1. Bijaše čovjek u zemlji Uzu po imenu Jov; i taj čovjek bijaše dobar i pravedan, i bojaše se Boga, i uklanjaše se oda zla. 1.Moj. 6, 9. 1.Moj. 22, 20. Prič. 8, 13. Jer. 25, 20. Jak. 5, 11. 1.Pet. 3, 11.
 2. I rodi mu se sedam sinova i tri kćeri. Jov 29, 5. Jov 42, 13.
 3. I imaše stoke sedam tisuća ovaca i tri tisuće kamila i pet stotina jarmova volova i pet stotina magarica, i čeljadi veoma mnogo; i bijaše taj čovjek najveći od svijeh ljudi na istoku. Jov 1, 10. Jov 29, 25.
 4. I sinovi njegovi sastajahu se i davahu gozbe kod kuće, svaki svoga dana, i slahu te pozivahu tri sestre svoje da jedu i piju s njima. Jov 1, 13. Jov 1, 18.
 5. I kad bi se obredili gozbom, pošiljaše Jov i osvećivaše ih, i ustajući rano prinošaše žrtve paljenice prema broju svijeh njih; jer govoraše Jov: može biti da su se ogriješili sinovi moji i pohulili na Boga u srcu svom. Tako činjaše Jov svaki put. 1.Moj. 8, 20. 1.Car. 21, 10. 1.Car. 21, 13. Jov 42, 8. 2.Kor. 11, 2.
 6. A jedan dan dođoše sinovi Božji da stanu pred Gospodom, a među njih dođe i Sotona. 2.Dnev. 18, 20. Jov 2, 1. Jov 38, 7. Dan. 7, 10.
 7. I Gospod reče Sotoni: otkuda ideš? A Sotona odgovori Gospodu i reče: prohodih zemlju i obilazih. Jov 2, 2. Zah. 1, 11. Zah. 6, 7. Mat. 12, 43. Luka 11, 24. 1.Pet. 5, 8.
 8. I reče Gospod Sotoni: jesi li vidio slugu mojega Jova? nema onakoga čovjeka na zemlji, dobra i pravedna, koji se boji Boga i uklanja se oda zla.
 9. A Sotona odgovori Gospodu i reče: eda li se uzalud Jov boji Boga? Jov 1, 7.
 10. Nijesi li ga ti ogradio i kuću njegovu i sve što ima svuda unaokolo? djelo ruku njegovijeh blagoslovio si, i stoka se njegova umnožila na zemlji. 1.Moj. 15, 1. 1.Sam. 25, 16. Jov 29, 1. Psal. 34, 7. Psal. 128, 1. Isa. 5, 2.
 11. Ali pruži ruku svoju i dotakni se svega što ima, psovaće te u oči.
 12. A Gospod reče Sotoni: evo, sve što ima neka je u tvojoj ruci; samo na njega ne diži ruke svoje. I otide Sotona od Gospoda. Mar. 5, 13. Luka 8, 32.
 13. A jedan dan kad sinovi njegovi i kćeri njegove jeđahu i pijahu vino u kući brata svojega najstarijega, Jov 1, 18. Prop. 9, 12. Luka 12, 19.
 14. Dođe glasnik Jovu i reče: volovi orahu i magarice pasijahu pokraj njih,
 15. A Saveji udariše i oteše ih, i pobiše momke oštrijem mačem; i samo ja jedan utekoh da ti javim. 1.Moj. 10, 3. 1.Moj. 10, 7. Joil 3, 8.
 16. Dok ovaj još govoraše, dođe drugi i reče: oganj Božji spade s neba i spali ovce i momke, i proždrije ih; i samo ja jedan utekoh da ti javim.
 17. Dokle ovaj još govoraše, dođe drugi i reče: Haldejci u tri čete udariše na kamile i oteše ih, i pobiše momke oštrijem mačem; i samo ja jedan utekoh da ti javim. Jezek. 23, 23.
 18. Dokle ovaj još govoraše, dođe drugi i reče: sinovi tvoji i kćeri tvoje jeđahu i pijahu vino u kući brata svojega najstarijega;
 19. A to vjetar velik dođe ispreko pustinje i udari u četiri ugla od kuće, te pade na djecu i pogiboše; i samo ja jedan utekoh da ti javim.
 20. Tada usta Jov i razdrije plašt svoj, i ostriže glavu, i pade na zemlju i pokloni se, 5.Moj. 9, 18. Jer. 7, 29. Mat. 26, 39. 1.Pet. 5, 6.
 21. I reče: go sam izašao iz utrobe matere svoje, go ću se i vratiti onamo. Gospod dade, Gospod uze, da je blagosloveno ime Gospodnje.1.Moj. 45, 5. Ruta 1, 21. Amos 3, 6. Jona 4, 7. Ef. 5, 20. 1.Tim. 6, 7. Jak. 1, 17.
 22. Uza sve to ne sagriješi Jov, niti reče bezumlja za Boga.