BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Jovanova - 4. glava

 1. Ljubazni! ne vjerujte svakome duhu, nego kušajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet. 1.Car. 18, 24. Jer. 14, 14. Jer. 23, 21. Jer. 28, 9. Mat. 24, 5. 1.Kor. 12, 10. 1.Kor. 14, 32.
 2. Po ovome poznajte Duha Božijega, i duha lažnoga; svaki duh koji priznaje da je Isus Hristos u tijelu došao, od Boga je; 1.Kor. 12, 3. 1.Jov. 5, 1.
 3. A svaki duh koji ne priznaje da je Isus Hristos u tijelu došao, nije od Boga: i ovaj je antihristov, za kojega čuste da će doći, i sad je već na svijetu. 1.Jov. 2, 22. 2.Jov. 1, 7.
 4. Vi ste od Boga, dječice, i nadvladaste ih, jer je veći koji je u vama negoli koji je na svijetu. Jovan 12, 31. Ef. 2, 2.
 5. Oni su od svijeta, zato govore od svijeta, i svijet ih sluša. Luka 6, 26. Jovan 3, 31. Jovan 15, 19.
 6. Mi smo od Boga; koji poznaje Boga sluša nas, a koji nije od Boga ne sluša nas. Po ovom poznajemo duha istine i duha prijevare. Isa. 8, 20. Jovan 8, 47. Jovan 10, 27. 1.Kor. 14, 37. 2.Kor. 10, 7. 2.Sol. 1, 8.
 7. Ljubazni! da ljubimo jedan drugoga; jer je ljubav od Boga, i svaki koji ima ljubav od Boga je rođen, i poznaje Boga.
 8. A koji nema ljubavi ne pozna Boga; jer je Bog ljubav. 2.Moj. 34, 6. Mih. 7, 18.
 9. Po tom se pokaza ljubav Božija k nama što Bog sina svojega jedinorodnoga posla na svijet da živimo kroza nj.
 10. U ovom je ljubav ne da mi pokazasmo ljubav k Bogu, nego da on pokaza ljubav k nama, i posla sina svojega da očisti grijehe naše. Jovan 15, 16. Tit. 3, 4.
 11. Ljubazni! kad je ovako Bog pokazao ljubav k nama, i mi smo dužni ljubiti jedan drugoga.
 12. Boga niko ne vidje nikad: ako imamo ljubav među sobom, Bog u nama stoji, i ljubav je njegova savršena u nama. 2.Moj. 33, 20. 1.Tim. 6, 16.
 13. Po tom doznajemo da u njemu stojimo, i on u nama, što nam je dao od Duha svojega. Jovan 10, 38.
 14. I mi vidjesmo i svjedočimo da otac posla sina da se spase svijet. Jovan 1, 14. Jovan 3, 17.
 15. Koji prizna da je Isus sin Božij, Bog u njemu stoji i on u Bogu. Rim. 10, 9.
 16. I mi poznasmo i vjerovasmo ljubav koju Bog ima k nama. Bog je ljubav, i koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji i Bog u njemu stoji.
 17. Tijem se ljubav u nama savršuje da imamo slobodu na dan sudni; jer kao što je on i mi smo na svijetu ovom. Jak. 2, 13. 1.Jov. 2, 28. 1.Jov. 3, 3.
 18. U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah napolje; jer strah ima muku. A ko se boji nije savršen u ljubavi.
 19. Da imamo mi ljubav k njemu, jer on najprije pokaza ljubav k nama.
 20. Ako ko reče: ja ljubim Boga, a mrzi na brata svojega, laža je; jer koji ne ljubi brata svojega, koga vidi, kako može ljubiti Boga, koga ne vidi?
 21. I ovu zapovijest imamo od njega: koji ljubi Boga da ljubi i brata svojega. 3.Moj. 19, 18. Gal. 5, 14. Ef. 5, 32. 1.Sol. 4, 9. 1.Jov. 2, 7.