BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Otkrivenje - 18. glava

HAC logo
 1. I poslije ovoga vidjeh drugoga anđela gdje silazi s neba, koji imaše oblast veliku; i zemlja se zasvijetli od slave njegove.2.Sol. 2, 3.
 2. I povika jakijem glasom govoreći: pade, pade Vavilon veliki, i posta stan đavolima, i tamnica svakome duhu nečistome, i tamnica sviju ptica nečistijeh i mrskijeh; jer otrovnijem vinom kurvarstva svojega napoji sve narode; Isa. 13, 19. Isa. 14, 23. Isa. 34, 14. Mar. 5, 2. Otkr. 14, 8. Otkr. 16, 19.
 3. I carevi zemaljski s njom se kurvaše, i trgovci zemaljski obogatiše se od bogatstva slasti njezine. Jer. 51, 7.
 4. I čuh glas drugi s neba koji govori: iziđite iz nje, narode moj, da se ne pomiješate u grijehe njezine, i da vam ne naude zla njezina. 1.Moj. 19, 12. Isa. 48, 20. Jer. 50, 8. Jer. 51, 6. 2.Kor. 6, 17.
 5. Jer grijesi njezini dopriješe tja do neba, i Bog se opomenu nepravde njezine. 1.Moj. 4, 10. 1.Moj. 18, 20. Jer. 51, 9. Jona 1, 2.
 6. Platite joj kao što i ona plati vama, i podajte joj dvojinom onoliko po djelima njezinima: kojom čašom zahvati vama zahvatajte joj po dva puta onoliko. Psal. 137, 8. Jer. 50, 15. 2.Tim. 4, 14. Otkr. 13, 10.
 7. Koliko se proslavi i nasladi toliko joj podajte muka i žalosti; jer govori u srcu svojemu: sjedim kao carica, i nijesam udovica, i žalosti neću vidjeti. Isa. 47, 7. Jezek. 28, 2. Avd. 1, 3. Sof. 2, 15. 1.Tim. 5, 11.
 8. Zato će u jedan dan doći zla njezina: smrt i plač i glad, i sažeći će se ognjem; jer je jak Gospod Bog koji joj sudi.Jer. 50, 34.
 9. I zaplakaće i zajaukati za njom carevi zemaljski koji se s njom kurvaše i bjesniše, kad vide dim gorenja njezina, Isa. 14, 16. Jer. 50, 46. Jezek. 28, 19. Jezek. 31, 15. Otkr. 17, 2.
 10. Izdaleka stojeći od straha muka njezinijeh i govoreći: jaoh! jaoh! grade veliki Vavilone, grade tvrdi, jer u jedan čas dođe sud tvoj! Isa. 21, 9. Jezek. 28, 19. Jezek. 32, 9. Otkr. 14, 8.
 11. I trgovci zemaljski zaplakaće i zajaukati za njom, što njihovijeh tovara niko više ne kupuje; Isa. 47, 15. Jezek. 27, 27.
 12. Tovara zlata i srebra i kamenja dragoga i bisera i uzvoda i porfire i svile i skerleta, i svakoga mirisnog drveta, i svakojakijeh sudova od fildiša, i svakojakijeh sudova od najskupljega drveta, mjedi i gvožđa i mermera,
 13. I cimeta i tamjana i mira i livana, i vina i ulja, i nišesteta i pšenice, i goveda i ovaca, i konja i kola, i tjelesa i duša čovječijih. 2.Pet. 2, 3.
 14. I voća želja duše tvoje otidoše od tebe, i sve što je masno i dobro otide od tebe, i više ga nećeš naći.
 15. Trgovci koji se ovijem tovarima obogatiše od nje, staće izdaleka od straha mučenja njezina, plačući i jaučući,
 16. I govoreći: jaoh! jaoh! grade veliki, obučeni u svilu i porfiru i skerlet, i nakićeni zlatom i kamenjem dragijem i biserom; Jezek. 28, 14.
 17. Jer u jedan čas pogibe toliko bogatstvo! I svi gospodari od lađa, i sav narod u lađama, i lađari, i koji god rade na moru, stadoše izdaleka,Isa. 23, 14. Dela. 27, 11. Otkr. 17, 16.
 18. I vikahu, vidjevši dim gorenja njezina, i govorahu: ko je bio kao ovaj grad veliki? Isa. 14, 16. Jezek. 27, 30. Otkr. 13, 4. Otkr. 17, 16.
 19. I baciše prah na glave svoje, i povikaše plačući i ridajući, govoreći: jaoh! jaoh! grade veliki, u kome se obogatiše svi koji imaju lađe na moru od bogatstva njegova, jer u jedan čas opustje! 1.Sam. 4, 12. Jov 2, 12.
 20. Veseli se nad njim nebo, i sveti apostoli i proroci, jer Bog pokaja sud vaš na njemu. Sud. 5, 31. Psal. 18, 47. Psal. 48, 11. Psal. 58, 10. Prič. 11, 10. Isa. 26, 21. Isa. 44, 23. Jer. 51, 48. Luka 11, 49. Otkr. 19, 1.
 21. I uze jedan anđeo jak kamen veliki, kao kamen vodenični, i baci u more govoreći: tako će sa hukom biti bačen Vavilon grad veliki, i neće se više naći; Jer. 51, 63. Jer. 51, 64.
 22. I glas gudača i pjevača i svirača i trubača neće se više čuti u tebi; i nikakav majstor ni od kakva zanata neće se više naći u tebi, i huka kamenja vodeničnoga neće se čuti u tebi; Isa. 24, 8. Jer. 7, 34.
 23. I vidjelo žiška neće se više svijetliti u tebi, i glas ženika i neveste neće više biti čuven u tebi; jer trgovci tvoji bijahu boljari zemaljski, jer tvojijem čaranjem prevareni biše svi narodi. 2.Car. 9, 22. Jer. 33, 11. Naum 3, 4. Otkr. 17, 2.
 24. I u njemu se nađe krv proročka i svetijeh, i sviju koji su pobijeni na zemlji. Jer. 51, 49.