BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga o Sudijama - 7. glava

 1. I urani Jeroval, to je Gedeon, i sav narod što bijaše s njim, i stadoše u oko kod izvora Aroda; a vojska Madijanska bješe mu sa sjevera kraj gore Moreha u dolini. 1.Moj. 12, 6. 1.Moj. 22, 3. Isu. 3, 1. Sud. 6, 32. 1.Sam. 12, 11. Prop. 9, 10.
 2. A Gospod reče Gedeonu: mnogo je naroda s tobom, zato im neću dati Madijana u ruke, da se ne bi hvalio Izrailj suprot meni govoreći: moja me ruka izbavi. 5.Moj. 8, 17. 5.Moj. 9, 4. 1.Sam. 10, 13. 1.Sam. 17, 47. Psal. 33, 16. Psal. 33, 18. Psal. 44, 6. Prič. 25, 6. Prop. 9, 11. Jer. 9, 23. Zah. 4, 6. Rim. 3, 27. 1.Kor. 1, 29. 2.Kor. 4, 7. 2.Kor. 10, 17. Ef. 2, 9.
 3. Nego sada oglasi da čuje narod i reci: ko se boji i koga je strah, neka se vrati i nek ide odmah ka gori Galadu. I vrati se iz naroda dvadeset i dvije tisuće; a deset tisuća osta. 5.Moj. 20, 8.
 4. Opet reče Gospod Gedeonu: još je mnogo naroda; svedi ih na vodu, i ondje ću ti ih prebrati; za kojega ti god rečem: taj neka ide s tobom, neka ide s tobom; a za koga ti god rečem: taj neka ne ide s tobom, neka ne ide.
 5. I svede narod na vodu; a Gospod reče Gedeonu: koji stane laptati jezikom vodu, kao što lapće pas, metni ga na stranu; tako i svakoga koji klekne na koljena da pije.
 6. I onijeh koji laptaše, rukom svojom k ustima prinesavši vodu, bješe tri stotine ljudi; a sav ostali narod kleče na koljena svoja da piju vode.
 7. Tada reče Gospod Gedeonu: s tijeh trista ljudi koji laptaše vodu izbaviću vas i predaću ti u ruke Madijane; neka dakle odlazi sav ovaj narod svaki na svoje mjesto.1.Sam. 14, 6. Isa. 41, 14.
 8. I narod uze brašnjenice i trube; i Gedeon otpusti sve ljude Izrailjce da idu svaki u svoj šator, a onijeh trista ljudi zadrža. A oko Madijanski bijaše niže njega u dolini.
 9. I onu noć reče mu Gospod: ustani, siđi u oko, jer ti ga dadoh u ruke. 1.Moj. 46, 2. 1.Sam. 14, 8. Jov 4, 14. Mat. 1, 20. Dela. 18, 9. Dela. 27, 23.
 10. Ako li se bojiš sam sići, siđi u oko sa Furom momkom svojim, 1.Sam. 26, 6.
 11. I čućeš šta govore, pa će ti osiliti ruke i udarićeš na oko. I siđe on i Fura momak njegov do kraja vojske koja bijaše u okolu. 1.Moj. 24, 14. 1.Sam. 14, 9.
 12. A Madijani i Amalici i sav narod istočni ležahu po dolini kao skakavci, tako ih bješe mnogo; i kamilama njihovijem ne bješe broja; bješe ih mnogo kao pijeska po brijegu morskom.Isu. 11, 4. Sud. 6, 5. Sud. 6, 33. Sud. 8, 10.
 13. I kad dođe Gedeon, a to jedan pripovijedaše drugu svojemu san, i govoraše: gle, usnih, a to pečen hljeb ječmen kotrljaše se k okolu Madijanskom i dođe do šatora i stade udarati o njih, te padahu, i ispremeta ih, i popadaše šatori. Sud. 6, 15. Isa. 41, 14. 1.Kor. 1, 27.
 14. A drug mu odgovori i reče: to nije drugo nego mač Gedeona sina Joasova čovjeka Izrailjca; predao mu je u ruke Bog Madijane i sav ovaj oko. 1.Moj. 40, 8.
 15. I kad Gedeon ču kako onaj pripovjedi san i kako ga ovaj istumači, pokloni se i vrati se u oko Izrailjski i reče: ustajte, jer vam dade Gospod u ruke oko Madijanski.
 16. Potom razdijeli trista ljudi u tri čete, i dade svakome po trubu u ruku i po prazan žban i po luč u žban. Isu. 6, 4. 1.Sam. 11, 11.
 17. I reče im: na mene gledajte, pa tako činite; gle, je ću doći na kraj okola, pa šta ja uščinim, to činite.
 18. Kad ja zatrubim u trubu i svi koji budu sa mnom, tada i vi zatrubite u trube oko svega okola, i vičite: mač Gospodnji i Gedeonov.
 19. I dođe Gedeon i sto ljudi što bijahu s njim na kraj okola, u početak srednje straže, istom bijahu promijenili stražu; a oni zatrubiše u trube i polupaše žbanove koje imahu u rukama. 2.Moj. 14, 24. Luka 12, 48. Otkr. 16, 15.
 20. Tako tri čete zatrubiše u trube i polupaše žbanove, i držahu u lijevoj ruci lučeve a u desnoj trube trubeći, i povikaše: mač Gospodnji i Gedeonov.
 21. I stadoše svaki na svom mjestu oko vojske; a sva se vojska smete i stadoše vikati i bježati. 2.Moj. 14, 13. 2.Moj. 14, 25. 2.Car. 7, 7. 2.Dnev. 20, 17. Jov 15, 21. Prič. 28, 1. Isa. 30, 7. Isa. 30, 15.
 22. A kad zatrubiše u trube onijeh tri stotine, Gospod obrati mač svakome na druga njegova po svemu okolu, te pobježe vojska do Vet-Asete, u Zererat, do obale Avel-meolske kod Tavata. 1.Sam. 14, 16. 1.Sam. 14, 20. 2.Dnev. 20, 23. Psal. 83, 9. Isa. 9, 4. Isa. 19, 2. Jezek. 38, 21. Mar. 3, 24. 2.Kor. 4, 7.
 23. A Izrailjci iz plemena Neftalimova i Asirova i iz svega plemena Manasijina stekoše se i goniše Madijane. Isa. 9, 4.
 24. I Gedeon posla glasnike po svoj gori Jefremovoj govoreći: siđite pred Madijane i uhvatite im vode do Vetvare duž Jordana. I stekoše se svi ljudi iz plemena Jefremova i uhvatiše vode do Vetvare duž Jordana. Sud. 3, 27. Sud. 3, 28. Jovan 1, 29. Rim. 15, 30. Fil. 1, 27.
 25. I uhvatiše dva kneza Madijanska, Oriva i Ziva, i ubiše Oriva na stijeni Orivovoj, a Ziva ubiše kod tijeska Zivova; i goniše Madijane, i donesoše glavu Orivovu i Zivovu ka Gedeonu preko Jordana. Sud. 8, 3. Sud. 8, 4. Psal. 83, 11. Isa. 10, 26.