BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Poslanica Filibljanima - 2. glava

 1. Ako ima dakle koje poučenje u Hristu, ili ako ima koja utjeha ljubavi, ako ima koja zajednica duha, ako ima koje srce žalostivo i milost, 2.Kor. 13, 13.
 2. Ispunite moju radost, da jedno mislite, jednu ljubav imate, jedinodušni i jedinomisleni:Jovan 3, 29. 1.Pet. 3, 8.
 3. Ništa ne činite uz prkos ili za praznu slavu; nego poniznošću činite jedan drugoga većeg od sebe.Isa. 66, 2. Rim. 13, 13. Ef. 5, 21. Tit. 3, 9. Jak. 3, 14.
 4. Ne gledajte svaki za svoje, nego i za drugijeh. Jov 16, 4. 1.Kor. 10, 24. Jevr. 10, 24.
 5. Jer ovo da se misli među vama što je i u Hristu Isusu, Jovan 13, 15.
 6. Koji, ako je i bio u obličju Božijemu, nije se otimao da se isporedi s Bogom; Isa. 9, 6. Zah. 13, 7. Jovan 1, 1. Jovan 5, 18. Jovan 17, 5. Jevr. 1, 3.
 7. Nego je ponizio sam sebe uzevši obličje sluge, postavši kao i drugi ljudi i na oči nađe se kao čovjek,1.Sam. 18, 4. Psal. 22, 6. Isa. 42, 1. Isa. 53, 3. Jezek. 34, 23. Dan. 9, 26. Zah. 3, 8. Mat. 12, 18. Jovan 1, 14. Gal. 4, 4.
 8. Ponizio sam sebe postavši poslušan do same smrti, a smrti krstove. Jovan 14, 31. Jevr. 12, 2.
 9. Zato i Bog njega povisi, i darova mu ime koje je veće od svakoga imena. Psal. 2, 6. Luka 10, 22. Jevr. 1, 4.
 10. Da se u ime Isusovo pokloni svako koljeno onijeh koji su na nebu i na zemlji i pod zemljom; Psal. 22, 29. Isa. 45, 23.
 11. I svaki jezik da prizna da je Gospod Isus Hristos na slavu Boga oca. Jovan 13, 13.
 12. Tako, ljubazni moji, kao što me svagda slušaste, ne samo kad sam kod vas, nego i sad mnogo većma kad nijesam kod vas, gradite spasenije svoje sa strahom i drktanjem. 2.Kor. 2, 9.
 13. Jer je Bog što čini u vama da hoćete i učinite kao što mu je ugodno. Jevr. 13, 21.
 14. Sve činite bez vike i premišljanja,
 15. Da budete pravi i cijeli, djeca Božija bez mane usred roda nevaljaloga i pokvarenoga, u kojemu svijetlite kao vidjela na svijetu,
 16. Pridržavajući riječ života, na moju hvalu za dan Hristov, da mi ne bude uzalud trčanje i trud. 2.Kor. 1, 14.
 17. No ako i žrtvovan budem na žrtvu i službu vjere vaše, radujem se, i radujem se s vama svima.
 18. Tako i vi radujte se i budite sa mnom radosni.
 19. A nadam se u Gospoda Isusa da ću skoro poslati k vama Timotija, da se i ja razveselim razabravši kako ste vi.
 20. Jer nijednoga nemam jednake misli sa sobom koji se upravo brine za vas.
 21. Jer svi traže što je njihovo, a ne što je Hrista Isusa.
 22. A njegovo poštenje poznajete, jer kao dijete ocu sa mnom je poslužio u jevanđelju.
 23. Njega dakle nadam se da ću poslati odmah kako razberem šta je za mene.
 24. A nadam se u Gospoda da ću i sam skoro doći k vama.
 25. Ali nađoh za potrebno da pošljem k vama brata Epafrodita, svojega pomagača i drugara u vojevanju, a vašega poslanika i slugu moje potrebe; Jovan 13, 16. 2.Kor. 8, 23. Fil. 4, 18.
 26. Jer željaše od srca vas sve da vidi, i žaljaše što ste čuli da je bolovao.
 27. Jer bješe bolestan do smrti; no Bog pomilova ga, ne samo njega, nego i mene, da mi ne dođe žalost na žalost.
 28. Zato ga poslah skorije, da se obradujete kad ga opet vidite, i meni da olakša malo.
 29. Primite ga dakle u Gospodu sa svakom radosti, i takove poštujte; Rim. 16, 2.
 30. Jer za djelo Hristovo dođe do same smrti, ne marivši za svoj život da naknadi u službi mojoj što vas nemam. 1.Kor. 16, 17. Fil. 4, 10.