BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Judina - 1. glava

 1. Od Jude, Isusa Hrista sluge, a brata Jakovljeva, zvanima, koji su osvećeni Bogom ocem i održani Isusom Hristom: Luka 6, 16. Jovan 17, 11. Dela. 1, 13. Rim. 1, 7.
 2. Milost i mir i ljubav da vam se umnoži.
 3. Ljubazni! starajući se jednako da vam pišem za opšte vaše spasenije, bi mi potrebno da vam pišem moleći da se borite za pravednu vjeru, koja je jedanput dana svetima. Tit. 1, 4.
 4. Jer se uvukoše neki bezbožni ljudi, koji su davno određeni na ovo osuđenje, i Boga našega blagodat pretvaraju u nečistotu, i jedinoga gospodara Boga i Gospoda našega Isusa Hrista odriču se.Rim. 9, 21. Tit. 2, 11. Jevr. 12, 15. 1.Pet. 2, 8. 2.Pet. 2, 1. 1.Jov. 2, 22.
 5. Ali ću vam napomenuti, kad i vi znate ovo jedanput, da Gospod izbavi narod iz zemlje Misirske, potom pogubi one koji ne vjerovaše. 4.Moj. 14, 29. Jevr. 3, 17. Jevr. 3, 19.
 6. I anđele koji ne držaše svojega starješinstva nego ostaviše svoj stan čuva u vječnijem okovima pod mrakom za sud velikoga dana. Mat. 8, 29. 2.Pet. 2, 4. Otkr. 20, 10.
 7. Kao što i Sodom i Gomor, i okolni njihovi gradovi, koji su se prokurvali onako kao i oni, i hodili za drugijem mesom, postaviše se za ugled i muče se u vječnom ognju:5.Moj. 29, 23. 2.Pet. 2, 6.
 8. Tako dakle i ovi što sanjajući tijelo pogane, a poglavarstva se odriču, i na slavu hule. 2.Moj. 22, 28.
 9. A Mihailo Aranđel, kad se prepiraše s đavolom i govoraše za Mojsijevo tijelo, ne smijaše prokleta suda da izgovori, nego reče: Gospod neka ti zaprijeti.5.Moj. 34, 6. Dan. 10, 13. Zah. 3, 2. 2.Pet. 2, 11. Otkr. 12, 7.
 10. A ovi hule na ono što ne znadu; a što znadu po prirodi kao nerazumna životinja, u onom se raspadaju.
 11. Teško njima! jer putem Kainovijem pođoše i u prijevaru Valaamove plate padoše, i u buni Koreovoj izgiboše.4.Moj. 16, 1. 4.Moj. 22, 7. 1.Jov. 3, 12.
 12. Ovo su oni što pogane vaše milostinje jedući s vama bez straha i gojeći se; oblaci bezvodni, koje vjetrovi prenose; jesenska drveta nerodljiva, koja su dvaput umrla, i iz korijena iščupana; Prič. 25, 14. 1.Kor. 11, 21. Ef. 4, 14.
 13. Bijesni valovi morski, koji se pjene svojijem sramotama, zvijezde lažne, kojima se čuva mrak vječne tame. Isa. 57, 20.
 14. Ali i za ovake prorokova Enoh, sedmi od Adama, govoreći: gle, ide Gospod s hiljadama svetijeh anđela svojijeh1.Moj. 5, 18. Isa. 26, 21. Dan. 7, 10. Jevr. 11, 5.
 15. Da učini sud svima, i da pokara sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožnost činiše, i za sve ružne riječi njihove koje bezbožni grješnici govoriše na nj.
 16. Ovo su nezadovoljni vikači, koji po željama svojijem žive, i usta njihova govore ponosite riječi, i za dobitak gledaju ko je ko. Prič. 28, 21. Dan. 7, 11.
 17. A vi, ljubazni, opominjite se riječi koje naprijed kazaše apostoli Gospoda našega Isusa Hrista,
 18. Jer vam kazaše da će u pošljednje vrijeme postati rugači, koji će hoditi po svojijem željama i bezbožnostima.
 19. Ovo su oni što se odvajaju (od jedinosti vjere), i jesu tjelesni, koji duha nemaju. Prič. 18, 1. Jezek. 14, 7. Os. 4, 14. Jevr. 10, 25.
 20. A vi, ljubazni, naziđujte se svojom svetom vjerom, i molite se Bogu Duhom svetijem. Zah. 12, 10. Mat. 10, 20. Rim. 8, 26. Gal. 4, 6. Kol. 2, 7. 1.Tim. 1, 4. Juda 1, 3.
 21. I sami sebe držite u ljubavi Božijoj, čekajući milosti Gospoda našega Isusa Hrista za život vječni.
 22. I tako razlikujući jedne milujte,
 23. A jedne strahom izbavljajte i iz ognja vadite; a karajte sa strahom, mrzeći i na haljinu opoganjenu od tijela. Amos 4, 11. Zah. 3, 4. Rim. 11, 14. 1.Kor. 3, 15. 1.Tim. 4, 16.
 24. A onome koji vas može sačuvati bez grijeha i bez mane, i postaviti prave pred slavom svojom u radosti, Ef. 3, 20. Kol. 1, 22.
 25. Jedinome premudrome Bogu i spasu našemu, kroz Isusa Hrista Gospoda našega, slava i veličanstvo, država i vlast prije sviju vijekova i sad i u sve vijekove. Amin. Ef. 3, 21. 1.Tim. 1, 17.