BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Jevrejima - 7. glava

 1. Jer ovaj Melhisedek bješe car Salimski, sveštenik Boga najvišega, koji srete Avraama kad se vraćaše s boja careva, i blagoslovi ga; 1.Moj. 14, 18. Psal. 110, 4. Jevr. 5, 6. Jevr. 5, 10.
 2. Kojemu i Avraam dade desetak od svega. Prvo dakle znači car pravde, potom i car Salimski, to jest car mira;
 3. Bez oca, bez matere, bez roda, ne imajući ni početka danima, ni svršetka životu, a ispoređen sa sinom Božijim, i ostaje sveštenik dovijeka.
 4. Ali pogledajte koliki je ovaj kome je i Avraam patrijarh dao desetak od plijena. 1.Moj. 14, 20.
 5. Istina, i oni od sinova Levijevijeh koji primiše sveštenstvo, imaju zapovijest da uzimaju po zakonu desetak od naroda, to jest braće svoje, ako su i izišli iz bedara Avraamovijeh.4.Moj. 18, 21.
 6. Ali onaj koji se ne broji od njihova roda, uze desetak od Avraama, i blagoslovi onoga koji ima obećanje. 1.Moj. 12, 2. Dela. 3, 25. Gal. 3, 16.
 7. Ali bez svakoga izgovora manje blagoslovi veće.
 8. I tako ovdje uzimaju desetak ljudi koji umiru, a onamo onaj za kojega se posvjedoči da živi. Jevr. 2, 10.
 9. I, da ovako rečem, Levije koji uze desetak, dao je desetak kroz Avraama:
 10. Jer bijaše još u bedrima očinima kad ga srete Melhisedek.
 11. Ako je dakle savršenstvo postalo kroz Levitsko sveštenstvo (jer je narod pod njim zakon primio), kaka je još potreba bila govoriti da će drugi sveštenik postati po redu Melhisedekovu a ne po redu Aronovu? Gal. 2, 21. Jevr. 8, 7.
 12. Jer kad se promijeni sveštenstvo, mora se i zakon promijeniti.
 13. Jer za koga se ovo govori on je od drugoga koljena, od kojega niko ne pristupi k oltaru.
 14. Jer je poznato da Gospod naš od koljena Judina iziđe, za koje koljeno Mojsije ne govori ništa o sveštenstvu.1.Moj. 49, 10. Isa. 11, 1. Mat. 1, 3. Luka 3, 33. Rim. 1, 3.
 15. I još je više poznato da će po redu Melhisedekovu drugi sveštenik postati,
 16. Koji nije postao po zakonu tjelesne zapovijesti nego po sili života vječnoga.
 17. Jer svjedoči: ti si sveštenik vavijek po redu Melhisedekovu. Psal. 110, 4. Jevr. 5, 6. Jevr. 5, 10.
 18. Tako se ukida pređašnja zapovijest, što bi slaba i zaludna. 3.Moj. 7, 36. Rim. 8, 3.
 19. Jer zakon nije ništa savršio; a postavi bolji nad, kroz koji se približujemo k Bogu. Dela. 13, 39. Rim. 3, 20. Rim. 5, 2. Gal. 2, 16. Jevr. 6, 18. Jevr. 9, 9.
 20. I još ne bez zakletve;
 21. Jer oni bez zakletve postaše sveštenici; a ovaj sa zakletvom kroz onoga koji mu govori: zakle se Gospod i neće se raskajati: ti si sveštenik vavijek po redu Melhisedekovu. Psal. 110, 4.
 22. Toliko boljega zavjeta posta Isus jamac.
 23. I oni mnogi biše sveštenici, jer im smrt ne dade da ostanu.
 24. A ovaj, budući da ostaje vavijek, ima vječno sveštenstvo. Isa. 9, 6. Jovan 12, 34. Jevr. 13, 8.
 25. Zato i može vavijek spasti one koji kroza nj dolaze k Bogu, kad svagda živi da se može moliti za njih. Isa. 53, 12. Rim. 8, 34. 1.Jov. 2, 1.
 26. Jer takov nama trebaše poglavar sveštenički: svet, bezazlen, čist, odvojen od grješnika, i koji je bio više nebesa;Ef. 1, 20.
 27. Kojemu nije potrebno svaki dan, kao sveštenicima, najprije za svoje grijehe žrtve prinositi, a potom za narodne, jer on ovo učini jednom, kad sebe prinese. 3.Moj. 9, 7. 3.Moj. 16, 6. 3.Moj. 16, 11. 3.Moj. 16, 15. Rim. 6, 10. Jevr. 5, 3.
 28. Jer zakon postavlja ljude za sveštenike koji imaju slabost; a riječ zakletve koja je rečena po zakonu, postavi sina vavijek savršena.Jevr. 2, 10. Jevr. 5, 1.