe šezdeset lakata, a širina šest lakata; i namjesti ga u polju Duri u zemlji Vavilonskoj. 1.Car. 12, 28. Psal. 96, 5. Isa. 41, 24. Os. 2, 8. 1.Kor. 8, 4.
 2. I posla car Navuhodonosor da saberu knezove, upravitelje i vojvode, starješine, rizničare, sudije, nastojnike i sve vlastelje zemaljske, da dođu da se osveti lik što ga postavi car Navuhodonosor.
 3. Tada se skupiše knezovi, upravitelji i vojvode, starješine, rizničari, sudije, nastojnici, i svi vlastelji zemaljski, da se osveti lik što ga postavi car Navuhodonosor; i stadoše pred likom što ga postavi Navuhodonosor. Mat. 7, 13. Dela. 19, 34. Rim. 1, 20. Rim. 1, 23. Otkr. 13, 15.
 4. A glasnik povika iza glasa: narodi, plemena i jezici, vama se govori. Dan. 4, 1.
 5. Kad čujete rog, svirale, kitare, gusle, psaltire, pjevanje i svakojake svirke, popadajte i poklonite se zlatnomu liku, koji postavi car Navuhodonosor.
 6. A ko ne bi pao i poklonio se, onaj čas biće bačen u peć ognjenu užarenu. Jer. 29, 22. Otkr. 13, 15.
 7. Zato svi narodi kako čuše rog, svirale, kitare, gusle, psaltire i svakojake svirke, popadaše svi narodi, plemena i jezici, i pokloniše se zlatnome liku koji postavi car Navuhodonosor.
 8. A neki Haldeji taj čas dođoše i tužiše Jevreje, Jezd. 4, 12. Jest. 3, 6. Dan. 6, 12.
 9. I progovoriše i rekoše caru Navuhodonosoru: care, da si živ dovijeka! Nem. 2, 3. Dan. 2, 4. Dan. 5, 10. Os. 7, 3.
 10. Ti si, care, zapovjedio, svaki ko čuje rog, svirale, kitare, gusle, psaltire, i pjevanje i svakojake svirke, da padne i pokloni se zlatnome liku;
 11. A ko ne bi pao i poklonio se, da se baci u peć ognjenu užarenu.
 12. A imaju ljudi Jevreji, koje si postavio nad poslovima zemlje Vavilonske, Sedrah, Misah i Avdenago; ti ljudi, care, ne haju za te, ne poštuju tvojih bogova, i ne klanjaju se zlatnom liku, koji si postavio. Jest. 3, 8. Dan. 2, 49. Dan. 6, 21.
 13. Tada Navuhodonosor u gnjevu i ljutini zapovjedi da dovedu Sedraha, Misaha i Avdenaga. I dovedoše te ljude pred cara. Mat. 10, 18. Mar. 13, 9. Dela. 5, 25.
 14. Navuhodonosor progovori i reče im: je li istina, Sedraše, Misaše i Avdenago, da vi ne služite mojim bogovima i da se ne klanjate zlatnome liku koji postavih? Isa. 46, 1.
 15. Jeste li dakle gotovi, kad čujete rog, svirale, kitare, gusle, psaltire i pjevanje i svakojake svirke, da padnete i poklonite se liku koji načinih? ako li se ne poklonite, onaj čas bićete bačeni u peć ognjenu užarenu; a koji je bog što će vas izbaviti iz mojih ruku?2.Moj. 32, 32. 2.Car. 18, 35. Jest. 5, 2. Dan. 2, 9. Luka 13, 9.
 16. Odgovoriše Sedrah, Misah i Avdenago, i rekoše caru Navuhodonosoru: nije nam trijebe da ti odgovorimo na to. 2.Moj. 1, 17. Mat. 10, 19. Dela. 26, 24.
 17. Evo, Bog naš, kojemu mi služimo, može nas izbaviti iz peći ognjene užarene; i izbaviće nas iz tvojih ruku, care. 1.Sam. 17, 37. Mih. 7, 7. 2.Kor. 1, 10.
 18. A i da ne bi, znaj, care, da bogovima tvojim nećemo služiti niti ćemo se pokloniti zlatnom liku, koji si postavio. Dan. 3, 28. Mat. 10, 32. Jevr. 11, 25.
 19. Tada se Navuhodonosor napuni gnjeva, i lice mu se promijeni na Sedraha, Misaha i Avdenaga, i odgovarajući zapovjedi da se užari peć sedam puta većma nego što bješe običaj. Dan. 3, 22.
 20. I zapovjedi najjačim ljudima što bijahu u vojsci njegovoj da svežu Sedraha, Misaha i Avdenaga, i da ih bace u peć ognjenu užarenu.
 21. Tada svezaše one ljude u plaštima njihovijem i u obući i pod kapama i u svemu odijelu njihovu, i baciše ih u peć ognjenu užarenu.
 22. Kako zapovijest careva bješe hitna i peć vrlo užarena, plamen ognjeni ubi one ljude koji bacahu Sedraha, Misaha i Avdenaga. Dan. 2, 15.
 23. A ta tri čovjeka, Sedrah, Misah i Avdenago, padoše usred peći ognjene užarene. Psal. 33, 18. Isa. 43, 2. 2.Kor. 1, 8. 1.Pet. 4, 12.
 24. Tada se prepade car Navuhodonosor, i brže ustav progovori i reče svojim dvoranima: ne bacismo li tri čovjeka svezana u oganj? Odgovoriše i rekoše caru: da, care.
 25. Odgovori i reče: eno, vidim četiri čovjeka odriješena gdje hode posred ognja i nije im ništa, i četvrti kao da je sin Božji. Jov 1, 6. Psal. 34, 7. Isa. 43, 2. Jovan 19, 7. Jevr. 1, 14.
 26. Tada pristupi Navuhodonosor na vrata ognjenoj peći užarenoj, i progovori i reče: Sedraše, Misaše i Avdenago, sluge Boga višnjega, izidite i hodite. Tada Sedrah, Misah i Avdenago izidoše isred ognja.
 27. I sabraše se knezovi i upravitelji i vojvode i vijećnici carevi, i vidješe te ljude gdje im tijelu oganj ništa ne može, niti im se kosa na glavi opali, niti im se plašti što promijeniše, niti zadah od ognja prionu za njih. Mar. 16, 18. Jevr. 11, 34.
 28. Progovori Navuhodonosor i reče: da je blagosloven Bog Sedrahov, Misahov i Avdenagov, koji posla anđela svojega i izbavi sluge svoje, koje se u nj pouzdaše i ne poslušaše zapovijesti careve i dadoše tjelesa svoja da ne bi služili niti se poklonili drugom bogu osim svojega Boga.1.Dnev. 5, 20. Psal. 34, 7. Dela. 12, 11. Ef. 1, 12. 1.Pet. 1, 21.
 29. Zato zapovijedam da se svaki kojega mu drago naroda i plemena i jezika, koji bi pohulio na Boga Sedrahova, Misahova i Avdenagova, da se isiječe i kuća da mu bude bunište, jer nema drugoga boga koji može tako izbaviti.5.Moj. 32, 31. Jezd. 6, 11. Psal. 3, 8. Dan. 2, 5. Dan. 6, 27.
 30. Tada car uzvisi Sedraha, Misaha i Avdenaga u zemlji Vavilonskoj.