BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Samuilova - 31. glava

 1. A Filisteji se pobiše s Izrailjcima, i pobjegoše Izrailjci ispred Filisteja, i padahu mrtvi na gori Gelvuji. 1.Sam. 28, 4. 1.Sam. 29, 1. 1.Dnev. 10, 1.
 2. I stigoše Filisteji Saula i sinove njegove; i pogubiše Filisteji Jonatana i Avinadava i Melhi-Suva, sinove Saulove. 1.Dnev. 8, 33.
 3. I boj posta žešći oko Saula, i nađoše ga strijelci, i on se vrlo uplaši od strijelaca. 2.Sam. 1, 6.
 4. I reče Saul momku koji mu nošaše oružje: izvadi mač svoj i probodi me, da ne dođu ti neobrezani i probodu me i narugaju mi se. Ali ne htje momak što mu nošaše oružje, jer ga bješe vrlo strah. Tada Saul uze mač, i baci se na nj. Sud. 9, 54. 1.Sam. 14, 16. 2.Sam. 1, 10. Jer. 38, 19.
 5. A kad momak koji nošaše oružje vidje Saula mrtva, baci se i on na svoj mač i umrije s njim.
 6. Tako pogibe Saul i tri sina njegova i momak koji mu nošaše oružje i svi ljudi njegovi zajedno onoga dana. 1.Sam. 12, 25. 1.Sam. 26, 10. Rim. 6, 23.
 7. A Izrailjci koji bijahu s ovu stranu potoka i s ovu stranu Jordana kad vidješe gdje Izrailjci pobjegoše i gdje pogibe Saul i njegovi sinovi, ostaviše gradove i pobjegoše, te dođoše Filisteji i ostaše u njima.
 8. A sjutradan dođoše Filisteji da svlače mrtve; i nađoše Saula i tri sina njegova gdje leže na gori Gelvuji.
 9. I otsjekoše mu glavu, i skidoše oružje s njega, i poslaše u zemlju Filistejsku na sve strane da se objavi u kući njihovijeh lažnijeh bogova i po narodu. 2.Sam. 1, 20.
 10. I ostaviše oružje njegovo u kući Astarotinoj, a tijelo njegovo objesiše na zid Vet-sanski. Isu. 17, 11. Sud. 2, 13. 1.Sam. 21, 9. 2.Sam. 21, 12.
 11. A čuše stanovnici u Javisu Galadovu šta učiniše Filisteji od Saula. 2.Sam. 2, 4.
 12. I podigoše se svi ljudi hrabri, i išavši svu noć skidoše tijelo Saulovo i tjelesa sinova njegovijeh sa zida Vet-sanskoga, pa se vratiše u Javis, i ondje ih spališe. 1.Sam. 11, 1. 2.Sam. 2, 4. 2.Dnev. 16, 14. Amos 6, 10.
 13. I uzeše kosti njihove i pogreboše ih pod drvetom u Javisu, i postiše sedam dana. 1.Moj. 50, 10. 2.Sam. 21, 12.