BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Isusa Navina - 16. glava

  1. I dopade dio sinovima Josifovijem od Jordana kod Jerihona, od vode Jerihonske k istoku, na pustinju koja ide od Jerihona na goru Vetiljsku, Isu. 18, 5.
  2. A od Vetilja ide na Luz i dolazi do međe Arhijske do Atarota, 1.Moj. 28, 19. Isu. 18, 13. Sud. 1, 26. 2.Sam. 15, 32.
  3. Potom ide na zapad do međe Jafletske pa do međe donjega Vet-Orona i do Gezera, i izlazi na more. Isu. 18, 13. 1.Dnev. 7, 28. 2.Dnev. 8, 5.
  4. Tako dobiše našljedstvo sinovi Josifovi, Manasija i Jefrem. Isu. 17, 14.
  5. A bješe međa sinovima Jefremovijem po porodicama njihovijem, bješe međa našljedstva njihova k istoku Atarot-Adar do gornjega Vet-Orona, Isu. 18, 13. 2.Dnev. 8, 5.
  6. I izlazi međa na more kod Mihmete sa sjeverne strane, pa se obrće međa k istoku do Tanat-Silona, i prolazi s istoka do Janohe, Isu. 17, 7.
  7. Potom slazi od Janohe do Atarota i Narata, i došavši do Jerihona udara u Jordan. 1.Dnev. 7, 28.
  8. Od Tafuje ide međa k istoku do potoka Kane i izlazi na more. To je našljedstvo plemena sinova Jefremovijeh po porodicama njihovijem. Isu. 17, 9. Isu. 19, 28.
  9. A gradovi bijahu odvojeni sinovima Jefremovijem u našljedstvu sinova Manasijinih, svi gradovi sa selima svojim. Isu. 17, 9.
  10. A ne izagnaše Hananejina koji življaše u Gezeru; zato ostaše Hananeji među sinovima Jefremovijem do danas plaćajući danak. 1.Moj. 9, 25. Isu. 15, 63. Isu. 17, 12. Isu. 17, 13. 1.Car. 9, 16. 1.Car. 9, 20.