BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Jovanova - 5. glava

 1. Koji god vjeruje da je Isus Hristos, od Boga je rođen; i koji god ljubi onoga koji je rodio, ljubi i onoga koji je rođen od njega. Jovan 1, 12. Jovan 15, 23. 1.Jov. 2, 22.
 2. Po tom znamo da ljubimo djecu Božiju kad Boga ljubimo i njegove zapovijesti držimo.
 3. Jer je ovo ljubav Božija da zapovijesti njegove držimo; i zapovijesti njegove nijesu teške. Mih. 6, 8. Mat. 11, 30. Jovan 14, 15.
 4. Jer svaki koji je rođen od Boga pobjeđuje svijet; i vjera je naša ova pobjeda koja pobijedi svijet. Jovan 16, 33.
 5. Ko je koji svijet pobjeđuje osim onoga koji vjeruje da je Isus sin Božij? Luka 9, 19. Rim. 7, 25. 1.Kor. 15, 57.
 6. Ovo je Isus Hristos što dođe vodom i krvlju i Duhom, ne samo vodom nego vodom i krvlju; i Duh je koji svjedoči, jer je Duh istina.Jovan 15, 26. Jovan 19, 34.
 7. Jer je troje što svjedoči na nebu: Otac, Riječ, i sveti Duh; i ovo je troje jedno. 5.Moj. 6, 4. Isa. 48, 16. Agej 2, 5. Agej 2, 7. Jovan 1, 1.
 8. I troje je što svjedoči na zemlji: duh, i voda, i krv; i troje je zajedno. Jovan 19, 34.
 9. Kad primamo svjedočanstvo čovječije, svjedočanstvo je Božije veće; jer je ovo svjedočanstvo Božije što svjedoči za sina svojega. Mat. 3, 16. Jovan 5, 34. Jovan 8, 17.
 10. Koji vjeruje sina Božijega ima svjedočanstvo u sebi; koji ne vjeruje Bogu načinio ga je lažom, jer ne vjerova svjedočanstvu koje svjedoči Bog za sina svojega. Jovan 3, 33. Rim. 8, 16. Gal. 4, 6.
 11. I ovo je svjedočanstvo da nam je Bog dao život vječni; i ovaj život vječni u sinu je njegovom. Jovan 1, 4.
 12. Ko ima sina Božijega ima život; ko nema sina Božijega nema života. Jevr. 3, 14. 1.Jov. 2, 23.
 13. Ovo pisah vama koji vjerujete u ime sina Božijega, da znate da imate život vječni i da vjerujete u ime sina Božijega. Jovan 20, 31. 1.Jov. 1, 1.
 14. I ovo je sloboda koju imamo k njemu da ako što molimo po volji njegovoj posluša nas. Psal. 20, 4.
 15. I kad znamo da nas sluša što god molimo, znamo da će nam dati što ištemo u njega.
 16. Ako ko vidi brata svojega gdje griješi grijeh ne k smrti, neka moli, i daće mu život, onima koji griješe ne k smrti. Ima grijeh k smrti: za taj ne govorim da moli. 2.Moj. 23, 21. 4.Moj. 15, 30. 1.Sam. 2, 25. Jov 42, 8. Jer. 7, 16. Jer. 11, 14. Mat. 12, 31. Mar. 3, 29. Luka 12, 10. Jevr. 6, 4. Jevr. 6, 6.
 17. Svaka je nepravda grijeh; i ima grijeh ne k smrti.
 18. Znamo da nijedan koji je rođen od Boga, ne griješi, nego koji je rođen od Boga čuva se, i nečastivi ne dohvata se do njega.
 19. Znamo da smo od Boga i sav svijet leži u zlu.
 20. A znamo da sin Božij dođe, i dao nam je razum da poznamo Boga istinoga, i da budemo u istinome sinu njegovom Isusu Hristu. Ovo je istini Bog i život vječni. Isa. 9, 6. Dela. 20, 28. Rim. 9, 5.
 21. Dječice! čuvajte se od neznaboštva. Amin.