BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Samuilova - 23. glava

 1. Tada javiše Davidu govoreći: evo Filisteji udariše na Keilu, i haraju gumna. Isu. 15, 44.
 2. I upita David Gospoda govoreći: hoću li ići i udariti na te Filisteje? A Gospod reče Davidu: idi, i pobićeš Filisteje i izbaviti Keilu. 4.Moj. 27, 21. 1.Sam. 28, 6. 1.Sam. 30, 8. 2.Sam. 5, 19. 2.Sam. 5, 23. 1.Dnev. 10, 14. Psal. 37, 5. Prič. 3, 5.
 3. A Davidu rekoše ljudi njegovi: evo nas je strah ovdje u Judinoj zemlji, a šta će biti kad pođemo u Keilu na oko Filistejski.
 4. Zato David opet upita Gospoda, a Gospod mu odgovori i reče: ustani, idi u Keilu, jer ću ja predati Filisteje u ruke tvoje.
 5. Tada otide David sa svojim ljudima u Keilu, i udari na Filisteje, i otjera im stoku, i pobi ih ljuto; tako izbavi David stanovnike Keilske.
 6. A kad Avijatar sin Ahimelehov pobježe k Davidu u Keilu, donese sobom oplećak. 1.Sam. 22, 20.
 7. Potom javiše Saulu da je David došao u Keilu; i reče Saul: dao ga je Bog u moje ruke, jer se zatvorio ušavši u grad, koji ima vrata i prijevornice. 2.Moj. 15, 9. 1.Sam. 24, 5. 1.Sam. 26, 8. Psal. 71, 11.
 8. I sazva Saul sav narod na vojsku da ide na Keilu i opkoli Davida i ljude njegove.
 9. Ali David doznavši da mu Saul zlo kuje, reče Avijataru svešteniku: uzmi na se oplećak. 4.Moj. 27, 21. 1.Sam. 14, 18. 1.Sam. 30, 7.
 10. I reče David: Gospode Bože Izrailjev! čuo je sluga tvoj da se Saul sprema da dođe na Keilu da raskopa grad mene radi. 1.Sam. 22, 19. 2.Sam. 20, 20. Jest. 3, 6. Psal. 44, 22.
 11. Hoće li me Keiljani predati u njegove ruke? hoće li doći Saul kao što je čuo sluga tvoj? Gospode Bože Izrailjev! kaži sluzi svojemu. A Gospod odgovori: doći će.
 12. Opet reče David: Keiljani hoće li predati mene i moje ljude u ruke Saulove? A Gospod odgovori: predaće. 1.Sam. 23, 20.
 13. Tada se David podiže sa svojim ljudima, oko šest stotina ljudi, i otidoše iz Keile, i idoše kuda mogoše. A kad Saulu javiše da je David pobjegao iz Keile, tada on ne htje ići. 1.Sam. 22, 2. 1.Sam. 25, 13.
 14. A David se bavljaše u pustinji po tvrdijem mjestima, i namjesti se na jednom brdu u pustinji Zifu. A Saul ga tražaše jednako, ali ga Gospod ne dade u njegove ruke. 5.Moj. 33, 3. Isu. 15, 55. 1.Sam. 2, 9. 1.Sam. 27, 1. Psal. 11, 1. Psal. 32, 7. Psal. 33, 18. Psal. 54, 3. Psal. 121, 3. Psal. 121, 8. Prič. 1, 16. Prič. 2, 8. Prič. 21, 30. Rim. 8, 31. 2.Tim. 3, 11. Jevr. 11, 37.
 15. I David videći da je Saul izašao te traži dušu njegovu, osta u pustinji Zifu, u šumi. 2.Sam. 4, 8.
 16. A Jonatan sin Saulov podiže se i dođe k Davidu u šumu, i ukrijepi mu ruku u Gospodu;
 17. I reče mu: ne boj se, jer te neće stignuti ruka cara Saula oca mojega; nego ćeš carovati nad Izrailjem, a ja ću biti drugi za tobom; i Saul otac moj zna to. 1.Sam. 24, 21.
 18. I učiniše njih dvojica vjeru pred Gospodom; i David osta u šumi, a Jonatan otide kući svojoj. 1.Sam. 18, 3. 2.Sam. 21, 7.
 19. Tada dođoše Zifeji k Saulu u Gavaju, i rekoše: ne krije li se David kod nas po tvrdijem mjestima u šumi na brdu Eheli nadesno od Gesimona? 1.Sam. 26, 1. Psal. 54, 1.
 20. Sada dakle po svoj želji duše svoje, care, izidi, a naše će biti da ga predamo u ruke caru.
 21. A Saul reče: Gospod da vas blagoslovi, što me požaliste. 1.Sam. 22, 8.
 22. Idite sada i doznajte još bolje i razberite i promotrite gdje se sakrio i ko ga je ondje vidio; jer mi kažu da je vrlo lukav.
 23. Promotrite i vidite sva mjesta gdje se krije, pa opet dođite k meni kad dobro doznate, i ja ću poći s vama; i ako bude u zemlji, tražiću ga po svijem tisućama Judinijem.
 24. Tada ustaše i otidoše u Zif prije Saula; a David i ljudi njegovi bijahu u pustinji Maonu u ravnici nadesno od Gesimona. Isu. 15, 55. 1.Sam. 25, 2.
 25. I Saul izide sa svojim ljudima da ga traži; a Davidu javiše, te on siđe sa stijene i stade u pustinji Maonu. A Saul kad to ču, otide za Davidom u pustinju Maon.
 26. I Saul iđaše jednom stranom planine, a David sa svojim ljudima drugom stranom planine; i David hićaše da uteče Saulu, jer Saul sa svojim ljudima opkoljavaše Davida i njegove ljude da ih pohvata. Sud. 16, 2. 1.Sam. 19, 12. 1.Sam. 20, 38. 2.Sam. 15, 14. 2.Dnev. 20, 12. Psal. 17, 9. Psal. 31, 22. 2.Kor. 1, 8.
 27. U tom dođe glasnik Saulu govoreći: brže hodi; jer Filisteji udariše na zemlju. 5.Moj. 32, 36. 1.Sam. 14, 6. 2.Sam. 22, 1. 2.Sam. 22, 49. 2.Car. 19, 9. Psal. 18, 1. Psal. 18, 48. Isa. 47, 6. Isa. 47, 9.
 28. Tada se vrati Saul ne tjerajući dalje Davida, i otide pred Filisteje. Otuda se prozva ono mjesto Sela-Amalekot.