BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga o Sudijama - 10. glava

 1. A poslije Avimeleha usta da izbavi Izrailja Tola sin Fuve sina Dodova, čovjek plemena Isaharova, koji sjeđaše u Samiru u gori Jefremovoj.Sud. 2, 16. Sud. 3, 9.
 2. I bi sudija Izrailju dvadeset i tri godine, pa umrije i bi pogreben u Samiru.
 3. Poslije njega usta Jair od plemena Galadova, i bi sudija Izrailju dvadeset i dvije godine;
 4. I imaše trideset sinova, koji jahahu na tridesetoro magaradi, i imahu trideset gradova, koji se zovu sela Jairova do danas i jesu u zemlji Galadovoj. 5.Moj. 3, 14. Sud. 5, 10. Sud. 12, 14.
 5. I umrije Jair, i bi pogreben u Kamonu.
 6. A sinovi Izrailjevi opet činiše što je zlo pred Gospodom, i služiše Valima i Astarotama, i bogovima Sirskim, i bogovima Sidonskim, i bogovima Moavskim, i bogovima sinova Amonovijeh i bogovima Filistejskim; i ostaviše Gospoda i ne služiše mu. Sud. 2, 11. Sud. 2, 12. Sud. 2, 13. Sud. 3, 7. Sud. 4, 1. Sud. 6, 1. 1.Car. 11, 33. 1.Car. 16, 31. 2.Car. 23, 13. 2.Dnev. 28, 23. Psal. 106, 36. Jezek. 27, 15.
 7. Zato se razgnjevi Gospod na Izrailja, te ih dade u ruke Filistejima i u ruke sinovima Amonovijem. 1.Sam. 12, 9.
 8. A oni gaziše i satiraše sinove Izrailjeve od one godine osamnaest godina, sve sinove Izrailjeve koji bijahu s onu stranu Jordana, u zemlji Amorejskoj, koja je u Galadu.
 9. I prijeđoše sinovi Amonovi preko Jordana da se biju i s Judom i s Venijaminom i s domom Jefremovijem; i bi Izrailj u velikoj nevolji.
 10. Tada vapiše sinovi Izrailjevi ka Gospodu govoreći: sagriješismo ti što ostavismo Boga svojega i služismo Valima. Jer. 2, 27.
 11. A Gospod reče sinovima Izrailjevijem: od Misiraca i od Amoreja i od sinova Amonovijeh i od Filisteja,2.Moj. 14, 30. 4.Moj. 21, 21. Sud. 3, 12. Sud. 3, 31. 1.Sam. 12, 8.
 12. I od Sidonjana i od Amalika i od Maonaca, koji vas mučiše, nijesam li vas izbavljao kad vapijaste k meni?Sud. 5, 19. Sud. 6, 3. Psal. 106, 42.
 13. Ali vi ostaviste mene i služiste drugim bogovima; zato vas više neću izbavljati. 5.Moj. 32, 15. Sud. 2, 12. 1.Dnev. 28, 9.
 14. Idite i vičite one bogove koje ste izabrali, neka vas oni izbave u nevolji vašoj. 5.Moj. 32, 38. 2.Car. 3, 13.
 15. A sinovi Izrailjevi rekoše Gospodu: sagriješismo; čini s nama što ti je drago, samo nas sada izbavi. 1.Sam. 3, 18.
 16. I pobacaše između sebe bogove tuđe, i stadoše služiti Gospodu; i sažali mu se radi muke sinova Izrailjevijeh. 2.Dnev. 7, 14. Psal. 106, 44.
 17. A sinovi Amonovi skupiše se i stadoše u oko u Galadu; skupiše se i sinovi Izrailjevi i stadoše u oko u Mispi. 1.Moj. 31, 49.
 18. A narod i knezovi Galadski rekoše jedan drugomu: ko će početi boj sa sinovima Amonovijem? on neka bude poglavar svjema koji žive u Galadu. Sud. 11, 8.