BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva poslanica Petrova - 2. glava

 1. Odbacite dakle svaku pakost i svaku prijevaru i licemjerje i zavist i sva opadanja,
 2. I budite željni razumnoga i pravoga mlijeka, kao novorođena djeca, da o njemu uzrastete za spasenije; Mat. 18, 3. 1.Kor. 3, 2.
 3. Jer okusiste da je blag Gospod. Psal. 34, 8. Jevr. 6, 5.
 4. Kad dođete k njemu, kao kamenu živu, koji je, istina, od ljudi odbačen, ali od Boga izabran i pribran:
 5. I vi kao živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu i sveštenstvo sveto, da se prinose prinosi duhovni, koji su Bogu povoljni, kroz Isusa Hrista. Prič. 9, 1. Isa. 66, 21. Jer. 33, 18. Os. 14, 2. Mal. 1, 11. Ef. 2, 21. Fil. 4, 18.
 6. Jer u pismu stoji napisano: evo mećem u Sionu kamen krajeugalan izbrani i skupocjeni; i ko njega vjeruje neće se postidjeti.Isa. 28, 16.
 7. Vama dakle koji vjerujete čast je; a onima koji se protive kamen koji odbaciše zidari on posta glava od ugla, i kamen spoticanja i stijena sablazni: Psal. 118, 22. Isa. 28, 16. Mat. 21, 42. Mar. 12, 10. Luka 20, 16.
 8. Na koji se i spotiču koji se protive riječi, na što su i određeni. Isa. 8, 14. Luka 2, 34. Rim. 9, 22.
 9. A vi ste izbrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, narod dobitka, da objavite dobrodjetelji onoga koji vas dozva iz tame k čudnome vidjelu svome; 2.Moj. 19, 5. 5.Moj. 10, 15. Jovan 17, 19. Otkr. 5, 10.
 10. Koji nekad ne bijaste narod, a sad ste narod Božij; koji ne bijaste pomilovani, a sad ste pomilovani. Os. 2, 23.
 11. Ljubazni! molim vas, kao došljake i goste, da se čuvate od tjelesnijeh želja, koje vojuju na dušu.
 12. A vladajte se dobro među neznabošcima, da bi za ono za što vas opadaju kao zločince, vidjevši vaša dobra djela, hvalili Boga u dan pohođenja. Luka 19, 44. Kol. 4, 5. 1.Tim. 3, 7.
 13. Budite dakle pokorni svakoj vlasti čovječijoj, Gospoda radi: ako caru, kao gospodaru;
 14. Ako li knezovima, kao njegovijem poslanicima za osvetu zločincima, a za hvalu dobrotvorima.
 15. Jer je tako volja Božija da dobrijem djelima zadržavate neznanje bezumnijeh ljudi.
 16. Kao slobodni, a ne kao da biste imali slobodu za pokrivač pakosti, nego kao sluge Božije. Rim. 6, 1.
 17. Poštujte svakoga: braću ljubite, Boga se bojte, cara poštujte.
 18. Sluge! budite pokorni sa svakijem strahom gospodarima ne samo dobrima i krotkima nego i zlima.
 19. Jer je ovo ugodno pred Bogom ako Boga radi podnese ko žalosti, stradajući na pravdi.
 20. Jer kakva je hvala ako za krivicu muke trpite? Nego ako dobro čineći muke trpite, ovo je ugodno pred Bogom.
 21. Jer ste na to i pozvani, jer i Hristos postrada za nas, i nama ostavi ugled da idemo njegovijem tragom;Rim. 12, 20.
 22. Koji grijeha ne učini, niti se nađe prijevara u ustima njegovijem; Isa. 53, 9. Luka 23, 41.
 23. Koji ne psova kad ga psovaše; ne prijeti kad strada; nego se oslanjaše na onoga koji pravo sudi; Isa. 53, 7.
 24. Koji grijehe naše sam iznese na tijelu svojemu na drvo, da za grijehe umremo, i za pravdu živimo; kojega se ranom iscijeliste. Isa. 53, 5.
 25. Jer bijaste kao izgubljene ovce, koje nemaju pastira; no sad se obratiste k pastiru i vladici duša svojijeh. Psal. 119, 176. Jezek. 34, 23. Mat. 10, 6. Luka 15, 4. Jovan 10, 11. Jevr. 13, 20.