1. A Sefatija sin Matanov i Godolija sin Pashorov i Juhal sin Selemijin i Pashor sin Malhijin čuše riječi koje govori Jeremija svemu narodu rekavši: Jer. 21, 1. Jer. 21, 8. Jer. 39, 17. Dela. 4, 2.
 2. Ovako veli Gospod: ko ostane u tom gradu, poginuće od mača, od gladi ili od pomora; a ko otide ka Haldejcima, ostaće živ, i duša će mu njegova biti mjesto plijena, i biće živ. Jer. 21, 9. Jer. 29, 16. Jer. 38, 17. Jer. 42, 17. Mat. 24, 7.
 3. Ovako veli Gospod: doista će taj grad biti predan u ruke vojsci cara Vavilonskoga, i uzeće ga. Jer. 21, 10. Jer. 29, 16.
 4. I rekoše knezovi caru: da se pogubi taj čovjek, jer on oslabljava ruke vojnicima koji ostaše u ovom gradu, i ruke svemu narodu govoreći im take riječi, jer taj čovjek ne traži dobra ovom narodu nego zlo. Psal. 37, 12. Psal. 37, 38. Prič. 29, 10. Jer. 26, 11. Amos 7, 10. Avak. 1, 4. Jovan 17, 14. 2.Tim. 4, 3. 1.Jov. 3, 12.
 5. A car Sedekija reče: eto, u vašim je rukama; jer car ne može ništa suprot vama. Prop. 10, 16.
 6. Tada uzeše Jeremiju i baciše ga u jamu Malhije sina Amelehova, koja bijaše u trijemu od tamnice, i spustiše Jeremiju o užima; a u jami ne bješe vode, nego glib, i Jeremija se uvali u glib.1.Moj. 37, 24. Jer. 37, 16. Jer. 37, 21. Plač. 3, 53. Mat. 25, 40. Mar. 9, 42.
 7. Ali kad ču Avdemeleh Etiopljanin, dvoranin, koji bijaše u dvoru carevu, da su metnuli Jeremiju u onu jamu, a car sjeđaše na vratima Venijaminovijem, 5.Moj. 21, 19. Psal. 68, 31. Jer. 39, 16.
 8. Izide Avdemeleh iz dvora careva i reče caru govoreći: Psal. 82, 4. Prič. 14, 25. Isa. 58, 6.
 9. Care gospodaru moj, zlo učiniše ti ljudi u svemu što učiniše Jeremiji proroku bacivši ga u jamu, jer bi i ondje gdje je bio od gladi umro, jer nema više hljeba u gradu. Jer. 39, 17. Plač. 3, 53.
 10. Zato car zapovjedi Avdemelehu Etiopljaninu govoreći: uzmi odavde trideset ljudi i izvadi Jeremiju proroka iz jame dok nije umro. Dela. 27, 43.
 11. Tada uze Avdemeleh ljude, i dođe u dom carev pod riznicu, i uze odande iznošenijeh haljina i starijeh rita, i spusti ih Jeremiji u jamu o užima. Mat. 10, 41. Mar. 9, 41. 1.Kor. 1, 27. Ef. 4, 32.
 12. I reče Avdemeleh Etiopljanin Jeremiji: podmetni te stare haljine i rite pod pazuha ispod uža. I učini Jeremija tako.
 13. I izvukoše Jeremiju na užima i izvadiše ga iz jame; i osta Jeremija u trijemu od tamnice. 1.Moj. 37, 28. Jer. 37, 21. 2.Kor. 6, 4.
 14. Potom car Sedekija posla po Jeremiju proroka, te ga dovedoše preda nj u treći ulazak koji bijaše u domu Gospodnjem; i reče car Jeremiji: zapitaću te nešto, nemoj mi zatajiti.
 15. A Jeremija reče Sedekiji: da ti kažem, nećeš li me pogubiti? a da te svjetujem, nećeš me poslušati.
 16. Tada se car Sedekija zakle Jeremiji nasamo govoreći: tako da je živ Gospod, koji nam je stvorio ovu dušu, neću te pogubiti niti ću te dati u ruke ljudima koji traže dušu tvoju. 4.Moj. 16, 22. Isa. 42, 5. Zah. 12, 1. Dela. 17, 25. Dela. 17, 28. Jevr. 12, 9.
 17. Tada Jeremija reče Sedekiji: ovako veli Gospod Bog nad vojskama, Bog Izrailjev: ako otideš ka knezovima cara Vavilonskoga, živa će ostati duša tvoja, i grad ovaj neće izgorjeti ognjem, i tako ćeš ostati u životu ti i dom tvoj. Jer. 7, 6. Jer. 21, 8. Jer. 21, 10. Jer. 27, 8.
 18. Ako li ne otideš ka knezovima cara Vavilonskoga, ovaj će grad biti predan u ruke Haldejcima, koji će ga spaliti ognjem, i ti nećeš uteći iz ruku njihovijeh. Jer. 32, 4. Jer. 39, 5.
 19. A car Sedekija reče Jeremiji: ja se bojim Judejaca koji su prebjegli ka Haldejcima, da me ne predadu u njihove ruke, te će mi se narugati. 1.Sam. 31, 4. Prič. 29, 25. Jer. 39, 9.
 20. A Jeremija reče: neće te predati; poslušaj glas Gospodnji, koji ti ja govorim, i dobro će ti biti i živa će biti tvoja duša. Dan. 9, 27. 2.Kor. 5, 20.
 21. Ako li nećeš da izideš, ovo je što mi pokaza Gospod:
 22. Gle, sve žene koje su ostale u domu cara Judina, odvešće se ka knezovima cara Vavilonskoga, i one će reći: nagovoriše te i prevariše te prijatelji tvoji; noge ti se uvališe u glib, a oni se povukoše natrag.
 23. Sve žene tvoje i sinovi tvoji odvešće se Haldejcima, i ti nećeš uteći iz ruku njihovijeh; nego ćeš dopasti u ruke caru Vavilonskom, i ovaj će grad izgorjeti ognjem. Jer. 39, 6.
 24. Tada reče Sedekija Jeremiji: niko da ne dozna za te riječi, da ne pogineš.
 25. Ako li knezovi čuvši da sam govorio s tobom dođu k tebi i reku ti: kaži nam šta si govorio caru, nemoj tajiti od nas, pa te nećemo pogubiti, i šta je car tebi govorio?
 26. Reci im: ja pripadoh k caru moleći se da me ne pošlje natrag u dom Jonatanov da umrem ondje. Jer. 37, 15. Jer. 37, 20.
 27. I dođoše svi knezovi k Jeremiji i pitaše ga; a on im odgovori sasvijem kako mu zapovjedi car. I okaniše ga se, jer ne doznaše ništa od toga.
 28. A Jeremija osta u trijemu od tamnice do dana kad uzeše Jerusalim; i on bijaše ondje kad uzeše Jerusalim. Jer. 15, 20. Jer. 39, 14. Jer. 39, 15. 2.Tim. 3, 11.