BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Samuilova - 28. glava

 1. I u ono vrijeme skupiše Filisteji vojsku svoju da zavojšte na Izrailja; i reče Ahis Davidu: znaj da ćeš ići sa mnom na vojsku ti i tvoji ljudi. 1.Sam. 29, 1.
 2. A David reče Ahisu: sad ćeš vidjeti šta će učiniti tvoj sluga. A Ahis reče Davidu: zato ću te postaviti da si čuvar glave moje svagda. Rim. 12, 9.
 3. A Samuilo bijaše umro, i plaka za njim sav Izrailj, i pogreboše ga u Rami, u njegovu gradu. I Saul bijaše istrijebio iz zemlje gatare i vračare. 2.Moj. 22, 18. 3.Moj. 19, 31. 5.Moj. 18, 10. 1.Sam. 25, 1. Isa. 57, 1. Dela. 16, 16. Dela. 16, 19.
 4. I Filisteji skupivši se dođoše i stadoše u oko kod Sunima; skupi i Saul sve Izrailjce, i stadoše u oko kod Gelvuje. Isu. 19, 18. 1.Sam. 31, 1.
 5. Saul pak videći vojsku Filistejsku uplaši se, i srce mu uzdrhta veoma. Jov 15, 21. Psal. 48, 5. Isa. 57, 20. Dan. 5, 6.
 6. I upita Saul Gospoda, ali mu Gospod ne odgovori ni u snu ni preko Urima, ni preko proroka. 2.Moj. 28, 30. 4.Moj. 12, 6. 4.Moj. 27, 21. 2.Sam. 22, 42. Prič. 1, 28. Plač. 2, 9.
 7. I Saul reče slugama svojim: tražite mi ženu s duhom vračarskim, da otidem k njoj i upitam je. A sluge mu rekoše: evo u Endoru ima žena u kojoj je duh vračarski.
 8. Tada se Saul preruši obukav druge haljine, i otide sa dva čovjeka, i dođe k onoj ženi noću; i on joj reče: hajde vračaj mi duhom vračarskim, i dozovi mi onoga koga ti kažem. 5.Moj. 18, 11. 1.Dnev. 10, 13. Isa. 8, 19.
 9. Ali mu žena reče: ta ti znaš šta je učinio Saul i kako je istrijebio iz zemlje gatare i vračare; zašto dakle mećeš zamku duši mojoj da me ubiješ?
 10. A Saul joj se zakle Gospodom govoreći: tako živ bio Gospod! neće ti biti ništa za to.
 11. Tada reče žena: koga da ti dozovem? A on reče: Samuila mi dozovi.
 12. A kad žena vidje Samuila, povika iza glasa, i reče žena Saulu govoreći: zašto si me prevario? ta ti si Saul.
 13. A car joj reče: ne boj se; nego šta si vidjela? A žena reče Saulu: bogove sam vidjela gdje izlaze iz zemlje. 2.Moj. 22, 28. Psal. 138, 1.
 14. On joj opet reče: kakav je? Ona mu reče: star čovjek izlazi ogrnut plaštem. Tada razumje Saul da je Samuilo, i savi se licem do zemlje i pokloni se. 1.Sam. 15, 27. 2.Sol. 2, 10.
 15. A Samuilo reče Saulu: zašto si me uznemirio i izazvao? Odgovori Saul: u nevolji sam velikoj, jer Filisteji zavojštiše na me, a Bog je otstupio od mene, i ne odgovara mi više ni preko proroka ni u snu, zato pozvah tebe da mi kažeš šta ću činiti.1.Sam. 18, 12. Prič. 5, 11. Prič. 14, 14.
 16. A Samuilo reče: pa što mene pitaš, kad je Gospod otstupio od tebe i postao ti neprijatelj?
 17. Gospod je učinio kako je kazao preko mene; jer je Gospod istrgao carstvo iz tvoje ruke i dao ga bližnjemu tvojemu Davidu; 1.Sam. 15, 28.
 18. Jer nijesi poslušao glasa Gospodnjega, niti si izvršio žestokoga gnjeva njegova na Amaliku; zato ti je danas Gospod to učinio.1.Sam. 15, 9. 1.Car. 20, 42. 1.Dnev. 10, 13.
 19. I Gospod će predati i Izrailja s tobom u ruke Filistejima; te ćeš sjutra ti i sinovi tvoji biti kod mene; i oko Izrailjski predaće Gospod u ruke Filistejima.
 20. A Saul ujedanput pade na zemlju kolik je dug, jer se vrlo uplaši od riječi Samuilovijeh, i ne bješe snage u njemu, jer ne bješe ništa jeo vas dan i svu noć.1.Sam. 25, 37. Jov 15, 20. Psal. 50, 21.
 21. Tada žena pristupi k Saulu, i videći ga vrlo uplašena reče mu: evo, sluškinja te je tvoja poslušala, i nijesam za život svoj marila da bih te poslušala što si mi kazao. Sud. 12, 3. 1.Sam. 19, 5.
 22. Nego sada i ti poslušaj šta će ti sluškinja tvoja kazati: postaviću ti malo hljeba, te jedi da se okrijepiš da se možeš vratiti svojim putem.
 23. A on ne htje, i reče: neću jesti. Ali navališe na nj sluge njegove i žena, te ih posluša, i ustavši sa zemlje sjede na postelju. 1.Moj. 4, 6. Prič. 25, 20.
 24. A žena imaše kod kuće tele ugojeno, i brže ga zakla, i uze brašna te umijesi i ispeče hljebove prijesne. 1.Moj. 18, 7. Luka 15, 23. Luka 15, 27. Luka 15, 30.
 25. Potom postavi Saulu i slugama njegovijem, te jedoše. A poslije ustaše i otidoše iste noći.