1. Pokaza mi Gospod, i gle, dvije kotarice smokava namještene pred crkvom Gospodnjom, pošto Navuhodonosor car Vavilonski zarobi Jehoniju sina Joakimova cara Judina, i knezove Judine, i drvodjelje i kovače iz Jerusalima i odvede ih u Vavilon. 2.Car. 24, 12. 2.Car. 24, 14. 2.Dnev. 36, 10. Jer. 22, 24. Amos 7, 1.
  2. U jednoj kotarici bijahu smokve vrlo dobre, kake bijahu rane smokve, a u drugoj kotarici bijahu vrlo rđave smokve, koje se ne mogahu jesti, tako bijahu rđave.
  3. I reče mi Gospod: šta vidiš, Jeremija? A ja rekoh: smokve, jedne dobre smokve, vrlo dobre, a druge rđave, vrlo rđave, koje se ne mogu jesti, tako su rđave. Jer. 29, 17.
  4. I dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
  5. Ovako veli Gospod Bog Izrailjev: kake su te smokve dobre, tako će mi biti dobra radi roblje Judino, koje odaslah iz ovoga mjesta u zemlju Haldejsku. Jer. 29, 4. Zah. 13, 9. Jevr. 2, 11.
  6. I obratiću oči svoje na njih dobra radi, i dovešću ih opet u ovu zemlju, i sazidaću ih i neću ih razoriti, i nasadiću ih i neću ih počupati. Jer. 12, 15. Jer. 23, 3. Jer. 32, 41. Jer. 33, 7. Jer. 42, 10. Jezek. 36, 24.
  7. Jer ću im dati srce da me poznadu da sam ja Gospod, i biće mi narod i ja ću im biti Bog, jer će se obratiti k meni svijem srcem svojim. 5.Moj. 30, 6. Psal. 119, 2. Isa. 51, 16. Jer. 7, 23. Jer. 29, 13. Jer. 30, 22. Jezek. 11, 19. Jezek. 14, 11. Zah. 8, 8.
  8. A kake su te rđave smokve da se ne mogu jesti, kako su rđave, takim ću, veli Gospod, učiniti Sedekiju cara Judina i knezove njegove i ostatak Jerusalimljana koji ostaše u ovoj zemlji i koji žive u zemlji Misirskoj. Jer. 29, 17. Jer. 43, 1.
  9. Učiniću da se potucaju po svijem carstvima zemaljskim na zlo, da budu sramota i priča i rug i uklin po svijem mjestima, kuda ih raždenem.Psal. 44, 13. Jer. 42, 18. Jer. 44, 12.
  10. I poslaću na njih mač, glad i pomor, dokle se ne istrijebe sa zemlje, koju sam dao njima i ocima njihovijem. Isa. 1, 28. Jer. 15, 2. Jer. 29, 17.