1. A ovo su riječi u poslanici koju posla prorok Jeremija iz Jerusalima k ostatku starješina zarobljenijeh i sveštenicima i prorocima i svemu narodu što ga preseli Navuhodonosor iz Jerusalima u Vavilon, Jer. 29, 25.
 2. Pošto otide iz Jerusalima car Jehonija i carica i dvorani i knezovi Judini i Jerusalimski, i drvodjelje i kovači, 2.Car. 24, 14.
 3. Po Elasi sinu Safanovu i Gemariji sinu Helkijinu, koje sla Sedekija car Judin u Vavilon k Navuhodonosoru caru Vavilonskom; i u knjizi govoraše:
 4. Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izrailjev, svemu roblju koje preselih iz Jerusalima u Vavilon:
 5. Gradite kuće i sjedite u njima; sadite vrtove i jedite rod njihov; Jer. 29, 28.
 6. Ženite se i rađajte sinove i kćeri; i sinove svoje ženite, i kćeri svoje udajite, neka rađaju sinove i kćeri, i množite se tu i ne umaljujte se.
 7. I tražite dobro gradu, u koji vas preselih, i molite se za nj Gospodu, jer u dobru njegovu biće vama dobro. Jer. 38, 5. Jezek. 11, 16. Dan. 6, 4. Rim. 13, 1. Rim. 13, 5. 1.Tim. 2, 1.
 8. Jer ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: nemojte da vas varaju vaši proroci što su među vama i vaši vrači, i ne gledajte na sne svoje što sanjate. Jer. 14, 14. Jer. 23, 21. Jer. 23, 25. Jer. 37, 9. Jezek. 13, 6. Mat. 24, 4. Ef. 5, 6.
 9. Jer vam oni lažno prorokuju u moje ime, ja ih nijesam poslao, govori Gospod. Jer. 27, 15.
 10. Jer ovako veli Gospod: kad se navrši u Vavilonu sedamdeset godina, pohodiću vas, i izvršiću vam dobru riječ svoju da ću vas vratiti na ovo mjesto. 2.Dnev. 36, 21. Jer. 25, 12. Dan. 9, 2. Zah. 1, 13.
 11. Jer ja znam misli koje mislim za vas, govori Gospod, misli dobre a ne zle, da vam dam pošljedak kakav čekate. Jezek. 11, 16. ČV
 12. Tada ćete me prizivati i ići ćete i molićete mi se, i uslišiću vas.
 13. I tražićete me, i naći ćete me, kad me potražite svijem srcem svojim. 3.Moj. 26, 39. 5.Moj. 30, 1. Psal. 32, 6. Jer. 24, 7. Mat. 7, 7. PH
 14. I daću vam se da me nađete, govori Gospod, i vratiću roblje vaše, i sabraću vas iz svijeh naroda i iz svijeh mjesta u koja sam vas razagnao, govori Gospod, i dovešću vas opet na mjesto, odakle sam vas iselio. 5.Moj. 4, 7. 5.Moj. 30, 3. Psal. 32, 6. Isa. 55, 6. Jer. 23, 3. Jer. 23, 8. Jer. 30, 3. Sof. 2, 7. Rim. 10, 20.
 15. Jer rekoste: Gospod nam podiže proroke u Vavilonu.
 16. Jer ovako veli Gospod za cara koji sjedi na prijestolu Davidovu i za sav narod koji stoji u ovom gradu, za braću vašu što ne otidoše s vama u ropstvo.
 17. Ovako veli Gospod nad vojskama: evo, ja ću pustiti na njih mač, glad i pomor, i učiniću ih da budu kao smokve rđave, koje se ne mogu jesti, kako su rđave.Jer. 24, 2. Jer. 24, 8. Jer. 24, 10.
 18. I goniću ih mačem i glađu i pomorom, i učiniću da se potucaju po svijem carstvima zemaljskim, da budu uklin i čudo i potsmijeh i rug u svijeh naroda, u koje ih proženem. 5.Moj. 28, 21. 1.Car. 9, 7. 2.Dnev. 29, 8. Jer. 15, 4. Jer. 24, 9. Plač. 2, 15.
 19. Jer ne poslušaše mojih riječi, govori Gospod, kad slah k njima sluge svoje proroke zarana jednako; ali ne poslušaste, govori Gospod. Jer. 25, 4. Jer. 32, 33.
 20. Slušajte dakle riječ Gospodnju vi svi zarobljeni, koje poslah iz Jerusalima u Vavilon. Amos 3, 6. Mih. 4, 10.
 21. Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev za Ahava sina Kolajina i za Sedekiju sina Masijina, koji vam prorokuju u moje ime laž: evo, ja ću ih predati u ruke Navuhodonosoru caru Vavilonskom, da ih pobije na vaše oči. Jer. 29, 15. 2.Pet. 2, 1.
 22. I od njih će se uzeti uklin među sve roblje Judino što je u Vavilonu, te će govoriti: Gospod da učini od tebe kao od Sedekije i kao od Ahava, koje ispeče car Vavilonski na ognju. 1.Moj. 48, 20. Isa. 65, 15. Dan. 3, 6.
 23. Jer učiniše grdilo u Izrailju čineći preljubu sa ženama bližnjih svojih i govoreći laž na moje ime, što im ne zapovjedih; ja znam to, i svjedok sam, govori Gospod. Prič. 5, 21. Jer. 13, 27. Jer. 16, 17. Sof. 3, 4. Mal. 3, 5. Jevr. 4, 13.
 24. I Semaji iz Nelama reci govoreći: Jer. 29, 15.
 25. Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev govoreći: što si u svoje ime poslao knjige svemu narodu koji je u Jerusalimu, i Sofoniji sinu Masijinu svešteniku i svijem sveštenicima, govoreći: 2.Car. 25, 18. Jer. 21, 1.
 26. Gospod te postavi sveštenikom na mjesto Jodaja sveštenika da pazite u domu Gospodnjem na svakoga čovjeka bezumna i koji se gradi prorok, da ih mećeš u tamnicu i u klade. 5.Moj. 13, 1. 5.Moj. 13, 5. 2.Car. 9, 11. 2.Dnev. 16, 10. Jer. 20, 1. Jer. 20, 2. Zah. 13, 3. Dela. 4, 1. Dela. 16, 24.
 27. Zašto dakle ne ukori Jeremije Anatoćanina, koji se gradi prorok među vama? 4.Moj. 16, 3. Dela. 4, 17.
 28. Jer posla k nama u Vavilon i poruči: dugo će trajati; gradite kuće i sjedite u njima, i sadite vrtove i jedite rod njihov. Jer. 29, 4.
 29. I Sofonija sveštenik pročita tu knjigu pred prorokom Jeremijom.
 30. I dođe riječ Gospodnja Jeremiji govoreći:
 31. Pošlji ka svemu roblju i poruči: ovako veli Gospod za Semaju iz Nelama: što vam prorokuje Semaja, a ja ga ne poslah, i čini da se uzdate u laž, Jer. 28, 15.
 32. Zato ovako veli Gospod: evo, ja ću pohoditi Semaju Nelamljanina i sjeme njegovo, neće od njega niko ostati u ovom narodu niti će vidjeti dobra što ću ja učiniti narodu svojemu, govori Gospod, jer kaziva odmet od Gospoda. 2.Moj. 20, 5. Jer. 28, 16. Rim. 2, 8.