BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Otkrivenje - 7. glava

 1. I potom vidjeh četiri anđela gdje stoje na četiri ugla zemlje, i drže četiri vjetra zemaljska, da ne duše vjetar na zemlju, ni na more, niti na ikako drvo.Psal. 34, 7. Jer. 49, 36. Dan. 6, 22. Dan. 7, 2. Dan. 8, 8. Jevr. 1, 14. Otkr. 9, 4.
 2. I vidjeh drugoga anđela gdje se penje od istoka sunčanoga, koji imaše pečat Boga živoga; i povika glasom velikijem na četiri anđela kojima bješe dano da kvare zemlju i more, govoreći: Otkr. 8, 3.
 3. Ne kvarite ni zemlje, ni mora, ni drveta, dokle zapečatim sluge Boga našega na čelima njihovima. Ef. 4, 30. 2.Tim. 2, 19. Otkr. 6, 6. Otkr. 9, 4. Otkr. 14, 1. Otkr. 22, 4.
 4. I čuh broj zapečaćenijeh, sto i četrdeset i četiri hiljade zapečaćenijeh od sviju koljena sinova Izrailjevijeh; Isa. 4, 2. Otkr. 9, 16. Otkr. 14, 1.
 5. Od koljena Judina dvanaest hiljada zapečaćenijeh; od koljena Ruvimova dvanaest hiljada zapečaćenijeh; od koljena Gadova dvanaest hiljada zapečaćenijeh; Jezek. 48, 19.
 6. Od koljena Asirova dvanaest hiljada zapečaćenijeh; od koljena Neftalimova dvanaest hiljada zapečaćenijeh; od koljena Manasijna dvanaest hiljada zapečaćenijeh;
 7. Od koljena Simeunova dvanaest hiljada zapečaćenijeh; od koljena Levijeva dvanaest hiljada zapečaćenijeh; od koljena Isaharova dvanaest hiljada zapečaćenijeh;
 8. Od koljena Zavulonova dvanaest hiljada zapečaćenijeh; od koljena Josifova dvanaest hiljada zapečaćenijeh; od koljena Venijaminova dvanaest hiljada zapečaćenijeh.
 9. Potom vidjeh, i gle, narod mnogi, kojega ne može niko izbrojiti, od svakoga jezika i koljena i naroda i plemena, stajaše pred prijestolom i pred jagnjetom, obučen u haljine bijele, i palme u rukama njihovima. 1.Moj. 12, 3. 1.Moj. 22, 17. Psal. 22, 27. Isa. 2, 2. Zah. 2, 11. Zah. 8, 23. Rim. 11, 25. Otkr. 3, 5. Otkr. 5, 9.
 10. I povikaše glasom velikijem govoreći: spasenije Bogu našemu, koji sjedi na prijestolu, i jagnjetu. Psal. 3, 8. Isa. 43, 11. Jer. 3, 23. Os. 13, 4. Zah. 9, 9. Luka 3, 6. Otkr. 5, 13.
 11. I svi anđeli stajahu oko prijestola i starješine i četiri životinje, i padoše na lice pred prijestolom, i pokloniše se Bogu,Otkr. 4, 6.
 12. Govoreći: amin; blagoslov i slava i premudrost i hvala i čast i sila i jačina Bogu našemu va vijek vijeka. Amin. Otkr. 5, 13.
 13. I odgovori jedan od starješina govoreći mi: ovi obučeni u bijele haljine ko su, i otkuda dođoše?
 14. I rekoh mu: gospodaru! ti znaš. I reče mi: ovo su koji dođoše od nevolje velike, i opraše haljine svoje i ubijeliše haljine svoje u krvi jagnjetovoj. Isa. 1, 18. Dela. 14, 22. Jevr. 9, 4. 1.Jov. 1, 7. Otkr. 1, 5.
 15. Zato su pred prijestolom Božijim, i služe mu dan i noć u crkvi njegovoj; i onaj što sjedi na prijestolu useliće se u njih.Isa. 4, 5.
 16. Više neće ogladnjeti ni ožednjeti, i neće na njih pasti sunce, niti ikakva vrućina.Psal. 121, 6. Isa. 49, 10.
 17. Jer jagnje, koje je nasred prijestola, pašće ih, i uputiće ih na izvore žive vode; i Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovijeh. Psal. 23, 1. Isa. 25, 8. Jovan 10, 11.