1. Blago onome, kojemu je oproštena krivica, kojemu je grijeh pokriven. Psal. 85, 2. Rim. 4, 6. Jak. 5, 20. PH
  2. Blago čovjeku, kojemu Gospod ne prima grijeha i u čijem duhu nema lukavstva. 3.Moj. 17, 4. Jovan 1, 47. Rim. 4, 6. Rim. 5, 13. 2.Kor. 1, 12. PH
  3. Kad mučah, posahnuše kosti moje od uzdisanja mojega po vas dan. Jov 32, 20.
  4. Jer dan i noć tištaše me ruka tvoja; nesta soka u meni kao na ljetnoj pripeci.
  5. Grijeh svoj kazah tebi, i krivice svoje ne zatajih; rekoh: ispovijedam Gospodu prijestupe svoje; i ti skide s mene krivicu grijeha mojega. Prič. 28, 13. Isa. 65, 24. Luka 15, 18.
  6. Zato neka ti se moli svaki svetac, kad se možeš naći; i onda potop velike vode neće ga stignuti. Isa. 55, 6. Amos 9, 5. Jovan 7, 34. 1.Tim. 1, 16.
  7. Ti si zaklon moj, ti me čuvaš od tjeskobe; okružavaš me radostima u izbavljanju. Psal. 9, 9. Prič. 18, 10. Isa. 4, 6. Mat. 23, 37. Kol. 3, 3.
  8. Urazumiću te, i pokazaću ti put kojim da ideš; svjetovaću te, oko je moje na tebi. Isa. 48, 17.
  9. Nemojte biti kao konj, kao mazga bez razuma, kojima uzdom i žvalama valja obuzdati gubicu, kad ne idu k tebi. Jov 39, 20.
  10. Mnogo muke ima bezbožnik, a koji se uzda u Gospoda, oko njega je milost. Psal. 34, 8. Prič. 13, 21. Prič. 16, 20. Jer. 17, 7.
  11. Radujte se o Gospodu, i pjevajte, pravednici; veselite se svi koji ste prava srca.