1. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
 2. Sine čovječji, prorokuj protiv proroka Izrailjevijeh koji prorokuju, i reci tijem koji prorokuju iz svoga srca: čujte riječ Gospodnju. Jer. 14, 14. Jer. 23, 15.
 3. Ovako govori Gospod Gospod: teško ludijem prorocima koji idu za svojim duhom a ništa nijesu vidjeli.
 4. Proroci su tvoji, Izrailju, kao lisice po pustinjama. Pesma 2, 15. Mih. 3, 5. 2.Kor. 11, 13.
 5. Ne izlazite na prolome i ne ograđujete doma Izrailjeva da bi se održao u boju u dan Gospodnji. Psal. 106, 23. Psal. 106, 30. Jezek. 22, 30.
 6. Vide taštinu i gatanje lažno, pa govore: Gospod kaže, a Gospod ih nije poslao, i daju nad da će se riječ ispuniti. Prič. 14, 15. Jezek. 12, 24. 2.Sol. 2, 11.
 7. Ne viđate li taštu utvaru i ne govorite li lažno gatanje? a opet kažete: Gospod reče; a ja ne rekoh.
 8. Zato ovako veli Gospod Gospod: zato što govorite taštinu i vidite laž, zato evo mene na vas, govori Gospod Gospod.
 9. I ruka će moja biti protiv proroka koji vide taštinu i gataju laž; neće ih biti u zboru naroda moga, i u prijepisu doma Izrailjeva neće biti zapisani, niti će doći u zemlju Izrailjevu; i poznaćete da sam ja Gospod Gospod. Nem. 7, 5. Psal. 9, 16. Psal. 69, 28. Jezek. 11, 10. Jezek. 11, 12. Jezek. 20, 38. Luka 10, 20. Jevr. 12, 23. Otkr. 13, 8.
 10. Zato, zato što prelastiše narod moj govoreći: mir je, a mira ne bješe; i jedan ozida zid, a drugi ga namazaše krečem nevaljalijem; Jer. 6, 14. Jezek. 22, 28. 2.Tim. 3, 13.
 11. Reci onijem što mažu nevaljalijem krečem da će pasti; doći će silan dažd, i vi, kamenje velikoga grada, pašćete i oluja će razvaliti. Jezek. 38, 22.
 12. I gle, kad padne zid, neće li vam se reći: gdje je kreč kojim mazaste?
 13. Zato ovako veli Gospod Gospod: razvaliću olujom u gnjevu svom, i silan će dažd doći u gnjevu mom, i kamenje velikoga grada u jarosti mojoj da potre.
 14. I razvaliću zid koji namazaste nevaljalijem krečem, i oboriću ga na zemlju da će mu se otkriti temelj, i pašće, i vi ćete izginuti usred njega, i poznaćete da sam ja Gospod. Jer. 6, 14. Jezek. 14, 8.
 15. I tako ću navršiti gnjev svoj na zidu i na onima koji ga mažu krečem nevaljalijem, i reći ću vam: nema zida, niti onijeh koji ga mazaše,
 16. Proroka Izrailjevijeh koji prorokuju Jerusalimu i vide mu utvare za mir, a mira nema, govori Gospod Gospod. Jer. 6, 14. Jer. 8, 11.
 17. A ti, sine čovječji, okreni lice svoje prema kćerima naroda svojega, koje prorokuju iz svoga srca, i prorokuj protiv njih. 2.Moj. 15, 20. Isa. 3, 16. Jezek. 4, 3. Jezek. 21, 2.
 18. I reci: ovako veli Gospod Gospod: teško onima koje šiju uzglavlja pod sve laktove i grade pokrivala na glavu svakoga rasta da love duše. Lovite duše mojega naroda, a svoje li ćete duše sačuvati? Prič. 6, 26. Jezek. 22, 25. Ef. 4, 14. 2.Pet. 2, 14.
 19. I skvrnite me kod naroda mojega za grst ječma i za zalogaj hljeba ubijajući duše, koje ne bi trebalo da umru, i čuvajući u životu duše koje ne treba da žive, lažući narodu mojemu, koji sluša laž. Prič. 28, 21. Mih. 3, 5. Rim. 14, 15.
 20. Zato ovako veli Gospod Gospod: evo mene na vaša uzglavlja, na koja lovite duše da vam dolijeću, i poderaću ih ispod lakata vaših, i pustiću duše koje lovite da vam dolijeću.
 21. I poderaću pokrivala vaša i izbaviću svoj narod iz vaših ruku, i neće više biti u vašim rukama da vam budu lov, i poznaćete da sam ja Gospod.
 22. Jer žalostiste lažju srce pravedniku, kojega ja ne ožalostih, i krijepiste ruke bezbožniku da se ne vrati sa svoga zloga puta da se sačuva u životu. Prič. 19, 27. Jer. 23, 14.
 23. Zato nećete viđati taštine i nećete više gatati, nego ću izbaviti narod svoj iz vaših ruku, i poznaćete da sam ja Gospod. Jezek. 12, 24. Jezek. 14, 8. Mih. 3, 6.