1. Još govori Elijuj i reče:
 2. Misliš li da si pravo rekao: moja je pravda veća od Božije?
 3. Jer si rekao: šta će mi pomoći, kaka će mi biti korist, da ne griješim? Psal. 73, 14.
 4. Ja ću odgovoriti tebi i drugovima tvojim s tobom.
 5. Pogledaj nebo, i vidi; pogledaj oblake, kako su viši od tebe.
 6. Ako griješiš, šta ćeš mu učiniti? ili ako se umnože bezakonja tvoja, šta ćeš mu nauditi?
 7. Ako si pravedan, šta ćeš mu dati? ili šta će primiti iz ruke tvoje? Jov 22, 2. Prič. 9, 7. Rim. 11, 35.
 8. Čovjeku kakav si može nauditi tvoja zloća, i sinu čovječijemu pomoći tvoja pravda.
 9. Vapiju od velikoga nasilja kojima se čini, i viču na ruku silnijeh; 2.Moj. 2, 23. Nem. 5, 5. Jov 24, 12. Psal. 12, 5. Luka 18, 3.
 10. A nijedan ne govori: gdje je Bog, stvoritelj moj, koji daje pjesmu noću;Psal. 42, 8. Prop. 12, 1. Isa. 51, 13. Dela. 16, 25. 1.Pet. 4, 19.
 11. Koji čini te smo razumniji od zvijerja zemaljskoga, i mudriji od ptica nebeskih. Jov 32, 8. Jov 39, 20. Psal. 8, 6. 1.Jov. 5, 20.
 12. Tamo viču s oholosti zlijeh ljudi, ali ne bivaju uslišeni. Prič. 1, 28.
 13. Jer Bog ne sluša taštine, i svemogući ne gleda na nju.
 14. Akamoli kad kažeš: ne vidiš to. Pred njim je sud; čekaj ga.
 15. A sada čim te gnjev pohodi, nije ništa, niti je gledao na sve što si učinio;
 16. Zato Jov naprazno otvora usta svoja, i bezumno umnožava riječi.Jov 34, 35. Jov 34, 37.