BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga o Sudijama - 4. glava

 1. A po smrti Aodovoj opet sinovi Izrailjevi činiše što je zlo pred Gospodom. Sud. 2, 19.
 2. I Gospod ih dade u ruke Javinu caru Hananskom, koji vladaše u Asoru, a vojsci njegovoj bješe vojvoda Sisara, koji življaše u Arosetu neznabožačkom. Isu. 11, 1. Sud. 2, 14. 1.Sam. 12, 9. Psal. 83, 9.
 3. I sinovi Izrailjevi vapiše ka Gospodu; jer on imaše devet stotina gvozdenijeh kola, i veoma pritješnjavaše sinove Izrailjeve dvadeset godina. 5.Moj. 28, 29. 5.Moj. 28, 33. 5.Moj. 28, 47. 5.Moj. 28, 48. Sud. 1, 19. Sud. 5, 8. Psal. 106, 42.
 4. U to vrijeme Devora proročica, žena Lafidotova, suđaše Izrailju. 2.Car. 22, 14. 1.Kor. 1, 27.
 5. I Devora stanovaše pod palmom između Rame i Vetilja u gori Jefremovoj, i dolažahu k njoj sinovi Izrailjevi na sud. 1.Moj. 35, 8.
 6. A ona poslavši dozva Varaka sina Avinejemova iz Kedesa Neftalimova, i reče mu: nije li zapovjedio Gospod Bog Izrailjev: idi, skupi narod na goru Tavor, i uzmi sa sobom deset tisuća ljudi između sinova Neftalimovijeh i sinova Zavulonovijeh? Isu. 19, 37. Jevr. 11, 32.
 7. Jer ću dovesti k tebi na potok Kison Sisaru vojvodu Javinova i kola njegova i ljudstvo njegovo, i predaću ga tebi u ruke. 2.Moj. 14, 4. Sud. 5, 21. Psal. 83, 9. Jezek. 38, 10. Joil 3, 11.
 8. A Varak joj reče: ako ćeš ti ići sa mnom, ići ću; ako li nećeš ići sa mnom, neću ići.
 9. A ona reče: ja ću ići s tobom, ali nećeš imati slave na putu kojim ćeš ići; jer će ženi u ruku dati Gospod Sisaru. I ustavši Devora otide s Varakom u Kedes. Sud. 2, 14. Psal. 44, 12. Isa. 50, 1.
 10. I Varak sazvavši sinove Zavulonove i Neftalimove u Kedes, povede za sobom deset tisuća ljudi; i Devora iđaše s njim.2.Moj. 11, 8. Sud. 5, 18.
 11. A Ever Kenejin bješe se odvojio od Keneja, od sinova Ovava tasta Mojsijeva, i bješe razapeo svoj šator kod hrastova Zanajimskih, a to je kod Kedesa. 2.Moj. 3, 1. 2.Moj. 3, 18. 4.Moj. 24, 21. Sud. 1, 16.
 12. I javiše Sisari da je izašao Varak sin Avinejemov na goru Tavor.
 13. I Sisara skupi sva kola svoja, devet stotina kola gvozdenijeh, i sav narod koji bijaše s njim od Aroseta neznabožačkoga do potoka Kisona.
 14. Tada reče Devora Varaku: ustani, jer je ovo dan, u koji ti dade Gospod Sisaru u ruke. Ne ide li Gospod pred tobom? I Varak siđe s gore Tavora, i deset tisuća ljudi za njim.5.Moj. 9, 3. 2.Sam. 5, 24. Psal. 68, 7. Isa. 52, 12. Mih. 2, 13.
 15. I Gospod smete Sisaru i sva kola njegova i svu vojsku oštrim mačem pred Varakom; i Sisara siđe s kola svojih i pobježe pješice. Isu. 10, 10. Psal. 83, 9.
 16. A Varak potjera kola i vojsku do Aroseta neznabožačkoga; i pade sva vojska Sisarina od oštroga mača, ne osta nijedan.
 17. A Sisara uteče pješice do šatora Jailje žene Evera Kenejina; jer bijaše mir među Javinom carem Asorskim i domom Evera Kenejina. Jov 12, 21. Jov 12, 24. Psal. 18, 14. Psal. 107, 40. Prič. 29, 23. Amos 5, 19.
 18. I izide Jailja na susret Sisari, i reče mu: skloni se, gospodaru, skloni se kod mene; ne boj se. I on se skloni kod nje u šator, i ona ga pokri pokrivačem.
 19. A on joj reče: daj mi malo vode da se napijem, jer sam žedan. A ona otvori mijeh mlijeka i napoji ga, pa ga pokri. Sud. 5, 25.
 20. A on joj reče: stoj na vratima od šatora, i ako ko dođe i zapita te i reče: ima li tu ko? reci: nema.
 21. Tada Jailja žena Everova uze kolac od šatora, i uze malj u ruku, i pristupi k njemu polako, i satjera mu kolac kroz slijepe oči, te prođe u zemlju, kad spavaše tvrdo umoran, i umrije.
 22. I gle, Varak tjeraše Sisaru, i Jailja mu izide na susret, i reče mu: hodi da ti pokažem čovjeka kojega tražiš. I uđe k njoj, i gle, Sisara ležaše mrtav, i kolac mu u slijepijem očima.
 23. Tako pokori Bog u onaj dan Javina cara Hananskoga pred sinovima Izrailjevijem. 1.Dnev. 22, 18. Psal. 18, 47.
 24. I ruka sinova Izrailjevijeh bivaše sve teža Javinu caru Hananskom, dokle ne istrijebiše Javina cara Hananskoga.