BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Petrova - 4. glava

HAC logo
 1. Kad dakle Hristos postrada za nas tijelom, i vi se tom misli naoružajte: jer koji postrada tijelom, prestaje od grijeha, Rim. 6, 2. Rim. 6, 7. Gal. 5, 24.
 2. Da ostalo vrijeme života u tijelu ne živi više željama čovječijim, nego volji Božijoj. Rim. 8, 12. Rim. 14, 7.
 3. Jer je dosta što smo prošavše vrijeme života proveli po volji neznabožačkoj, živeći u nečistotama, u slastima, u pijanstvu, u žderanju, u pijenju i bogomrskijem neznaboštvima.Jezek. 44, 6.
 4. Zato se čude što vi ne trčite s njima u to isto neuredno življenje, i hule na vas.
 5. Oni će dati odgovor onome koji je gotov da sudi živima i mrtvima. Dela. 10, 42. Rim. 14, 10. 2.Tim. 4, 1.
 6. Zato se i mrtvima propovjedi jevanđelje, da prime sud po čovjeku tijelom a po Bogu da žive duhom. 1.Pet. 3, 19.
 7. A svemu se kraj približi. Budite dakle mudri i trijezni u molitvama. Mat. 24, 13. Fil. 4, 5. Jevr. 10, 25.
 8. A prije svega imajte neprestanu ljubav među sobom; jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha.Prič. 10, 12. Jak. 5, 20.
 9. Budite gostoljubivi među sobom bez mrmljanja; 5.Moj. 15, 7.
 10. I služite se među sobom, svaki darom koji je primio, kao dobri pristavi različne blagodati Božije. 1.Kor. 4, 7.
 11. Ako ko govori, neka govori kao riječi Božije; ako ko služi neka služi kao po moći koju Bog daje: da se u svačemu slavi Bog kroz Isusa Hrista, kome je slava i država va vijek vijeka. Amin. Jer. 23, 22. Ef. 5, 20. 1.Pet. 2, 5. 1.Pet. 5, 11.
 12. Ljubazni! ne čudite se vrućini koja vam se događa za kušanje vaše, kao da vam se što novo događa;
 13. Nego se radujte što stradate s Hristom, da biste, i kad se javi slava njegova, imali radost i veselje. Rim. 8, 17. 2.Kor. 1, 7. Fil. 3, 10. Kol. 1, 24. Otkr. 1, 9.
 14. Ako bivate ukoreni za ime Hristovo, blago vama! jer Duh slave i Boga počiva na vama: oni dakle hule na nj, a vi ga proslavljate. Isa. 25, 8. Mat. 5, 11. Mat. 10, 20. 2.Kor. 12, 9.
 15. Samo da ne postrada koji od vas kao krvnik, ili kao lupež, ili kao zločinac, ili kao onaj koji se miješa u tuđe poslove;
 16. A ako li kao hrišćanin, neka se ne stidi, već neka slavi Boga u ovom događaju. Dela. 5, 41.
 17. Jer je vrijeme da se počne sud od kuće Božije; ako li se najprije od vas počne, kakav će biti pošljedak onima što se protive Božijemu jevanđelju? Isa. 10, 12. Jer. 25, 29. Jezek. 9, 6. Mal. 3, 5. Luka 10, 12. Luka 23, 31.
 18. I kad se pravednik jedva spase, bezbožnik i grješnik gdje će se javiti? Prič. 11, 31.
 19. Zato i koji stradaju po volji Božijoj neka mu kao vjernome tvorcu predadu duše svoje u dobrijem djelima. Psal. 31, 5. Luka 23, 46.