BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Isusa Navina - 18. glava

 1. I sabra se sav zbor sinova Izrailjevijeh u Silom i ondje namjestiše šator od sastanka, pošto pokoriše zemlju. Isu. 19, 51. Isu. 21, 2. Isu. 22, 9. Isu. 22, 19. Sud. 18, 31. Sud. 21, 19. 1.Sam. 1, 3. 1.Sam. 1, 24. 1.Sam. 4, 3. 1.Sam. 14, 3. Psal. 78, 58. Jer. 7, 12.
 2. Ali još bijaše sinova Izrailjevijeh sedam plemena, kojima ne bi dato našljedstvo.
 3. I Isus reče sinovima Izrailjevijem: dokle ćete oklijevati, te ne idete i uzmete zemlju koju vam je dao Gospod Bog otaca vaših? Prič. 2, 2. Prič. 10, 4. Sof. 3, 16. Mat. 20, 6. Fil. 3, 13.
 4. Izberite između sebe po tri čovjeka iz svakoga plemena, pa neka se dignu i prođu zemlju, i neka je prepišu na našljedstva svoja, pa onda neka dođu k meni. Mih. 2, 5.
 5. I neka je razdijele na sedam dijelova; Juda će ostati u svojim međama s juga, i dom će Josifov ostati u međama svojim sa sjevera. Isu. 15, 1. Isu. 16, 1. Isu. 16, 4. Mih. 2, 5.
 6. A vi prepišite zemlju na sedam dijelova, i donesite amo k meni, da bacim ždrijeb za plemena vaša ovdje pred Gospodom Bogom našim. Isu. 14, 2.
 7. Jer Leviti nemaju dijela među vama, jer je sveštenstvo Gospodnje njihovo našljedstvo; a Gad i Ruvim i polovina plemena Manasijina primiše našljedstvo svoje s onu stranu Jordana na istoku, koje im dade Mojsije sluga Gospodnji. 5.Moj. 10, 9. Isu. 13, 8. Isu. 13, 33. Jezek. 44, 28.
 8. Tada ustaše ljudi i pođoše; a Isus zapovjedi ljudima koji otidoše da prepišu zemlju govoreći: idite i prođite zemlju i prepišite je, pa onda dođite k meni, te ću baciti ždrijeb za vas ovdje pred Gospodom u Silomu.
 9. I otidoše ljudi i prođoše zemlju i prepisaše je u knjigu selo po selo na sedam dijelova; potom se vratiše k Isusu u oko u Silom.
 10. I Isus baci ždrijeb za njih u Silomu pred Gospodom, i ondje podijeli Isus zemlju među sinove Izrailjeve po dijelovima njihovijem. Prič. 16, 33.
 11. I izide ždrijeb za pleme sinova Venijaminovijeh po porodicama njihovijem, i dođe međa dijela njihova među sinove Judine i sinove Josifove.
 12. I bi im međa sa sjevera do Jordana, i ona ide pokraj Jerihona sa sjevera i pruža se na goru k zapadu, i izlazi u pustinju Vet-Aven; Isu. 16, 1.
 13. A odatle ide ta međa do Luza, s južne strane Luzu, a to je Vetilj, i slazi do Atarot-Adara pokraj gore koja je s juga Vet-Oronu donjemu. 1.Moj. 28, 19. Isu. 16, 3. Isu. 16, 5.
 14. Otuda izlazi međa i savija se pokraj mora k jugu od gore, koja je prema Vet-Oronu na jug, i izlazi na Kirijat-Val, a to je Kirijat-Jarim, grad sinova Judinijeh. To je zapadna strana. Isu. 9, 17. 1.Kor. 13, 6.
 15. A južna strana od kraja Kirijat-Jarima, i izlazi ta međa k zapadu, pa ide na izvor vode Neftoje, Isu. 15, 9.
 16. I slazi ta međa nakraj gore koja je prema dolini sina Enomova a u dolini Rafajskoj k zapadu, i ide preko doline Enomove pokraj Jevuseja k jugu, i slazi na izvor Rogil; Isu. 15, 8. 2.Car. 23, 10. 2.Dnev. 28, 3. 2.Dnev. 33, 6. Isa. 30, 33. Jer. 19, 2.
 17. Potom se obrće od sjevera i ide na En-Semes, a otuda ide na Galilot, koji je prema gori Adumimskoj, i slazi na kamen Voana sina Ruvimova; Isu. 15, 6.
 18. Otuda ide stranom koja je prema Aravi k sjeveru i slazi u Aravu;
 19. Potom ide pokraj Vet-Ogle k sjeveru i udara u zaliv slanoga mora sa sjeverne strane do kraja Jordana na jugu. To je južna međa.
 20. A Jordan je međa s istočne strane. To je našljedstvo sinova Venijaminovijeh s međama njihovijem unaokolo po porodicama njihovijem.
 21. A gradovi plemena sinova Venijaminovijeh po porodicama njihovijem jesu: Jerihon i Vet-Ogla i Emek-Kesis, Isu. 2, 1. Isu. 6, 26. Isu. 15, 6. 1.Car. 16, 34. Jezek. 48, 23. Luka 10, 30. Luka 19, 1.
 22. I Vet-Arava i Semarajim i Vetilj,
 23. I Avin i Fara i Ofra, 1.Sam. 13, 17.
 24. I Hefar-Amona i Ofnija i Gava; dvanaest gradova sa selima svojim; Isu. 21, 17. 1.Sam. 15, 34. Jezd. 2, 26. Isa. 10, 29.
 25. Gavaon i Rama i Virot,
 26. I Mispa i Hefira i Mosa,
 27. I Rekem i Jerfail i Tarala,
 28. I Sila, Elef i Jevus, a to je Jerusalim, Gavat, Kirijat; četrnaest gradova sa selima svojim. To je našljedstvo sinova Venijaminovijeh po porodicama njihovijem. 1.Moj. 46, 21. 2.Sam. 21, 14. 1.Dnev. 7, 6. 1.Dnev. 8, 1. Dela. 17, 26.