BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Isusa Navina - 24. glava

HAC logo
 1. Potom sabra Isus sva plemena Izrailjeva u Sihem, i sazva starješine Izrailjeve i poglavare njegove i sudije njegove i upravitelje njegove, i stadoše pred Bogom. 1.Moj. 12, 6. 1.Moj. 35, 4. 2.Moj. 18, 25. Isu. 23, 2. Sud. 9, 1. 1.Sam. 10, 19. Dela. 10, 33.
 2. I reče Isus svemu narodu: ovako veli Gospod Bog Izrailjev: s onu stranu rijeke živješe negda oci vaši, Tara otac Avramov i otac Nahorov, i služiše drugim bogovima.1.Moj. 11, 26. 1.Moj. 31, 53. 5.Moj. 26, 5. Isa. 51, 2.
 3. Ali uzeh oca vašega Avrama ispreko rijeke i provedoh ga kroz svu zemlju Hanansku i umnožih sjeme njegovo davši mu Isaka. Psal. 127, 3. Dela. 7, 2.
 4. A Isaku dadoh Jakova i Isava, i dadoh Isavu goru Sir da je njegova; a Jakov i sinovi njegovi sidoše u Misir. 1.Moj. 36, 8. 5.Moj. 2, 5. Dela. 17, 26.
 5. I poslah Mojsija i Arona, i mučih Misir, kako učinih usred njega, potom vas izvedoh. 2.Moj. 3, 10. 2.Moj. 7, 1. 2.Moj. 8, 1. 2.Moj. 9, 1.
 6. A kad izvedoh iz Misira oce vaše, dođoše na more, a Misirci gnaše oce vaše s kolima i s konjicima do Crvenoga Mora. 2.Moj. 12, 37. 2.Moj. 12, 51. 2.Moj. 14, 9. Psal. 77, 15. Psal. 78, 13. Isa. 63, 12. Mih. 6, 4. Dela. 7, 36. Jevr. 11, 29.
 7. Tada zavapiše ka Gospodu, i postavih tamu između vas i Misiraca, i navedoh na njih more koje ih zatrpa, i oči vaše vidješe šta učinih od Misiraca; potom ostaste u pustinji dugo vremena.
 8. Iza toga dovedoh vas u zemlju Amoreja koji življahu s onu stranu Jordana; i oni se pobiše s vama, ali ih dadoh vama u ruke, te naslijediste zemlju njihovu, i istrijebih ih ispred vas. 4.Moj. 21, 21. 4.Moj. 21, 33. 5.Moj. 2, 32.
 9. A Valak sin Seforov car Moavski podiže se da se bije s Izrailjem, i posla te dozva Valama sina Veorova da vas prokune. 4.Moj. 22, 5. Sud. 11, 25.
 10. Ali ne htjeh poslušati Valama, te vas on još blagoslovi, i izbavih vas iz ruke njegove. 4.Moj. 23, 11. 5.Moj. 23, 5.
 11. Potom prijeđoste preko Jordana, i dođoste pod Jerihon, i biše se s vama Jerihonjani, Amoreji i Ferezeji i Hananeji i Heteji i Gergeseji i Jeveji i Jevuseji; i dadoh ih vama u ruke.
 12. I poslah pred vama stršljene, koji ih izagnaše ispred vas, dva cara Amorejska; ne mačem tvojim ni lukom tvojim. 2.Moj. 23, 28. 5.Moj. 7, 20. Psal. 44, 3. Psal. 44, 6.
 13. I dadoh vam zemlju, koje ne radiste, i gradove, kojih ne gradiste, i u njima živite; iz vinograda i iz maslinika, kojih nijeste sadili, jedete. 5.Moj. 6, 10. Isu. 11, 13. Prič. 13, 22.
 14. Zato sada bojte se Gospoda i služite mu vjerno i istinito; i povrzite bogove, kojima su služili oci vaši s onu stranu rijeke i u Misiru, pa služite Gospodu. 1.Moj. 17, 1. 3.Moj. 17, 7. 5.Moj. 10, 12. 5.Moj. 18, 13. 1.Sam. 12, 24. Jov 1, 1. Psal. 119, 1. Jezek. 27, 1. Dela. 9, 31. 2.Kor. 1, 12. Ef. 6, 24.
 15. Ako li vam nije drago služiti Gospodu, izberite sebi danas kome ćete služiti: ili bogove kojima su služili oci vaši s onu stranu rijeke, ili bogove Amoreja u kojih zemlji živite; a ja i dom moj služićemo Gospodu. 1.Moj. 18, 19. 2.Moj. 23, 24. 1.Dnev. 16, 43.
 16. A narod odgovori i reče: ne daj Bože da ostavimo Gospoda da služimo drugim bogovima.
 17. Jer Gospod Bog naš, on je izveo nas i oce naše iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga, i on je učinio pred našim očima one znake velike, i čuvao nas cijelijem putem kojim idosmo, i po svijem narodima kroz koje prođosmo.
 18. I Gospod je istjerao ispred nas sve narode i Amoreje, koji življahu u ovoj zemlji; i mi ćemo služiti Gospodu, jer je Bog naš.
 19. A Isus reče narodu: ne možete služiti Gospodu, jer je svet Bog, Bog revnitelj, neće podnositi vaše nevjere i vaših grijeha.2.Moj. 23, 21. 2.Moj. 34, 7. 3.Moj. 19, 2. Ruta 1, 15. 1.Sam. 6, 20. Psal. 99, 5. Psal. 99, 9. Isa. 5, 16. Isa. 27, 11. Mat. 6, 24. Luka 14, 25. Luka 14, 31.
 20. Kad ostavite Gospoda i stanete služiti tuđim bogovima, okrenuće se i zlo će vam učiniti, i istrijebiće vas, pošto vam je dobro činio. Isu. 23, 12. 2.Dnev. 15, 2. Jezd. 8, 22. Isa. 1, 28. Isa. 63, 10. Jer. 17, 13. Dela. 7, 42. Jevr. 10, 26.
 21. A narod reče Isusu: ne, nego ćemo Gospodu služiti.
 22. A Isus reče narodu: sami ste sebi svjedoci da ste izabrali sebi Gospoda da mu služite. I oni rekoše: svjedoci smo. Psal. 119, 173.
 23. Povrzite dakle bogove tuđe što su među vama, i privijte srce svoje ka Gospodu Bogu Izrailjevu. 1.Moj. 35, 2. 1.Sam. 7, 3.
 24. A narod reče Isusu: Gospodu Bogu svojemu služićemo i glas njegov slušaćemo.
 25. Tako učini Isus zavjet s narodom onaj dan i postavi im uredbe i zakone u Sihemu. 2.Moj. 15, 25.
 26. I zapisa Isus ove riječi u knjigu zakona Božijega; i uzevši kamen velik podiže ga ondje pod hrastom koji bijaše kod svetinje Gospodnje. 1.Moj. 28, 18. 5.Moj. 31, 24. Isu. 4, 3. Sud. 9, 6.
 27. I reče Isus svemu narodu: evo, kamen ovaj neka vam bude svjedočanstvo; jer je čuo sve riječi Gospodnje, koje nam je govorio; i neka vam bude svjedočanstvo da ne biste slagali Bogu svojemu. 1.Moj. 31, 48. 5.Moj. 32, 1. Isu. 22, 27.
 28. Potom raspusti Isus narod, svakoga na njegovo našljedstvo.
 29. A poslije ovijeh stvari umrije Isus sin Navin sluga Gospodnji, kad mu bijaše sto i deset godina. Sud. 1, 1.
 30. I pogreboše ga u međama našljedstva njegova u Tamnat-Sarahu, koji je u gori Jefremovoj sa sjevera gori Gasu. Isu. 19, 50.
 31. I služi Izrailj Gospodu svega vijeka Isusova i svega vijeka starješina, koje dugo živješe iza Isusa i koje znahu sva djela Gospodnja, koja učini Izrailju. Sud. 2, 7.
 32. I kosti Josifove, koje donesoše sinovi Izrailjevi iz Misira, pogreboše u Sihemu, u dijelu polja koje je kupio Jakov od sinova Emora oca Sihemova za sto novaca; i biše u sinova Josifovijeh u našljedstvu njihovu. 1.Moj. 33, 19. 1.Moj. 50, 25. 2.Moj. 13, 19. Jovan 4, 5. Dela. 7, 16.
 33. I Eleazar sin Aronov umrije, i pogreboše ga na brdu Finesa sina njegova, koje mu bješe dano u gori Jefremovoj. 2.Moj. 6, 25.