BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Isusa Navina - 1. glava

 1. A po smrti Mojsija sluge Gospodnjega reče Gospod Isusu sinu Navinu, sluzi Mojsijevu, govoreći: 5.Moj. 1, 38.
 2. Mojsije sluga moj umrije; zato sada ustani, prijeđi preko toga Jordana ti i sav taj narod u zemlju koju ja dajem sinovima Izrailjevijem. 5.Moj. 34, 5.
 3. Svako mjesto na koje stupite stopama svojim dao sam vam, kao što rekoh Mojsiju. 5.Moj. 11, 24.
 4. Od pustinje i od ovoga Livana do rijeke velike, rijeke Efrata, sva zemlja Hetejska do velikoga mora na zapadu, biće međa vaša. 1.Moj. 15, 18. 2.Moj. 23, 31. 1.Car. 10, 29. 1.Dnev. 5, 9.
 5. Niko se neće održati pred tobom svega vijeka tvojega; s tobom ću biti kao što sam bio s Mojsijem, neću otstupiti od tebe niti ću te ostaviti. 2.Moj. 3, 12. 5.Moj. 7, 24. 5.Moj. 31, 6. Rim. 8, 31.
 6. Budi slobodan i hrabar, jer ćeš ti predati tome narodu u našljedstvo zemlju za koju sam se zakleo ocima njihovijem da ću im je dati.
 7. Samo budi slobodan i hrabar da držiš i tvoriš sve po zakonu koji ti je zapovjedio Mojsije sluga moj, ne otstupaj od njega ni nadesno ni nalijevo, da bi napredovao kuda god pođeš. 4.Moj. 27, 23. Isu. 11, 15.
 8. Neka se ne rastavlja od usta tvojih knjiga ovoga zakona, nego razmišljaj o njemu dan i noć, da držiš i tvoriš sve kako je u njemu napisano; jer ćeš tada biti srećan na putovima svojim i tada ćeš napredovati. 5.Moj. 17, 19. Psal. 1, 2. Prič. 3, 1.
 9. Nijesam li ti zapovjedio: budi slobodan i hrabar? ne boj se i ne plaši se; jer je s tobom Gospod Bog tvoj kuda god ideš. Psal. 27, 1. Jer. 1, 8.
 10. Tada zapovjedi Isus upraviteljima narodnijem govoreći: Isu. 3, 2.
 11. Prođite kroz oko i zapovjedite narodu govoreći: spremite sebi brašnjenice; jer ćete do tri dana prijeći preko Jordana da uđete i uzmete zemlju koju vam Gospod Bog vaš daje u našljedstvo. 5.Moj. 9, 1. Isu. 3, 2.
 12. A plemenu Ruvimovu i Gadovu i polovini plemena Manasijina reče Isus govoreći:
 13. Opomenite se šta vam je zapovjedio Mojsije sluga Gospodnji rekav: Gospod Bog vaš smiri vas i dade vam ovu zemlju. 4.Moj. 32, 20. Isu. 22, 2.
 14. Žene vaše, djeca vaša i stoka vaša neka ostanu u zemlji koju vam dade Mojsije s ovu stranu Jordana; vi pak prijeđite pod oružjem pred braćom svojom, koji ste god za vojsku, i pomozite im, 4.Moj. 32, 20.
 15. Dokle ne smiri Gospod i braću vašu kao vas, i naslijede i oni zemlju koju im daje Gospod Bog vaš; pa se onda vratite na našljedstvo svoje, koje vam je dao Mojsije sluga Gospodnji s ovu stranu Jordana k istoku, i držite ga.Isu. 22, 4.
 16. A oni odgovoriše Isusu govoreći: što si nam god zapovjedio činićemo, i kuda nas god pošlješ ići ćemo.
 17. Slušaćemo te kako smo slušali Mojsija; samo neka Gospod Bog tvoj bude s tobom kao što je bio s Mojsijem. 1.Moj. 21, 22. 1.Moj. 26, 24. 1.Moj. 26, 28. 1.Sam. 16, 18. 1.Car. 1, 37. Psal. 20, 1. Psal. 20, 3. Rim. 8, 31.
 18. Ko bi se protivio tvojoj zapovijesti i ne bi slušao riječi tvojih u svemu što mu zapovjediš, neka se pogubi; samo budi slobodan i hrabar.