BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Isusa Navina - 22. glava

 1. Tada sazva Isus sinove Ruvimove i sinove Gadove i polovinu plemena Manasijina,
 2. I reče im: vi držaste sve što vam je zapovjedio Mojsije sluga Gospodnji, i slušaste glas moj u svemu što sam vam zapovijedao. 4.Moj. 32, 20. Isu. 1, 16.
 3. Ne ostaviste braće svoje dugo vremena, do ovoga dana, i dobro čuvaste zapovijest Gospoda Boga svojega.
 4. A sada Gospod je Bog vaš smirio braću vašu, kako im je rekao; sada dakle vratite se i idite u šatore svoje u zemlju našljedstva svojega, koju vam je dao Mojsije sluga Gospodnji s onu stranu Jordana. 4.Moj. 32, 22. 5.Moj. 3, 20. 5.Moj. 29, 8. Isu. 1, 15. Isu. 13, 8.
 5. Samo pazite dobro da vršite zapovijest i zakon, što vam je zapovjedio Mojsije sluga Gospodnji, da ljubite Gospoda Boga svojega i da hodite svijem putovima njegovijem, i čuvate zapovijesti njegove i držite ih se, i da mu služite svijem srcem svojim i svom dušom svojom. 5.Moj. 6, 6. 5.Moj. 6, 17. 5.Moj. 10, 12. 5.Moj. 19, 1. Isu. 23, 11. 2.Car. 10, 31. Psal. 119, 4. Mat. 22, 36. Luka 11, 42. Jovan 15, 9. Rim. 13, 10. 1.Tim. 1, 5. 1.Jov. 5, 3. Juda 1, 21.
 6. I blagoslovi ih Isus, i otpusti ih da idu u svoje šatore. 1.Moj. 47, 7. Isu. 14, 13. Isu. 22, 7. 2.Sam. 6, 18. Luka 24, 50.
 7. A polovini plemena Manasijina bješe dao Mojsije našljedstvo u Vasanu, a drugoj polovini dade Isus s braćom njihovom s ovu stranu Jordana k zapadu. I otpuštajući ih Isus u šatore njihove blagoslovi ih,5.Moj. 1, 1. Isu. 17, 5.
 8. I reče im govoreći: s velikim blagom vraćate se u šatore svoje, sa stokom vrlo mnogom; sa srebrom i zlatom i mjeđu i gvožđem i odijelom vrlo mnogim; podijelite plijen od neprijatelja svojih s braćom svojom.4.Moj. 31, 27. 1.Sam. 30, 24.
 9. I vrativši se sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manasijina otidoše od sinova Izrailjevijeh iz Siloma, koji je u zemlji Hananskoj, idući u zemlju Galadsku, u zemlju našljedstva svojega, koju naslijediše, kako bješe Gospod zapovjedio preko Mojsija. 4.Moj. 32, 1. 4.Moj. 32, 22. 4.Moj. 32, 26. 4.Moj. 32, 29.
 10. A kad dođoše na među Jordansku u zemlji Hananskoj, načiniše sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manasijina oltar ondje na Jordanu, oltar velik i naočit. Isu. 22, 16.
 11. I čuše sinovi Izrailjevi gdje se govori: gle, sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manasijina načiniše oltar prema zemlji Hananskoj na međi Jordanskoj, pokraj sinova Izrailjevijeh. 3.Moj. 17, 8. 5.Moj. 13, 12.
 12. A kad čuše sinovi Izrailjevi, skupi se sav zbor sinova Izrailjevijeh u Silom da idu da se biju s njima. Sud. 20, 1.
 13. I poslaše sinovi Izrailjevi k sinovima Ruvimovijem i sinovima Gadovijem i polovini plemena Manasijina u zemlju Galadsku Finesa sina Eleazara sveštenika, 2.Moj. 6, 25. 5.Moj. 13, 14.
 14. I s njim deset knezova, po jednoga kneza od doma otačkoga od svijeh plemena Izrailjevijeh, a svaki ih bješe poglavar u domu otaca svojih u tisućama Izrailjevijem. 4.Moj. 1, 4.
 15. A oni dođoše k sinovima Ruvimovijem i sinovima Gadovijem i polovini plemena Manasijina u zemlju Galadsku, i rekoše im govoreći:
 16. Ovako veli sav zbor Gospodnji: kakav je to grijeh kojim se ogriješiste Bogu Izrailjevu odvrativši se danas od Gospoda načinivši oltar da se odmetnete danas od Gospoda?3.Moj. 17, 8. 1.Sam. 15, 23.
 17. Malo li nam je grijeha Fegorova, od kojega se još nijesmo očistili do danas i s kojega dođe pogibao na zbor Gospodnji, 5.Moj. 4, 3. 2.Dnev. 28, 13.
 18. Te se danas odvraćate od Gospoda, i odmećete se danas od Gospoda, da se sjutra razgnjevi na sav zbor Izrailjev? 1.Moj. 18, 23. 1.Moj. 18, 25. Isu. 7, 1. Isu. 7, 11. 2.Sam. 1, 17. 1.Dnev. 21, 1. 1.Dnev. 21, 14.
 19. Ako je zemlja našljedstva vašega nečista, prijeđite u zemlju našljedstva Gospodnjega, u kojoj stoji šator Gospodnji, i uzmite našljedstvo među nama; samo se ne odmećite od Gospoda i ne odmećite se od nas gradeći sebi oltar mimo oltar Gospoda Boga našega. 3.Moj. 17, 8. Isu. 18, 1.
 20. Nije li se Ahan sin Zarin ogriješio o stvari proklete, te dođe gnjev na sav zbor Izrailjev? i on ne pogibe sam za grijeh svoj. Isu. 7, 1. Isu. 7, 5. 1.Dnev. 2, 6.
 21. A sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manasijina odgovoriše i rekoše poglavarima tisuća Izrailjevih: Prič. 15, 1. Prič. 18, 13. Prič. 24, 26.
 22. Gospod Bog nad bogovima, Gospod Bog nad bogovima, on zna, i Izrailj neka zna. Ako smo radi odmetati se i griješiti Gospodu, neka nas ne sačuva danas. 2.Moj. 15, 11. 5.Moj. 10, 17. 1.Sam. 20, 11. 1.Car. 8, 39. Jov 10, 7. Psal. 44, 21. Psal. 82, 1. Psal. 86, 8. Psal. 136, 2. Psal. 139, 1. Jer. 12, 3. Dan. 2, 47. Jovan 2, 25. 1.Kor. 11, 11. 1.Kor. 11, 31. Jevr. 4, 13. Otkr. 2, 23. Otkr. 14, 16.
 23. Ako smo načinili oltar da se odvratimo od Gospoda ili da prinosimo na njemu žrtve paljenice ili dare ili da prinosimo na njemu žrtve zahvalne, Gospod neka traži. 5.Moj. 18, 19. 1.Sam. 20, 16. Psal. 7, 3. Psal. 7, 5. Psal. 10, 13.
 24. Nego to učinismo bojeći se ovoga: rekosmo: sjutra će reći sinovi vaši sinovima našim govoreći: šta vi imate s Gospodom Bogom Izrailjevim?
 25. Među je postavio Gospod između nas i vas, sinovi Ruvimovi i Gadovi, Jordan; vi nemate dijela u Gospoda. Te će sinovi vaši odbiti sinove naše da se ne boje Gospoda.
 26. Zato rekosmo: učinimo tako, i načinimo oltar, ne za žrtvu paljenicu ni za drugu žrtvu,
 27. Nego da bude svjedok među nama i vama, i među natražjem našim nakon nas, da bismo služili Gospodu pred njim žrtvama svojim paljenicama i prinosima svojim, i žrtvama svojim zahvalnim, i da ne bi rekli kadgod sinovi vaši sinovima našim: vi nemate dijela u Gospoda. 1.Moj. 31, 48. 5.Moj. 12, 5. 5.Moj. 12, 11. 5.Moj. 12, 17. 5.Moj. 12, 26. Isu. 24, 27. 1.Sam. 7, 12.
 28. Jer rekosmo: ako kad reku tako nama ili natražju našemu, tada ćemo im kazati: vidite sliku od oltara Gospodnjega koju načiniše oci naši ne za žrtvu paljenicu ni za drugu žrtvu, nego da je svjedočanstvo među nama i vama.
 29. Ne daj Bože da se odmećemo Gospodu i da se danas odvraćamo od Gospoda načinivši oltar za žrtvu paljenicu, za dar ili za prinos, mimo oltar Gospoda Boga našega, koji je pred šatorom njegovijem. 5.Moj. 12, 13.
 30. A kad ču Fines sveštenik i knezovi od zbora, poglavari od tisuća Izrailjevih koji bijahu s njim, riječi koje im rekoše sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi i sinovi Manasijini, bi im po volji.
 31. I reče Fines sin Eleazara sveštenika sinovima Ruvimovijem i sinovima Gadovijem i sinovima Manasijinim: danas poznasmo da je među nama Gospod kad se ne ogriješiste Gospodu tijem grijehom, i sačuvaste sinove Izrailjeve od ruku Gospodnjih.2.Moj. 25, 8. 3.Moj. 26, 11. 2.Dnev. 16, 2. Zah. 8, 23. 1.Kor. 14, 25. Otkr. 21, 3.
 32. I Fines sin Eleazara sveštenika i oni knezovi vratiše se od sinova Ruvimovijeh i od sinova Gadovijeh iz zemlje Galadske u zemlju Hanansku k sinovima Izrailjevijem, i javiše im stvar.
 33. I bi po volji sinovima Izrailjevijem; i hvališe Boga sinovi Izrailjevi, i ne govoriše više da idu da se biju s njima da potru zemlju, u kojoj žive sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi. 1.Dnev. 29, 20. Dan. 2, 19. Luka 2, 28.
 34. I prozvaše sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi onaj oltar Ed govoreći: svjedok je među nama da je Gospod Bog.