1. Teško sinovima odmetnicima, govori Gospod, koji sastavljaju namjere koje nijesu od mene, zaklanjaju se za zaklon koji nije od moga duha, da domeću grijeh na grijeh;5.Moj. 29, 19. Isu. 9, 14. Jer. 42, 19. Rim. 2, 5. 2.Tim. 3, 13.
 2. Koji slaze u Misir ne pitajući šta ću ja reći, da se ukrijepe silom Faraonovom i da se zaklone pod sjenom Misirskim. 4.Moj. 27, 21. Isu. 9, 14. Sud. 9, 15. 1.Sam. 27, 1. 1.Car. 22, 7. Jer. 21, 2. Jer. 37, 7.
 3. Jer će vam sila Faraonova biti na sramotu, i zaklon pod sjenom Misirskim na porugu. Isa. 36, 6. Jer. 37, 5. Jer. 37, 7.
 4. Jer knezovi njegovi biše u Soanu, i poslanici njegovi dođoše u Hanes.
 5. Ali će se svi posramiti s naroda, koji im neće pomoći, niti će im biti na korist ni na dobit, nego na sramotu i na porugu. Jer. 2, 36.
 6. Tovar će biti na stoci južnoj: u zemlju gdje je nevolja i muka, gdje su lavovi i lavići, guje i zmajevi ognjeni krilati, odnijeće blago svoje magarcima na ramenima i bogatstvo svoje kamilama na grbama, k narodu koji neće pomoći. Os. 8, 9. Os. 12, 2.
 7. Jer će Misirci uzalud i naprazno pomagati; zato vičem o tom: jačina im je da sjede s mirom. Isa. 20, 6. Jer. 37, 7.
 8. Sada idi, napiši ovo pred njima na daščicu, napiši u knjigu, da ostane za vremena koja će doći, dovijeka; Jov 19, 23. Jer. 29, 32. Dan. 7, 1.
 9. Jer su narod nepokoran, sinovi lažljivi, sinovi koji neće da slušaju zakona Gospodnjega; 5.Moj. 32, 20.
 10. Koji govore vidiocima: nemojte viđati, i prorocima: nemojte nam prorokovati što je pravo, govorite nam mile stvari, prorokujte prijevaru; 1.Car. 22, 13. 2.Dnev. 18, 12. Jer. 11, 21.
 11. Svrnite s puta, otstupite od staze, neka nestane ispred nas sveca Izrailjeva. Dela. 13, 8. VB
 12. Zato ovako veli svetac Izrailjev: kad odbacujete ovu riječ, i uzdate se u prijevaru i opačinu i na nju se oslanjate,
 13. Zato će vam to bezakonje biti kao pukotina u zidu koji hoće da padne, koja izdigne zid visoko, te se naglo ujedanput obori. Isa. 29, 5. Isa. 58, 12.
 14. I razbiće ga kao što se razbija razbijen sud lončarski, ne žali se, te se ne nađe ni crijepa kad se razbije da uzmeš oganj s ognjišta ili da zahvatiš vode iz jame. Psal. 2, 9. Jer. 19, 11. Plač. 4, 2. 2.Pet. 2, 4.
 15. Jer ovako govori Gospod Gospod, svetac Izrailjev: ako se povratite i budete mirni, izbavićete se, u miru i uzdanju biće sila vaša; ali vi nećete. Psal. 81, 11. Prič. 1, 24. Isa. 7, 4. Isa. 11, 10. Jer. 44, 16. Mat. 23, 37. PH
 16. Nego govorite: ne; nego ćemo na konjma pobjeći. Zato ćete bježati. Pojahaćemo brze konje. Zato će biti brži koji će vas tjerati.
 17. Bježaće vas tisuća kad jedan poviče; kad poviču petorica, bježaćete svi, dokle ne ostanete kao okresano drvo navrh gore i kao zastava na humu. 3.Moj. 26, 8. 5.Moj. 28, 20. 5.Moj. 28, 25. Isu. 23, 10.
 18. A zato čeka Gospod da se smiluje na vas, i zato će se uzvisiti da vas pomiluje; jer je Gospod pravedan Bog; blago svjema koji ga čekaju. Psal. 2, 12. Prič. 16, 20. Jer. 17, 7. 2.Pet. 3, 9.
 19. Jer će narod nastavati u Sionu, u Jerusalimu; nećeš više plakati, doista će te pomilovati kad povičeš; čim te čuje, odazvaće ti se.
 20. Premda će vam Gospod dati hljeba tužnoga i vode nevoljničke; ali ti se više neće uzimati učitelji tvoji, nego će oči tvoje gledati učitelje tvoje,
 21. I uši će tvoje slušati riječ iza tebe gdje govori: to je put, idite njim, ako biste svrnuli nadesno ili nalijevo. 5.Moj. 5, 32. Isu. 1, 7. 2.Car. 22, 2. Prič. 4, 27. Isa. 29, 24.
 22. I oprznićete posrebrene likove svoje rezane i zlatno odijelo likova livenijeh, i bacićete ih kao nečistotu, i reći ćeš im: odlazite. 2.Dnev. 31, 1. Isa. 2, 20. Jezek. 7, 19.
 23. I daće dažd sjemenu tvojemu koje posiješ na njivi, i hljeb od roda zemaljskoga biće obilat i sit; tada će stoka tvoja pasti na paši prostranoj. Zah. 8, 12. Mat. 6, 33. 1.Tim. 4, 8.
 24. Volovi i magarci, što rade zemlju, ješće čistu zob ovijanu lopatom i rešetom.
 25. I na svakoj gori visokoj i na svakom humu visokom biće izvori i potoci, kad bude pokolj veliki, kad popadaju kule.
 26. I svjetlost će mjesečna biti kao svjetlost sunčana, a svjetlost će sunčana biti sedam puta veća, kao svjetlost od sedam dana, kad Gospod zavije ulom narodu svojemu i iscijeli rane koje mu je zadao. Jov 5, 18. Isa. 60, 19. Zah. 2, 5. Otkr. 21, 23.
 27. Gle, ime Gospodnje ide izdaleka, gnjev njegov gori i vrlo je težak; usne su mu pune ljutine i jezik mu je kao oganj koji sažiže.
 28. A duh mu je kao potok koji plavi i dopire do grla, da rasije narode da otidu u ništa, i biće u čeljustima narodima uzda koja će ih goniti da lutaju. Isa. 40, 17. 2.Sol. 2, 8.
 29. Pjevaćete kao noću uoči praznika, i veselićete se od srca kao onaj koji ide sa sviralom na goru Gospodnju, k stijeni Izrailjevoj,
 30. I Gospod će pustiti da se čuje slava glasa njegova, i pokazaće kako maše rukom svojom s ljutijem gnjevom i plamenom ognjenijem koji proždire, s raspom i sa silnijem daždem i s gradom. Jov 38, 22. Psal. 18, 12.
 31. Jer će se od glasa Gospodnjega prepasti Asirac, koji je bio palicom.
 32. I kuda god prođe palica pouzdana, kojom će Gospod navaliti na nj, biće bubnji i gusle, i ratovima žestokim ratovaće na njih.
 33. Jer je već pripravljen Tofet, i samom caru pripravljen je, načinio je dubok i širok; mjesta, ognja i drva ima mnogo; dah Gospodnji kao potok sumporni upaliće ga. Jer. 7, 31. VB