BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Isusa Navina - 14. glava

 1. A ovo je što dobiše našljedstvo sinovi Izrailjevi u zemlji Hananskoj, što razdijeliše u našljedstvo Eleazar sveštenik i Isus sin Navin i poglavari porodica otačkih po plemenima sinova Izrailjevih, 4.Moj. 34, 17.
 2. Ždrijebom dijeleći im našljedstvo, kao što zapovijedi Gospod preko Mojsija, među devet plemena i polovinu plemena. 4.Moj. 26, 55. Psal. 16, 5. Prič. 16, 33. Prič. 18, 18.
 3. Jer Mojsije dade našljedstvo dvjema plemenima i polovini plemena s ovu stranu Jordana, a Levitima ne dade našljedstva među njima. 4.Moj. 32, 29. Isu. 13, 8.
 4. Jer sinova Josifovijeh bjehu dva plemena: Manasijino i Jefremovo, i Levitima ne dadoše dijela u zemlji, osim gradova u kojima će živjeti i podgrađa njihovijeh za stoku njihovu i za blago njihovo. 1.Moj. 48, 5. 1.Dnev. 5, 1.
 5. Kako bješe zapovjedio Gospod Mojsiju, tako učiniše sinovi Izrailjevi i podijeliše zemlju. 4.Moj. 35, 2. Isu. 21, 2. Jezek. 45, 1.
 6. A sinovi Judini dođoše k Isusu u Galgalu, i reče mu Halev sin Jefonijin Kenezej: ti znaš šta je kazao Gospod Mojsiju sluzi Božijemu za me i za te u Kadis-Varniji. 4.Moj. 13, 27. 4.Moj. 32, 12. 5.Moj. 1, 19. 5.Moj. 1, 36. Isu. 15, 17.
 7. Bilo mi je četrdeset godina kad me posla Mojsije sluga Gospodnji iz Kadis-Varnije da uhodim zemlju, i javih mu stvar, kako mi je bilo u srcu.
 8. A braća moja što idoše sa mnom uplašiše srce narodu; ali se ja jednako držah Gospoda Boga svojega. 5.Moj. 1, 36. Otkr. 14, 4.
 9. I zakle se Mojsije onaj dan govoreći: zaista zemlja po kojoj si hodio nogama svojima, dopašće tebi u našljedstvo i sinovima tvojim dovijeka; jer si se sasvijem držao Gospoda Boga mojega.4.Moj. 13, 23. Isu. 1, 3. Sud. 1, 20.
 10. A sada, eto, sačuva me Gospod u životu, kao što je rekao; ima već četrdeset i pet godina kako to reče Gospod Mojsiju, kad Izrailj iđaše po pustinji; i sad, eto, ima mi danas osamdeset i pet godina. 4.Moj. 14, 30. Isu. 13, 1. Psal. 90, 10.
 11. I danas sam jošte krjepak, kao što sam bio kad me je Mojsije slao; krjepost mi je i sad onaka kaka je bila onda za boj i da odlazim i dolazim. 5.Moj. 31, 2. 5.Moj. 34, 7.
 12. Zato daj mi sada ovu goru, za koju je govorio Gospod u onaj dan; jer si čuo u onaj dan da su ondje Enakimi i gradovi veliki i tvrdi; da ako bude Gospod sa mnom, te ih istjeram, kao što je Gospod kazao. Isu. 15, 14. Sud. 1, 20. 1.Sam. 14, 6. 2.Dnev. 14, 11. Psal. 18, 32. Psal. 44, 3. Psal. 60, 12. Psal. 111, 8. Psal. 118, 10. Rim. 8, 31. Fil. 4, 13.
 13. I Isus ga blagoslovi, i dade Hevron Halevu sinu Jefonijinu u našljedstvo. 1.Moj. 47, 7. Isu. 10, 37. Isu. 21, 11. 1.Dnev. 6, 55.
 14. Zato pripade Hevron Halevu sinu Jefonijinu Kenezeju u našljedstvo do današnjega dana, jer se jednako držao Gospoda Boga Izrailjeva. Isu. 21, 12.
 15. A ime Hevronu bijaše pređe Kirijat-Arva, a Arva bijaše velik čovjek među Enakimima. I zemlja počinu od rata. 1.Moj. 23, 2. Isu. 11, 23. Isu. 15, 13.