1. A kad Solomun svrši dom Gospodnji i dom carski i sve što željaše Solomun i rad bijaše načiniti, 1.Car. 7, 1. 2.Dnev. 7, 11. 2.Dnev. 8, 1. 2.Dnev. 8, 6. Prop. 2, 4.
 2. Javi se Gospod Solomunu drugi put, kao što mu se bješe javio u Gavaonu; 1.Car. 3, 5. 1.Car. 11, 9.
 3. I reče mu Gospod: uslišio sam molbu tvoju i molitvu tvoju, kojom si mi se molio; posvetio sam taj dom koji si sazidao da tu namjestim ime svoje dovijeka; i oči će moje i srce moje biti ondje vazda. 5.Moj. 11, 12. 1.Car. 8, 29. 2.Car. 20, 5. 2.Car. 21, 5. Psal. 10, 17. Dan. 9, 23.
 4. A ti ako uzideš preda mnom kako je išao David otac tvoj s cijelijem i pravijem srcem tvoreći sve što sam ti zapovjedio i držeći uredbe moje i zakone moje, 1.Moj. 5, 22. 1.Moj. 6, 9. 1.Moj. 17, 1. 1.Car. 2, 4. 1.Car. 3, 6. 2.Car. 20, 3. Psal. 16, 8. Psal. 128, 1. Mih. 6, 8. Mal. 2, 6.
 5. Utvrdiću prijesto carstva tvojega nad Izrailjem navijek, kao što sam kazao Davidu ocu tvojemu govoreći: neće ti nestati čovjeka na prijestolu Izrailjevu. 2.Sam. 7, 12. 1.Car. 2, 4. 1.Dnev. 22, 10.
 6. Ali ako se vi i sinovi vaši odvratite od mene i ne uzdržite zapovijesti mojih i uredaba mojih koje sam vam dao, i otidete i stanete služiti drugim bogovima i klanjati im se, 2.Sam. 7, 14. 2.Dnev. 7, 19. Psal. 89, 30.
 7. Tada ću istrijebiti Izrailja sa zemlje, koju sam vam dao, i ovaj dom, koji sam posvetio imenu svojemu, odbaciću od sebe, i Izrailj će postati priča i potsmijeh među svijem narodima; 5.Moj. 4, 26. 5.Moj. 28, 37. 2.Car. 17, 23. Psal. 44, 14. Jer. 7, 14.
 8. A dom ovaj koliko je slavan, ko god prođe mimo nj, začudiće se i zapištaće, i reći će: zašto učini Gospod ovo od ove zemlje i od ovoga doma? 5.Moj. 29, 24. 2.Dnev. 7, 21. Jer. 5, 19. Jer. 22, 8.
 9. I odgovaraće se: jer odustaše Gospoda Boga svojega, koji izvede oce njihove iz zemlje Misirske, i uzeše druge bogove, i klanjaše im se i služiše im; zato pusti na njih Gospod sve ovo zlo. 1.Car. 18, 18.
 10. A kad prođe dvadeset godina, u koje sazida Solomun ova dva doma, dom Gospodnji i dom carski,
 11. A Hiram car Tirski dade Solomunu drva kedrovijeh i drva jelovijeh i zlata koliko mu god volja bješe, tada car Solomun dade Hiramu dvadeset gradova u zemlji Galilejskoj. Amos 1, 9.
 12. I dođe Hiram iz Tira da vidi gradove koje mu dade Solomun, ali ne biše mu po volji.
 13. Pa reče: kakvi su to gradovi što si mi ih dao, brate? I nazva ih: zemlja Kavul; i osta im to ime do danas.
 14. A Hiram bješe poslao caru sto i dvadeset talanata zlata.
 15. I tako car Solomun odredi ljude, te sazida dom Gospodnji i dom svoj i Milon, i zidove oko Jerusalima, i Asor i Megidon i Gezer. Isu. 16, 3. Isu. 17, 11. Isu. 19, 36. Sud. 1, 29. 2.Sam. 5, 9. 1.Car. 3, 1. 1.Car. 5, 13.
 16. Jer Faraon car Misirski izide i uze Gezer, i spali ga ognjem, i pobi Hananeje koji življahu u gradu, i dade ga u prćiju kćeri svojoj, ženi Solomunovoj.Isu. 16, 10.
 17. A Solomun sazida Gezer i Vet-Oron donji. Isu. 16, 3. 2.Dnev. 8, 5.
 18. I Valat i Tadmor u pustinji u zemlji, Isu. 19, 44.
 19. I sve gradove u kojima Solomun imaše žitnice, i gradove u kojima mu bijahu kola, i gradove u kojima mu bijahu konjici, i što god Solomunu bi volja zidati u Jerusalimu i na Livanu i u svoj zemlji carstva svojega.
 20. I sav narod koji bješe ostao od Amoreja, Heteja, Ferezeja, Jeveja i Jevuseja, koji ne bijahu od sinova Izrailjevijeh,
 21. Sinove njihove, koji bjehu ostali iza njih u zemlji, kojih ne mogoše sinovi Izrailjevi istrijebiti, njih Solomun nagna da plaćaju danak i robuju do današnjega dana.1.Moj. 9, 25. 5.Moj. 20, 11. Sud. 1, 21. 1.Dnev. 22, 2. Jezd. 2, 55. Jezd. 2, 59. Nem. 7, 57.
 22. A od sinova Izrailjevijeh ne učini nijednoga robom, nego bijahu vojnici i sluge njegove i knezovi, vojvode njegove, i zapovjednici nad kolima njegovijem i nad konjicima njegovijem.3.Moj. 25, 39. 3.Moj. 25, 40. Jer. 34, 14.
 23. I bješe glavnijeh nastojnika nad poslom Solomunovijem pet stotina i pedeset, koji upravljahu narodom koji rađaše posao. 2.Dnev. 8, 10.
 24. A kći Faraonova preseli se iz grada Davidova u dom svoj, koji joj sazida. Tada sazida i Milon. 1.Car. 3, 1. 1.Car. 11, 27. 2.Dnev. 8, 11. 2.Dnev. 32, 5.
 25. I Solomun prinošaše tri puta na godinu žrtve paljenice i žrtve zahvalne na oltaru koji načini Gospodu, i kađaše na oltaru koji bješe pred Gospodom, kad svrši dom.
 26. I lađe načini car Solomun u Esion-Gaveru, koji je kod Elota na brijegu Crvenoga Mora u zemlji Edomskoj. 4.Moj. 33, 35. 5.Moj. 2, 8. 1.Car. 22, 49.
 27. I posla Hiram na tijem lađama sluge svoje, lađare vješte moru, sa slugama Solomunovijem; 1.Car. 5, 6. 1.Car. 10, 11.
 28. I dođoše u Ofir, i uzeše odande zlata četiri stotine i dvadeset talanata, i donesoše caru Solomunu. 1.Moj. 10, 2. 1.Car. 10, 11. 2.Dnev. 8, 18. Psal. 45, 9. Isa. 14, 12.