BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Samuilova - 11. glava

 1. Tada dođe Nas Amonac, i stade u oko prema Javisu Galadovu. I svi ljudi iz Javisa rekoše Nasu: učini vjeru s nama, pa ćemo ti služiti. 1.Moj. 21, 28. 2.Moj. 23, 32. Sud. 21, 8. 1.Sam. 17, 9. 1.Car. 20, 34. Jov 31, 4. Jezek. 17, 13.
 2. A Nas Amonac odgovori im: ovako ću učiniti vjeru s vama: da vam svakome iskopam desno oko, i tu sramotu učinim svemu Izrailju.1.Moj. 34, 14. 1.Sam. 17, 26.
 3. A starješine Javiske rekoše mu: ostavi nam sedam dana, da pošljemo poslanike u sve krajeve Izrailjeve; pa ako ne bude nikoga da nas izbavi, tada ćemo izaći k tebi.
 4. I dođoše poslanici u Gavaju Saulovu, i kazaše ove riječi narodu; tada sav narod podiže glas svoj, i plakahu. Sud. 2, 4. Sud. 21, 2. 1.Sam. 10, 26. 1.Sam. 14, 2. 2.Sam. 21, 6. Rim. 12, 15.
 5. A gle, Saul iđaše za govedima svojim iz polja, i reče: šta je narodu te plače? I kazaše mu šta su poručili Javišani.
 6. Tada siđe duh Božji na Saula kad ču te riječi, i on se razgnjevi vrlo. Sud. 3, 10. Sud. 6, 34. Sud. 11, 29. 1.Sam. 10, 10. 1.Sam. 16, 13.
 7. Pa uze dva vola, i isiječe ih na komade, i razasla ih u sve krajeve Izrailjeve po istijem poslanicima poručivši: ko ne pođe za Saulom i za Samuilom, ovako će biti s govedima njegovijem. I strah Gospodnji popade narod, te izidoše jednodušno.1.Moj. 35, 5. Sud. 19, 29. Sud. 21, 5. Sud. 21, 10. 2.Dnev. 14, 14. 2.Dnev. 17, 10. Prič. 14, 26.
 8. I izbroji ih u Vezeku, i bješe sinova Izrailjevijeh trista tisuća, a sinova Judinijeh trideset tisuća.Sud. 1, 5. 2.Sam. 24, 9.
 9. Potom rekoše poslanicima koji bijahu došli: ovako recite ljudima u Javisu Galadovu: sjutra ćete se izbaviti, kad ogrije sunce. I poslanici se vratiše, i javiše ovo Javišanima, i oni se obradovaše. 1.Sam. 31, 11.
 10. I rekoše Javišani Amoncima: sjutra ćemo izaći k vama, da učinite od nas što vam bude drago.
 11. I sjutradan razdijeli Saul narod u tri čete, i uđoše usred okola o jutrenjoj straži, i biše Amonce dokle sunce ne ogrija, i koji ostaše, raspršaše se da ne ostaše ni dvojica zajedno. Sud. 7, 16. 1.Sam. 31, 11. Jak. 2, 13.
 12. Tada reče narod Samuilu: koji je ono što reče: eda li će Saul carovati nad nama? dajte ih da ih pogubimo. 1.Sam. 10, 27. Psal. 21, 8. Luka 19, 27.
 13. Ali Saul reče: da se ne pogubi danas niko, jer je danas Gospod učinio spasenje u Izrailju. 2.Moj. 14, 13. 2.Moj. 14, 30. 1.Sam. 14, 45. 1.Sam. 19, 5. 2.Sam. 19, 22.
 14. Tad Samuilo reče narodu: hajdete da idemo u Galgal, da ondje ponovimo carstvo. 1.Sam. 10, 8.
 15. I sav narod otide u Galgal, i postaviše ondje Saula carem pred Gospodom u Galgalu, i ondje prinesoše žrtve zahvalne pred Gospodom. I proveseli se ondje Saul i sav Izrailj veoma.