BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Filimonu - 1. glava

 1. Od Pavla, sužnja Isusa Hrista, i Timotija brata, Filimonu ljubaznome i pomagaču našemu, Ef. 4, 1. Fil. 2, 25.
 2. I Apfiji, sestri ljubaznoj, i Arhipu, našemu drugaru u vojevanju, i domašnjoj tvojoj crkvi: Rim. 16, 5. Kol. 4, 17.
 3. Blagodat vam i mir od Boga oca našega, i Gospoda Isusa Hrista. Ef. 1, 2.
 4. Zahvaljujem Bogu svojemu spominjući te svagda u molitvama svojima, Fil. 1, 3. 1.Sol. 1, 2.
 5. Čuvši ljubav tvoju i vjeru koju imaš ka Gospodu Isusu i k svima svetima:Ef. 1, 15. 1.Jov. 3, 23.
 6. Da tvoja vjera, koju imamo zajedno, bude silna u poznanju svakoga dobra, koje imate u Hristu Isusu. Fil. 1, 9. 1.Pet. 1, 8.
 7. Jer imam veliku radost i utjehu radi ljubavi tvoje, što srca svetijeh počinuše kroza te, brate! 2.Tim. 1, 16.
 8. Toga radi ako i imam veliku slobodu u Hristu da ti zapovijedam što je potrebno, 2.Kor. 3, 12.
 9. Ali opet molim ljubavi radi, ja koji sam takovi kao starac Pavle, a sad sužanj Isusa Hrista;
 10. Molimo te za svojega sina Onisima, kojega rodih u okovima svojima; 1.Kor. 4, 15. Gal. 4, 19. Kol. 4, 9.
 11. Koji je tebi negda bio nepotreban, a sad je i tebi i meni vrlo potreban, kojega poslah tebi natrag;
 12. A ti ga, to jest, moje srce primi.
 13. Ja ga šćadijah da zadržim kod sebe, da mi mjesto tebe posluži u okovima jevanđelja; Fil. 2, 30.
 14. Ali bez tvoje volje ne htjedoh ništa činiti, da ne bi tvoje dobro bilo kao za nevolju, nego od dobre volje. 2.Kor. 9, 7. 1.Pet. 5, 2.
 15. Jer može biti da se za to rastade s tobom na neko vrijeme da ga dobiješ vječno, 1.Moj. 45, 5. 1.Moj. 45, 8.
 16. Ne više kao roba, nego više od roba, brata ljubaznoga, a osobito meni, akamoli tebi, i po tijelu i u Gospodu. Mat. 23, 8. Ef. 6, 5. Kol. 3, 22. 1.Tim. 6, 2.
 17. Ako dakle držiš mene za svojega drugara, primi njega kao mene. 2.Kor. 8, 23.
 18. Ako li ti u čemu skrivi, ili je dužan, to na mene zapiši.
 19. Ja Pavle napisah rukom svojom, ja ću platiti: da ti ne rečem da si i sam sebe meni dužan. 1.Kor. 16, 21. Gal. 6, 11.
 20. Da brate! da imam korist od tebe u Gospodu, razveseli srce moje u Gospodu.
 21. Uzdajući se u tvoju poslušnost napisah ti znajući da ćeš još više učiniti nego što govorim. 2.Kor. 2, 3. 2.Kor. 7, 16.
 22. A uz to ugotovi mi i konak; jer se nadam da ću za vaše molitve biti darovan vama. Rim. 15, 30. 2.Kor. 1, 11. Fil. 1, 25. Jak. 5, 16.
 23. Pozdravlja te Epafras koji je sa mnom sužanj u Hristu Isusu, Marko, Aristarh, Dimas, Luka, pomagači moji. Dela. 12, 12. Dela. 19, 29. Dela. 20, 4. Kol. 1, 7. Kol. 4, 14. 2.Tim. 4, 11. 1.Pet. 5, 13.
 24. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa duhom vašijem. Amin.