BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Isusa Navina - 21. glava

 1. Tada dođoše glavari otačkih porodica Levitskih k Eleazaru svešteniku i k Isusu sinu Navinu i glavarima porodica otačkih i plemenima sinova Izrailjevijeh. Isu. 14, 1. Isu. 17, 4.
 2. I rekoše im u Silomu u zemlji Hananskoj govoreći: Gospod je zapovjedio preko Mojsija da nam se dadu gradovi gdje ćemo živjeti i podgrađa njihova za stoku našu. 3.Moj. 25, 32. 4.Moj. 35, 2. Isu. 18, 1. Mat. 10, 10. Gal. 6, 6. 1.Tim. 5, 17.
 3. I dadoše sinovi Izrailjevi Levitima od našljedstva svojega po zapovijesti Gospodnjoj ove gradove i podgrađa njihova:
 4. Izide ždrijeb za porodice Katove; i dopade sinovima Arona sveštenika između Levita ždrijebom trinaest gradova od plemena Judina i od plemena Simeunova i od plemena Venijaminova. Isu. 24, 33.
 5. A ostalijem sinovima Katovijem dopade ždrijebom deset gradova od porodica plemena Jefremova i od plemena Danova i od polovine plemena Manasijina. 1.Dnev. 6, 61.
 6. A sinovima Girsonovijem dopade ždrijebom od porodica plemena Isaharova i od plemena Asirova i od plemena Neftalimova i od polovine plemena Manasijina u Vasanu trinaest gradova;
 7. Sinovima Merarijevim po porodicama njihovijem od plemena Ruvimova i od plemena Gadova i od plemena Zavulonova dvanaest gradova.
 8. Dadoše dakle sinovi Izrailjevi Levitima te gradove i podgrađa njihova ždrijebom, kao što bješe zapovjedio Gospod preko Mojsija. 1.Moj. 49, 7. 4.Moj. 35, 2. Isu. 18, 6. Prič. 16, 33.
 9. I dadoše od plemena sinova Judinijeh i od plemena sinova Simeunovijeh ove gradove koji se kazuju po imenima; 2.Dnev. 31, 15.
 10. I dopade sinovima Aronovijem od porodica Katovijeh između sinova Levijevih, za koje pade prvi ždrijeb,
 11. Njima dopade: Kirijat-Arva, a Arva je otac Anakov, a taj je grad Hevron u gori Judinoj, s podgrađem svojim unaokolo. Isu. 14, 15. Isu. 15, 13. 1.Sam. 2, 1. 1.Sam. 5, 1. 1.Dnev. 6, 55. Luka 1, 39.
 12. A polje oko toga grada i sela njegova dadoše Halevu sinu Jefonijinu u našljedstvo. Isu. 14, 3. Isu. 14, 4.
 13. Dadoše dakle sinovima Arona sveštenika grad za utočište krvniku Hevron s podgrađem, i Livnu s podgrađem. Isu. 10, 29. Isu. 15, 42. Isu. 15, 54. Isu. 20, 7. 1.Dnev. 6, 57. Isa. 37, 8.
 14. I Jatir s podgrađem, i Estemoju s podgrađem, Isu. 15, 48. Isu. 15, 50.
 15. I Olon s podgrađem, i Davir s podgrađem, Isu. 15, 49. 1.Dnev. 6, 58.
 16. I Ajin s podgrađem, i Jutu s podgrađem, i Vet-Semes s podgrađem: devet gradova od ta dva plemena. Isu. 15, 10. Isu. 15, 55. 1.Dnev. 6, 59.
 17. A od plemena Venijaminova Gavaon s podgrađem, i Gavaju s podgrađem, Isu. 18, 24. Isu. 18, 25.
 18. Anatot s podgrađem, i Almon s podgrađem: četiri grada. 1.Dnev. 6, 60.
 19. Svega gradova sinova Arona sveštenika trinaest gradova s podgrađima.2.Dnev. 31, 15.
 20. A porodicama sinova Katovijeh, Levitima, što ih još bješe od sinova Katovijeh, dopadoše na njihov ždrijeb gradovi od plemena Jefremova; 1.Dnev. 6, 66.
 21. Dopade im grad za utočište krvniku Sihem s podgrađem u gori Jefremovoj, i Gezer s podgrađem,1.Moj. 33, 19. Isu. 20, 7. 1.Car. 12, 1.
 22. I Kivsajim s podgrađem, i Vet-Oron s podgrađem: četiri grada;
 23. A od plemena Danova: Eltekon s podgrađem, Giveton s podgrađem,
 24. Ajalon s podgrađem, Gat-Rimon s podgrađem: četiri grada.
 25. A od polovine plemena Manasijina: Tanah s podgrađem i Gat-Rimon s podgrađem: dva grada.
 26. Svega deset gradova s podgrađima dadoše porodicama sinova Katovijeh ostalijem.
 27. A sinovima Girsonovijem između porodica Levitskih dadoše od polovine plemena Manasijina grad za utočište krvniku Golan u Vasanu s podgrađem, i Vesteru s podgrađem: dva grada; 5.Moj. 1, 4. Isu. 20, 8. 1.Dnev. 6, 71.
 28. A od plemena Isaharova: Kison s podgrađem, Davrot s podgrađem.
 29. Jarmut s podgrađem, En-Ganim s podgrađem: četiri grada; Isu. 19, 21.
 30. A od plemena Asirova: Misal s podgrađem, Avdon s podgrađem,
 31. Helkat s podgrađem, i Reov s podgrađem: četiri grada;
 32. A od plemena Neftalimova grad za utočište krvniku Kedes u Galileji s podgrađem, i Amot-Dor s podgrađem, i Kartan s podgrađem: tri grada. Isu. 21, 27.
 33. Svega gradova sinova Girsonovijeh po porodicama njihovijem trinaest gradova s podgrađima.
 34. A porodicama sinova Merarijevih, ostalijem Levitima, dadoše od plemena Zavulonova Jokneam s podgrađem, Kartu s podgrađem, 1.Dnev. 6, 77.
 35. Dimnu s podgrađem, Nalol s podgrađem: četiri grada;
 36. A od plemena Ruvimova: Vosor s podgrađem, i Jazu s podgrađem, Isu. 20, 8.
 37. Kedimot s podgrađem, i Mifat s podgrađem: četiri grada;
 38. A od plemena Gadova: grad za utočište krvniku Ramot u Galadu s podgrađem, i Mahanajim s podgrađem. 1.Moj. 32, 1. 5.Moj. 4, 43. 2.Sam. 2, 8. 1.Car. 4, 13.
 39. Esevon s podgrađem, Jazir s podgrađem; svega četiri grada. 1.Dnev. 26, 31.
 40. Sve ove gradove dadoše sinovima Merarijevim po porodicama njihovijem, što još bijahu između porodica Levitskih; i dođe na ždrijeb njihov dvanaest gradova.
 41. Svega gradova Levitskih u našljedstvu sinova Izrailjevijeh bješe četrdeset i osam gradova s podgrađima. 1.Moj. 49, 7.
 42. A svi gradovi imaju svoja podgrađa unaokolo; tako je u svakoga grada.
 43. Tako dade Gospod Izrailju svu zemlju, za koju se zakle ocima njihovijem da će im je dati, i naslijediše je i naseliše se u njoj. 1.Moj. 13, 15. 1.Moj. 15, 18. 1.Moj. 26, 3.
 44. I umiri ih Gospod otsvuda unaokolo, kao što se zakleo ocima njihovijem; i niko se ne održa pred njima od svijeh neprijatelja njihovijeh; sve neprijatelje njihove predade im Gospod u ruke.5.Moj. 7, 24. Isu. 11, 23. Isu. 22, 4.
 45. Ništa ne izosta od svega dobra što bješe obrekao Gospod domu Izrailjevu; sve se zbi. 2.Moj. 3, 7. Isu. 23, 14. 1.Car. 8, 56. Isa. 49, 7. Isa. 49, 15. Mat. 24, 35. Luka 21, 33.