BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Isusa Navina - 20. glava

  1. Potom reče Gospod Isusu govoreći:
  2. Kaži sinovima Izrailjevijem i reci: Odredite gradove za utočišta, za koje sam vam govorio preko Mojsija, 2.Moj. 28, 13. 5.Moj. 4, 41. Rim. 8, 1. Rim. 8, 33. Jevr. 6, 18.
  3. Da onamo uteče krvnik koji ubije koga nehotice, ne misleći, da vam budu utočišta od osvetnika.
  4. Pa kad ko uteče u koji od tijeh gradova, neka stane pred vratima gradskim i neka kaže starješinama onoga grada stvar svoju, pa neka ga prime k sebi, i dadu mu mjesto da sjedi kod njih. Ruta 4, 1. Jov 5, 4. Jer. 48, 7.
  5. I ako dođe za njim osvetnik, neka mu ne dadu krvnika u ruke, jer je nehotice ubio bližnjega niti je prije mrzio na nj. 4.Moj. 35, 12.
  6. Nego neka sjedi u gradu onom dokle ne stane pred zbor na sud, do smrti poglavara svešteničkoga koji bude onda, tada neka se krvnik vrati i ide u svoj grad i svojoj kući, u grad iz kojega je utekao. 4.Moj. 35, 12. 4.Moj. 35, 24. 4.Moj. 35, 25.
  7. I odijeliše Kedes u Galileji u gori Neftalimovoj i Sihem u gori Jefremovoj i Kirijat-Arvu, to je Hevron, u gori Judinoj.1.Moj. 33, 18. Isu. 14, 15. Isu. 21, 11. Isu. 21, 13. Isu. 21, 21. Isu. 21, 32. 1.Dnev. 6, 76. 2.Dnev. 10, 1. Luka 1, 39.
  8. A preko Jordana od Jerihona na istok odrediše Vosor u pustinji, u ravni, od plemena Ruvimova, i Ramot u Galadu od plemena Gadova, i Golan u Vasanu od plemena Manasijina. 5.Moj. 4, 43. Isu. 21, 27. Isu. 21, 36. Isu. 21, 38. 1.Car. 22, 3. 1.Dnev. 6, 78.
  9. To su gradovi određeni svijem sinovima Izrailjevijem i došljaku koji se bavi među njima, da uteče u njih ko god ubije koga nehotice i da ne pogine od ruke osvetnikove dokle ne stane pred zbor. 4.Moj. 35, 15.