1. Smiluj se na me, Bože, po milosti svojoj, i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Kol. 2, 14. PH
 2. Operi me dobro od bezakonja mojega, i od grijeha mojega očisti me.Jezek. 36, 25. Zah. 13, 1. 1.Kor. 6, 11. Jevr. 9, 14. 1.Jov. 1, 7. Otkr. 1, 5. PH
 3. Jer ja znam prijestupe svoje, i grijeh je moj jednako preda mnom. Psal. 32, 5. PH
 4. Samome tebi zgriješih, i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u riječima svojim i čist u sudu svojem. 1.Moj. 39, 9. Dan. 9, 7. Luka 15, 21. Rim. 3, 4. PH
 5. Gle, u bezakonju rodih se, i u grijehu zatrudnje mati moja mnom. Jov 14, 4. Psal. 58, 3. Jovan 3, 6. Rim. 5, 12. PH
 6. Gle, istinu ljubiš u srcu, i iznutra javljaš mi mudrost. PH
 7. Pokropi me isopom, i očistiću se; umij me, i biću bjelji od snijega. PH
 8. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro. PH
 9. Odvrati lice svoje od grijeha mojih, i sva bezakonja moja očisti. PH
 10. Učini mi, Bože, čisto srce, i duh prav ponovi u meni. Prič. 20, 9. Jer. 13, 27. Jezek. 11, 19. Dela. 15, 9. Ef. 2, 10. PHPHČV
 11. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega, i svetoga duha svojega nemoj uzeti od mene. 1.Moj. 4, 14. Jezek. 36, 27. Rim. 8, 9. PH
 12. Vrati mi radost spasenja svojega, i duh vladalački neka me potkrijepi. Rim. 8, 15. 2.Kor. 3, 17. PH
 13. Naučiću bezakonike putovima tvojim, i grješnici k tebi će se obratiti.PH
 14. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasitelju moj, i jezik će moj glasiti pravdu tvoju. PH
 15. Gospode! otvori usta moja, i ona će kazati hvalu tvoju.
 16. Jer žrtve nećeš: ja bih je prinio; za žrtve paljenice ne mariš.
 17. Žrtva je Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ, Bože. Mal. 3, 4. VBČV
 18. Po dobroti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Psal. 147, 2.
 19. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; onda će metati na žrtvenik tvoj teoce. Mal. 3, 3.